Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skaraborg

På den här sidan hittar du information som specifikt gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring på Skaraborgs sjukhus Lidköping och Skövde.

I Skaraborgs upptagningsområde finns idag flertalet godkända utbildningsvårdcentraler. Totalt 54 AT-läkare genomför sin primärvårdsplacering per år, uppdelat på fyra starter. AT-läkarna placeras på vårdcentraler som uppfyller kriterier för utbildningsenhet samt erbjuder en god arbetsmiljö.

Fördelningen av vårdcentralsplaceringarna sker cirka ett halvår före AT-läkarens start i primärvården. AT-studierektor placerar AT-läkarna på respektive vårdcentral.

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid innan placeringen skicka information till AT-läkaren. Där bör framgå vem AT-läkaren ska kontakta angående eventuella ledigheter, praktisk information samt vem som utsetts till handledare om det är bestämt.
 • AT-läkarna uppmanas också ta kontakt med vårdcentralen i god tid innan placeringen.
 • AT-läkarens ankomst ska vara förberedd, det ska finnas en avsatt arbetsplats för AT-läkaren samt en på förhand genomtänkt introduktion.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och planerade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden bör vara minst 4 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett administrativt block efter handledningstimmen för att ha möjlighet att handlägga patientfall som diskuterats under handledningen.
 • Efter cirka 3 månader har AT-läkaren ofta börjat samla på sig många patienter, samtidigt som kortare tider genererar ännu fler fall. För en del blir då den administrativa bördan övermäktig och det kan vara lämpligt att utöka administrationstiden.
 • Om AT-läkaren ofta arbetar över behövs en mer ingående diskussion för att se över totalbördan men också hur individen ifråga arbetar, lämpligen faller denna uppgift på handledaren. Ibland behövs schemaförändringar.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.

Med kompetensutvecklingstid (KUT), tidigare benämnd studietid, avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen.

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling.
 • KUT är förlagd under arbetstid och AT-läkaren ska vara på plats på vårdcentralen, undantag kan göras inför eAT-provet om AT-läkare och verksamhetschef kommer överens om det.
 • Utbildningsdag (ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter KUT den aktuella veckan.

KUT är AT-läkarens egen tid och patientadministration får inte bokas in här.

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är dagtid 40 timmar per vecka vid heltidsarbete. Tidsrapportering sköts av AT-sekreterare på Skaraborgs sjukhus.

Frånvaro

Upp till 5 veckors frånvaro medges och avser semester, VAB, egen sjukdom samt eventuella kurser utöver de obligatoriska utbildningsmomenten.
Föräldraledighet och annan tjänstledighet förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

Vid längre tids frånvaro kontaktas AT-studierektor för ställningstagande till eventuell förlängning.

Ledighet inför eAT-provet

Se under rubriken eAT-provet längre ned på sidan.

Initialt bör besökstiden vara 45-60 minuter per patient beroende på svårighetsgrad. Vissa AT-läkare upplever att de vill korta tiderna relativt fort medan andra upplever att de har svårt att hinna med och därmed motsätter sig en förkortning.
 
En viktig aspekt som man behöver lära sig under primärvården är just att disponera sin tid och de AT-läkare som har svårigheter att korta tiderna behöver diskutera detta under handledning. Ibland kan kortare tider paradoxalt nog upplevas lättare vilket till stor del beror på att sköterskorna då bokar in ”enklare” patientfall. Under den sista halvan av vårdcentralsplaceringen kan man förvänta sig ett högre tempo. De flesta AT-läkare klarar akuta fall på 20-30 minuter och planerade besök på 30-45 minuter mot slutet.

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral. Auskultation med andra professioner kan med fördel ske under introduktionen.

