Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Göteborg

På den här sidan hittar du information som specifikt gäller för AT-läkare som gör primärvårdsplacering inom AT-tjänstgöring på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

9-11 månader innan start av primärvårdsplaceringen skickar AT-studierektor (AT-SR) ett mail med frågor till berörda AT-läkare. Frågorna handlar om tidigare primärvårdserfarenhet, vad det finns för förväntningar och farhågor eller om det finns omständigheter som gör att man inte kan vara placerad inom något specifikt område. Därefter tilldelas AT-läkaren en vårdcentral av AT-SR och om möjligt tas hänsyn till eventuella önskningar. Senast 6 månader före primärvårdsplaceringen ska AT-läkaren ha fått information om aktuell vårdcentral.

Två gånger per år skickas mail till vårdcentralschef för att ta reda på om det finns möjlighet att ta emot AT-läkare nästkommande halvår. AT-läkare placeras på alla vårdcentraler som uppfyller kriterierna för utbildningsenhet med utbildningsuppdrag samt erbjuder en god arbetsmiljö. Det görs en sammanvägning av när vårdcentralen senast hade AT-läkare, bemanning på enheten, möjlighet att ta emot AT-läkare, utbildningsupplägg, arbetsmiljö för AT-läkarna samt tidigare AT-läkares utvärderingar innan placering sker.

Om AT-läkaren har små barn tas hänsyn till pendlingsavstånd från hemmet. Om AT-läkaren har större behov som kräver anpassning förs dialog med vårdcentralschef inför placeringen.

Om flera vårdcentraler uppfyller alla kriterier för en god utbildningsmiljö tillses i största möjliga mån att vårdcentralerna får möjlighet att utbilda AT-läkare med omkring 1,5-2 års mellanrum.

Vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen är cirka 80 stycken, hälften offentligt och hälften privat drivna. Enligt en äldre fördelning är de uppdelade i Göteborgsområdet samt delar av Södra Bohuslän. Vårdcentralerna är placerade inom ett mycket stort geografiskt område inom hela kommungränserna för Göteborg, Mölndal, Partille och Härryda inklusive öarna Hönö, Öckerö och Styrsö. Detta ger stora möjligheter att se olika sorters patienter på olika vårdcentraler. Kanske man under ett halvår får chansen att se något helt annat jämfört med det man är van vid eller kommer jobba med senare.

Bra att tänka på inför placeringen

 • Vårdcentralen bör i god tid sända information om arbetsplatsen till AT-läkaren. Berätta vem som blir hens handledare om det är bestämt.
 • AT-läkaren ska själv ta kontakt med vårdcentralen minst 3 månader i förväg för att stämma av schemaönskemål, eventuell ledighet samt datum för utbildningsdagar.
 • AT-läkaren ska beredas möjlighet att delta i arbetsledning och ges inblick i administrativa rutiner, såsom verksamhetsplanering och uppföljning samt formerna för medbestämmande.
 • AT-läkaren ska uppmuntras att medverka i kompetensutveckling på arbetsplatsen.
 • Det ska alltid finnas en specialist i tjänst och minst en legitimerad läkare på plats, när AT-läkaren är på vårdcentralen. Det ska alltid finnas möjlighet för AT-läkaren att rådfråga en mer erfaren kollega.

Schema

 • Schemat bör förankras med respektive AT-läkare vid start av placering i primärvården och justeras efter hand utifrån varje enskild AT-läkares tidigare erfarenheter.
 • Rekommenderat är att egna återbesökstider finns för AT-läkaren att boka.
 • Säkerställ att det finns en variation av akuta och bokade patienter i AT-läkarens schema.
 • Den patientadministrativa tiden (utöver telefontider och recept) vid heltid bör vara minst 5 timmar per vecka med individuell anpassning. Många AT-läkare uppskattar ett längre administrativt block efter handledningstimmen, så att man kan handlägga patientfallen som diskuterats under handledningen.
 • AT-läkarna bör endast förnya recept på narkotikaklassade preparat hos patienter de träffat i tjänsten och är behandlingsansvariga för.

Sammanfattning av vad som ska planeras in i grundschemat

 1. Bredvidgång läkare minst 1 dag
 2. Auskultationer på vårdcentral
 3. Handledning minst 1 timme per vecka
 4. Egen administrationstid minst 5 timmar per vecka, efter behov
 5. Kompetensutvecklingstid (KUT), dvs egen studietid 4 timmar per vecka
 6. Ledighet för AT-dagar 1 dag per månad
 7. Inläsning inför eAT-provet (sparad KUT-tid)
 8. Planering inför AT-tentan
 9. Eventuell semester, försäkringsmedicinsk kurs, AT-stämma/AT-Forum

Med kompetensutvecklingstid (KUT-tid) avses schemalagd tid för självstudier under primärvårdsplaceringen.

