Handledning under bastjänstgöring

Under bastjänstgöringen ska fokus ligga på kliniskt patientnära arbete under handledning. På den här sidan beskrivs huvudhandledarens och handledarens roller. BT-läkaren ansvarar för att dokumentera handledningen.

Handledarutbildning

Handledarutbildning för BT-handledare, inspelning från VGR:s Handledardag hösten 2021

Huvudhandledarens roll

Huvudhandledaren ska:

 • I första hand vara specialistläkare, genomgått adekvat handledarutbildning och därtill ha minst två års dokumenterad erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet.
 • Under den placering BT-läkaren är på den egna kliniken stödja samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand kända och av VGR rekommenderade metoder, var god se separat dokument om progressionsbedömning.
 • Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller närvaro skyndsamt rapportera detta till studierektor respektive BT-chef.
 • Intyga BT-läkarens kompetens genom utfärdande av intyg om delmål i bastjänstgöringen samt intyg om uppnådd baskompetens.
 • Ha månatlig handledning med BT-läkaren under övriga placeringar, dvs utanför primärvård, för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka svårigheter att nå målen och i sådant fall justera det individuella studieprogrammet i samråd med BT-studierektor och lokala handledare.
 • Delta i BT-kollegium tillsammans med studierektor månad 3 samt 9 under BT-tjänstgöringen.
 • Delta i handledaravstämning med syfte att tillsammans med övriga handledare bedöma BT-läkarens progression och kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker vid överlämning mellan kliniska placeringar.

Handledarens roll

Handledaren ska:

 • Vara specialistläkare eller handledarkompetent ST-läkare, genomgått adekvat handledarutbildning och därtill ha minst två års dokumenterad erfarenhet av läkartjänst i relevant verksamhet.
 • Arbeta på samma enhet som sin BT-läkare och med tillräcklig närvaro för att följa och bedöma BT-läkarens utveckling.
 • Stödja samt kontinuerligt bedöma sin BT-läkare, med på förhand kända och av VGR rekommenderade metoder, var god se separat dokument om progressionsbedömning.
 • Ansvara för inhämtning av kollegors bedömning avseende BT-läkarens progression.
 • Ha handledning med BT-läkaren varje vecka under primärvårdsplaceringen för att erbjuda stöd och möjlighet att i tid upptäcka svårigheter att nå målen.
 • Vid uppkomna problem med BT-läkarens progression eller närvaro skyndsamt rapportera detta till huvudhandledare.
 • Deltaga i handledaravstämning för att tillsammans med huvudhandledare bedöma BT-läkarens progression och kompetens utifrån målbeskrivning för BT. Sådan avstämning sker vid överlämning mellan kliniska placeringar.
 • Intyga BT-läkarens kompetens genom utfärdande av intyg om delmål i bastjänstgöringen.

BT-läkarens ansvar

Det åligger BT-läkaren att dokumentera handledningstillfällen skriftligt, samt att samla intyg och utvärderingsdokument.