Att anställa en PTP-psykolog

Varje verksamhet är ansvarig för sin egen kompetensförsörjning. PTP-psykolog kan anställas på en särskild PTP-tjänst (visstidsanställning 12 månader), psykologvikariat eller tillsvidareanställning som psykolog.

Vem kan göra PTP

För att anställas som PTP-psykolog krävs psykologexamen. Psykologer med utländsk examen ska av Socialstyrelsen få ett kompletteringsbesked där det framgår att man bedöms kunna starta PTP-tjänstgöring. Ska PTP fullgöras inom privat verksamhet fordras ett godkännande av Socialstyrelsen.

Mer om ansökan PTP-placering privat arbetsgivare, se paragraf 6 i SOSFS 2008:34 (socialstyrelsen.se)

Tillvägagångssätt vid anställning

1. Vid intresse för anställning PTP

Kontakta studierektor för information om PTP på vårdcentral, samt boka tid för möte för information och kvalitetssäkring. Ta del av dokument som studierektor hänvisar till:

2. Möte för information och kvalitetssäkring

Inför rekrytering av en PTP-psykolog träffas studierektor, verksamhetschef och PTP-handledare för ömsesidig information enligt nedan:

  • Studierektor får information om vårdcentralens verksamhet i stort, psykologverksamheten och PTP-tjänstens tänkta struktur och innehåll mer specifikt.
  • Studierektor ger information om PTP-tjänstgöring, samt om studierektorsfunktionen PTP på vårdcentral. Studierektor ger även information om rutiner för särskild ersättning PTP.
  • Genomgång av VGR:s kvalitetskriterier för PTP, samt eventuell möjlighet till dispensansökan med åtgärdsplan, om kriterierna ej uppfylls av vårdcentralen.

3. Rekrytering

Vårdcentralen ansvarar för annonsering och rekrytering enligt sedvanlig rutin.

4. Efter genomförd rekrytering

  • Verksamhetschefen kontaktar studierektor för PTP på vårdcentral för information om rutiner för registrering och fakturaunderlag av nyanställd PTP.
  • Anmäl chef och handledare till PTP-programmets introduktionsdag.
  • Anmäl PTP-psykologen till PTP-programmet och introduktionsdag.

Anmälan görs på Utbildningsenheten för psykologer VGR Akademin

5. Vid uppstart av PTP-tjänst

Individuell tjänstgöringsplan formuleras snarast, samt skickas till studierektor för PTP vårdcentral för återkoppling.

PTP Individuell tjänstgöringsplan (psykologförbundet.se)

6. Särskild ersättning PTP inom Vårdval Vårdcentral

  • Vårdcentral som godkänts för utbildningsuppdraget för psykologer skickar in uppgifter för fakturaunderlag till studierektor PTP vårdcentral, som registreras för att få särskild ersättning PTP på Koncernkontoret Vårdval Vårdcentral enligt Krav- och kvalitetsboken.
  • Underlag för särskild ersättning PTP skickas månadsvis, senast den 3:e i nästkommande månad, till studierektor PTP vårdcentral. Studierektor godkänner och sammanställer, samt skickar vidare till koncernkontoret Vårdval vårdcentral. Utbetalning sker retroaktivt.

7. Utvärdering

Under PTP-tjänstgöringen hålls kvartalsvis möte mellan PTP-psykolog, chef och handledare, för uppföljning och revidering av individuell tjänstgöringsplan. Även utvärdering av handledningen sker i samband med detta möte, enligt PTP-handboken.

8. Avslutning och ansökan om legitimation

Efter avslutad PTP-tjänstgöring ansvarar PTP-psykologen för att ansöka om legitimation till Socialstyrelsen. PTP-handledaren skriver intyg om PTP-psykologens lämplighet att arbeta i självständig ställning som psykolog, i samband med ansökan. I slutet av PTP-tjänstgöringen bjuds PTP-psykolog, handledare och chef in till en gemensam avslutningsdag inom PTP-programmet.