 • AT-läkaren ska ha 4 timmar i veckan vid heltidstjänstgöring avsatt för kompetensutveckling.
 • KUT ska tas ut under arbetstid på vårdcentralen vid alla tillfällen, undantaget inläsning inför eAT-provet eller om AT-läkare och chef kommer överens om annat.
 • Utbildning (ex AT-dag eller annan utbildningsaktivitet) ersätter KUT den aktuella veckan.
 • KUT är AT-läkarens egen tid och patientadministration (såsom telefonsamtal, recept och liknande) får inte bokas in här.

Arbetstider

AT-läkarnas arbetstid är 40 timmar i veckan, dagtid. AT-läkarna har inte flex, dvs stämplar inte, varför det är viktigt att man tidigt uppmärksammar eventuell övertid och att AT-läkaren hinner få sin lunch.

Frånvaro

 • Upp till 5 veckors frånvaro (vid heltidstjänstgöring) medges och avser semester, VAB samt egen sjukdom. Detta förutsatt att AT läkaren uppnår målen i målbeskrivningen. 
 • Vid längre frånvaro ska kontakt tas med AT-studierektor för ställningstagande till eventuell förlängning. Föräldraledighet och annan tjänstledighet som till exempel forskning förlänger automatiskt placeringen med lika mycket som är uttaget.

Tillåten frånvaro för utbildningsaktiviteter

 • En gång i månaden ordnas en obligatorisk utbildningsdag, AT-dag. Se datum och ämnen under rubriken AT-dagar och inläsningsmaterial längre ner på sidan.
 • AT-läkaren ska ges möjlighet att delta på AT-stämman och AT Forum under sin AT, om detta inte gjorts under sjukhusplaceringen.
 • Under sjukhusplaceringen gör AT-läkarna ett förbättringsarbete som sedan redovisas för AT-kollegorna. Det kan finnas AT-läkare som behöver få ledigt för sin redovisningsdag.
 • AT-läkare som ingår i AT-rådet ska ges möjlighet att delta i AT-rådsmöten (3-4 halvdagsmöten per halvår).
 • Försäkringsmedicinsk utbildning för de AT-läkare som ännu inte gått den.

AT-läkaren ansvarar för att i god tid meddela vårdcentralen samtliga ledigheter.

Ledighet inför eAT-provet

Se under rubriken eAT-provet längre ned på sidan.

Vecka 1:

 • Presentation och rundvisning.
 • Introduktion journalsystem.
 • Genomgång rutiner samt schema.
 • Gå bredvid kollega under minst 1 dag.
 • Glesa patientbesök, samtliga 1 timme per patient.

 

Vecka 2:

 • Auskultation: 1 halvdag hos Lab.
 • Bokade patienter: 1 timme per patient.
 • Akuta, enkla, korta patientbesök: 30 min.

 

Vecka 3-4:

 • Auskulation: 1 halvdag hos distriktssjuksköterska samt BVC
 • Bokade patienter: 45 min/patient
 • Akuta patienter: 30 min

 

Månad 2 (vecka 5-8):

 • Auskultation: 1 halvdag hos astma- samt diabetessjuksköterska.
 • Bokade patienter: 45 min/patient.
 • Akuta patienter: 30 min.

 

Månad 3:

 • Bokade patienter: 45 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 45 min/patient).
 • Akuta patienter: 20 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 30 min/patient).

 

Månad 4:

 • Bokade patienter: 45 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 30 min/patient).
 • Akuta patienter: 20 min/patient varvas med 30 min/patient (övervägande 20 min/patient).

 

Månad 5-6:

 • Bokade patienter: 30 min.
 • Akuta patienter: 20 min.

Mer komplexa patienter kräver längre tid både för besök, handledning och administration efteråt och dessa är lämpliga mot slutet av placeringen.

 

Auskultation på vårdcentral

Det är av värde att AT-läkaren får se hur andra professioner på vårdcentralen arbetar samt får ta del av de arbetsuppgifter allmänläkaren kan ha utöver patientarbetet på vårdcentral.

Rekommenderade auskultationer för alla AT oavsett tidigare erfarenheter:

 • Lab
 • Distriktssköterska
 • Diabetessköterska
 • Astmasköterska
 • BVC, HSV/äldreboende
 • Hembesök (tillsammans med läkare/distriktssköterska).

Om vårdcentralen kan erbjuda ytterliga auskultationer kan dessa genomföras vid intresse, till exempel:

 • Rehabkoordinator
 • Fysioterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Bedömningsteam/psykolog
 • Jourcentral
 • Skolhälsovård
 • Ungdomsmottagning.

Extern auskultation

I de fall vårdcentralen ej kan tillhandahålla hela primärvårdspanoramat kan AT-läkaren själv tidigt planera in upp till max 3 dagars extern auskultation (till exempel Särskilt boende för äldre, gynekologi, öron-näsa-hals, lilla kirurgin mm).