Rekommenderade auskultationer för alla AT-läkare oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktsköterskamottagning
 • Diabetessköterska
 • Astma/KOL-sköterska
 • Hypertonisköterska
 • Rehabkoordinator
 • Träff med psykisk hälsa-team
 • BVC
 • HSV/SÄBO
 • Hembesök (tillsammans med läkare/distriktsköterska)
 • Jourcentral

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterligare auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Hjärtsviktssköterska
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Skolhälsovård
 • MVC
 • Ungdomsmottagning

Extern auskultation

AT-läkaren har möjlighet att auskultera enstaka dagar (max 2 dagar per specialitet, sammanlagt max 3 dagar) på Öron näsa hals, gynekologi eller ögon, vilket de då bokar själva i god tid. Syftet med auskultationen är att förbättra sin undersökningsteknik.

Kontaktuppgifter

Öron näsa hals: Simon Mann simon.mann@vgregion.se
Gynekologi: Jeanette Ring jeanette.ring@vgregion.se
Ögon: Nina Vallendin nina.vallendin@vgregion.se

 • Cirka en gång per månad anordnas ett obligatoriskt utbildningstillfälle, antingen som en hel- eller halvdag. Föreläsningarna handlar om relevanta ämnen för primärvården såsom gynekologi, barn, hud och ögon, med primärvårdsfokus. Utbildningsdagarna är förlagda till tisdagar.

Utbildningsschema vår 2023

Utbildningsschema höst 2023

 • AT-läkarna har under vårdcentralsplaceringen möjlighet att utnyttja sin utbildningspott och sina utbildningsdagar. Dessa räknas som frånvaro och ska godkännas av verksamhetschef på respektive vårdcentral samt AT-sekreterare.
 • AT-läkaren ska ges möjlighet att delta på AT-luncher och AT-råd. Dessa brukar vara förlagda till sista onsdagen varje månad.
 • Obligatoriska utbildningsdagar i försäkringsmedicin och HLR är förlagda till primärvårdsplaceringen. Dessa räknas inte som frånvaro.

Handledarträff

Två gånger per år bjuds AT- och ST-handledare in till handledarträff. Vid dessa tillfällen ligger fokus på fortbildning med inriktning på handledning samt information från studierektorer.

Handledarpris

En gång om året delas pris för bästa handledare ut, ”Dr Primo”. AT-läkarna får nominera de handledare inom primärvård som de upplever har goda handledarkvaliteter. De nominerade bjuds in till en fest där vinnaren presenteras.

Allmänt om handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR

eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.

Provdagen samt två inläsningsdagar är betalda, detta framgår av AT-förordnandet. Vilka dagar som används för inläsning förankras med verksamhetschefen i god tid innan. Inför eAT-provet görs en medsittning med annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall.

Mer information och anmälan till eAT-provet (Karolinska Institutet)

Lönesamtal sker med AT-chef årligen.

Avslutningssamtal

I slutet av primärvårdsplaceringen bör tid avsättas för ett avslutande samtal med handledaren på vårdcentralen. Vid detta tillfälle bör utrymme för feedback på placeringen ges, av både handledare och AT-läkare.

Under någon av de sista veckorna, oftast i anslutning till en AT-lunch, bjuds AT-gruppen in till avslutningssamtal med övergripande studierektor, primärvårdsstudierektor, utbildningssekreterare och eventuellt även AT-chefen. Vid detta tillfälle görs en muntlig utvärdering av AT-tiden och AT-läkarna avtackas.

Utvärderingsenkät

I slutet av placeringen skickas en utvärderingsenkät ut.

Påskrift i AT-bok

Påskrift i AT-boken betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om huruvida AT-läkaren uppfyller målbeskrivning och närvarokrav.

Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschefen INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare. I AT-boken anges då: ”På delegation av verksamhetschef, xxx xxxxx legitimerad läkare.”

Obs! Tänk på datumet. Slutdatum för placeringen är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin

Kontakt

Kajsa Yassin Kassab

AT-studierektor Skövdeområdet
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lisa Lidholm

AT-studierektor Lidköpingsområdet
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-05-16 08:58