IBD Home

Fotograf: Anders Engström

IBD Home är en e-tjänst som ska underlätta vardagen för personer som lever med inflammatorisk tarmsjukdom, IBD. Patienterna tar prover och rapporterar direkt in till sjukhuset hemifrån via ett självtest och applikationer.

IBD är en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, där tarmarna blir inflammerade i perioder, så kallade skov. Idag lever ungefär 12 000 personer i Västra Götalandsregionen med sjukdomen som vanligtvis drabbar yngre personer. För att kunna ge rätt omhändertagande och medicinering behöver man ha kunskap om graden av inflammation i tarmen. Det kan man få genom att mäta en inflammationsmarkör i avföringen och skatta patientens symtom och livskvalitet.

Hur fungerar IBD Home?

Med hjälp av tekniken kan patienterna själva utföra både mätning och skattning av symtom med en speciell utrustning och ett frågeformulär. Resultatet visas i applikationen IBD Home i mobiltelefonen och skickas av patienten till det nationella kvalitetsregistret SWIBREG. På så vis kan vårdpersonalen följa patientens tillstånd på distans och kalla till besök vid behov.

IBD Home har utvecklats i samarbete mellan svenska specialister på mag- och tarmsjukdomar, Mag- och tarmförbundet, det nationella kvalitetsregistret SWIBREG, Telia, läkemedelsföretaget AbbVie och företaget bakom det hembaserade testet av inflammationsmarkören, Bühlmann.

Med IBD Home bli sjukhusbesöken färre vilket sparar tid för både patient och vårdgivare. Samtidigt kan patienten känna en större trygghet när de får resultat på provet direkt. Försämringar i patientens tillstånd upptäcks i tid så att rätt resurser snabbt kan sättas int. När patienten själv får tillgång till informationen kan hen också lära sig mer om sin sjukdom och hur den kan hanteras.

Under 2017-2019 pågick ett regionalt projekt för införande i de förvaltningar i VGR som har IBD-patienter. Efter projekttiden ligger ansvaret att förvalta och utveckla arbetet i de mottagande förvaltningarna.

Film om IDB Home

Sjuksköterskan Marie Andersson från mag- och tarmmottagningen på SÄS i Borås berättar om fördelarna som IBD Home innebär för patienter och vårdpersonal och vad som krävs för en lyckad omställning till ett digitalt arbetssätt.