Att anställa och ha ST-läkare

En vårdcentral som utbildar ST-läkare ska uppfylla vissa krav och vid anställning av ST-läkare ska rutinen nedan följas.

Krav för att få utbilda ST-läkare

 • Vårdcentralen ska uppfylla fastställda kvalitetskriterier för vårdcentral med utbildningsuppdrag. Studierektor bedömer om vårdcentralerna uppfyller Vårdval Vårdcentrals kvalitetskriterier  samt ansvarar för uppföljning. Utbildningens kvalitet ska följas upp och granskas enligt nationella föreskrifter och de modeller Västra Götalandsregionen fastställt.
 • Vårdcentralen ska tillhandahålla utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid vårdcentralen.
 • Vårdcentralen ska vara bemannad med minst två specialister i allmänmedicin som ska tjänstgöra på samma vårdcentral som ST-läkaren. Totalt ska tjänstgöringstiden för de två specialisterna i allmänmedicin vara minst 100 %.
 • För att vårdcentralen skall få ekonomisk ersättning för ST-läkare inklusive ST-läkare med integrerad bastjänstgöring av Västra Götalandsregionen krävs att vårdcentralen är godkänd som utbildningsvårdcentral för läkare. Dessutom krävs att BT- och ST-utbildningen följer uppgjort individuellt utformat utbildningsprogram och att vårdcentralen kvalificerat sig genom att också delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare.

I Krav- och kvalitetsboken finns utförlig information om vad utbildningsuppdraget innebär.

Krav- och kvalitetsboken, (Vårdgivarwebben)

Listningsunderlag

Är vårdcentralen redan godkänd som vårdcentral med utbildningsuppdrag och har ST-läkare men vill anställa fler behöver man först se över att man har ett tillräckligt antal listade invånare. För varje ST-läkare krävs 1 500 listade invånare. Detta betyder inte att en ST-läkare ska ansvara för 1 500 listade invånare.

Handledning

För att kunna följa ST-läkarens utveckling ska handledaren tjänstgöra på samma vårdcentral som ST-läkaren. Det är viktigt att enheten är bemannad med tillräckligt många specialister i allmänmedicin i förhållande till vårdcentralens listningsunderlag för att kunna handleda och ge kliniska instruktioner till studerande och läkare under vidareutbildning vid enheten.

Det tar cirka 10% av en heltidstjänst att handleda en ST-läkare och vårdcentralen bör ha minst lika många specialister som ST-läkare för att tillhandahålla en utbildning med hög och jämn kvalitet.        

Rutin inför anställning av ST-läkare

 1. Vårdcentralen har anställt en legitimerad läkare som önskar påbörja ST-utbildning i allmänmedicin.
 2. Vårdcentralchefen och den utsedda handledaren genomför kompetensvärdering under tre till sex månaders tjänstgöring på den aktuella vårdcentralen. Om båda anser att den legitimerade läkaren är redo att påbörja en ST-utbildning kontaktar vårdcentralchefen ansvarig studierektor.
 3. Vårdcentralschefen skickar in följande ifyllda blanketter till studierektor: (länk till blanketterna finns längre ner på den här sidan)
  • Utbildningsuppdraget - Godkännande för utbildningsuppdrag för läkare, sida 2-4.
  • Bilaga: Underlag för godkännande för utbildningsuppdrag för läkare inom Vårdval Vårdcentral.
 4. Vårdcentralschefen ansvarar för att anställningsbevis, CV, personligt brev och kopia på svensk läkarlegitimation för den aktuella läkaren skickas till studierektor samt att belastningsregister kontrolleras.
 5. Studierektor behandlar förfrågan och meddelar vårdcentralchef om den legitimerade läkaren kan skrivas in eller sättas upp på kö för inskrivning.
 6. I samband med inskrivning upprättas ett ST-utbildningskontrakt som signeras av ST-läkaren, verksamhetschef, handledare och studierektor. Kontraktet utgör en överenskommelse om ST-utbildningens genomförande och ansvarsfördelning mellan undertecknande parter.
 7. Inskrivning innebär start för ST-utbildningen och aktivt deltagande i de aktiviteter som anordnas för ST-läkare utifrån gällande målbeskrivning och regionala riktlinjer.
 8. ST-läkaren är tillsvidareanställd på vårdcentralen som har fullt arbetsgivaransvar. Lönefrågor är till exempel arbetsgivarens ansvar. 

ST-läkare som inleder med bastjänstgöring (BT)

ST-läkare i allmänmedicin som inte gjort AT skall inleda sin ST med bastjänstgöring, BT. ST-läkare som behöver inleda med BT söker ST i allmänmedicin på samma sätt som övriga legitimerade läkare som önskar påbörja en ST i allmänmedicin och anmälan sker från verksamhetschef till studierektor enligt gällande rutin.

Mer om bastjänstgöring i VGR (VGR Akademin)

Utbildningsprogram för utlandsutbildade BT-läkare (VGR Akademin)

ST-ersättning

En vårdcentral med en eller flera anställda ST-läkare erhåller varje månad en särskild ST-ersättning. 

Läs mer om om särskild ST-ersättning.

Kö till ST-platser

I Västra Götalandsregionen är det i de flesta delregionala områden kö för att få en ST-tjänst. Kötiden varierar mellan olika områden inom regionen.

Läs mer om kötid för att få ST-tjänst här.