Observera: Extern auskultation måste diskuteras med och godkännas av AT-studierektor

Kursen "Klinisk försäkringsmedicin för AT-läkare" är obligatorisk för AT-läkare. Anmälan görs via Lärportalen.

Logga in i Lärportalen

AT-dagar

Under primärvårdsplaceringen träffas AT-läkarna en gång i månaden tillsammans med AT-läkarna på Kungälvs sjukhus för en gemensam, obligatorisk utbildningsdag, även kallad AT-dag. Träffarna sker oftast på Regionens Hus eller Campus Nya Varvet och mail skickas ut veckorna före med information om tider och ämnen. Föreläsningarna handlar om relevanta ämnen för primärvården såsom gynekologi, barn, hud och primärvårdsortopedi.

Datum höst 2023

 • Onsdag 23 augusti (Gynekologi - halvdag)
 • Onsdag 20 september (Primärvårdsortopedi)
 • Onsdag 25 oktober (Konsultationsteknik)
 • Onsdag 22 november (Öron näsa hals)
 • Onsdag 20 december (dagens tema meddelas längre fram)

Inläsningsmaterial

Inför AT-dagen skickas inläsningsmaterial ut via mail. Materialet finns även tillgängligt på Lärportalen.

På Lärportalen finns även inläsningsmaterial och användbara tips för den kliniska vardagen på vårdcentralen. Dessa kan med fördel användas för kompetensutveckling under KUT-tiden.

Logga in i Lärportalen via länken nedan och sök på Primärvård för AT-läkare på Sahlgrenska.

Logga in i Lärportalen

AT-handledarträff

1-2 gånger per år anordnas en halvdags AT-handledarträff för såväl nya som erfarna AT-handledare. Observera: Detta är ingen handledarutbildning, utan en sådan måste man ha gått tidigare.

Datum för kommande handledarträff

13 september 2023, kl 13-16.

Anmälan görs i Regionkalendern.

Handledarmanual

Dokumentet ”Checklista och handledningsguide” innehåller en checklista till AT-läkaren som hjälp att se till att målbeskrivningen uppfylls, den är också ett stöd till AT-läkare och handledare med handledningen.

Checklistan och handledningsguiden finns på Lärportalen. Logga in i Lärportalen via länken nedan och sök på Primärvård för AT-läkare på Sahlgrenska.

Logga in i Lärportalen

Allmänt om handledning

Regler och riktlinjer som rör handledningen av AT-läkare är gemensamma inom regionen. 

Regiongemensam information om handledning av AT-läkare inom primärvård VGR

eAT-provet kan skrivas tidigast en månad in på primärvårdsplaceringen.
AT-läkaren kan spara 6 st x 4 timmar KUT, dvs totalt 3 heldagar inför inläsningen av eAT-provet. Dessa inläsningsdagar kan efter överenskommelse utföras på annan plats än vårdcentralen.

Dagen före eAT-provet samt själva tentadagen är betald inläsning/tentadag.
Inför eAT-provet görs en speciell medsittning och bedömning görs då av annan allmänmedicinsk specialist än handledaren. Man utgår vid detta tillfälle från en specifik bedömningsmall som ska skickas in inför själva eAT-provet.

Mer information och anmälan till eAT-provet (Karolinska Institutet)

På Sahlgrenska universitetssjukhus finns en fastställd ingångslön för AT-läkare. Vid nyanställning görs också en individuell bedömning av tidigare erfarenheter och meriter, vilket kan medföra ett påslag på ingångslönen.

Efter 12 månaders anställningstid kan AT-läkare löneförhandla. Därefter kan löneförhandling om ny lön upptas var tolfte anställningsmånad under AT. Vid löneförhandling görs en individuell bedömning utifrån lönekriterier. För mer information om detta kontakta AT-kansliet.

Utvärderingsenkät

Innan avslutningssamtalet med AT-chefen ska AT-läkaren fylla i en utvärderingsenkät gällande hela vårdcentralsplaceringen, detta görs på Lärportalen.

Logga in i Lärportalen

Påskrift i AT-boken

Påskrift betyder godkänd placering. Det är handledare och verksamhetschef som fattar beslut om AT-läkaren uppfyller målbeskrivningen och närvarokravet. Verksamhetschefen skriver under i AT-boken. Om verksamhetschef INTE är legitimerad läkare ska hen delegera uppgiften till en legitimerad läkare. I AT-boken anges då: ”På delegation av verksamhetschef, xxx xxxxx legitimerad läkare”

Obs! Tänk på datumen. Slutdatum är söndag (inte fredag) i sista veckan.

Fortsätta med ST i Allmänmedicin

Läs mer om specialiseringsutbildningen i Allmänmedicin

Kontakt

Profilbild av Hanna Kyllönen

Hanna Kyllönen

AT-studierektor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-05-15 15:43