Organisation och ledarskap

Här presenteras samtliga projekt inom området organisation och ledarskap.

ArbetsKraft

Allt fler vård- och omsorgsorganisationer har behov av att behålla sina äldre arbetstagare för att kunna säkerställa kompetensförsörjning, kontinuitet och kvalitet i verksamheten. Men hur skapar man som arbetsgivare förutsättningar för äldre arbetstagare att vara kvar i arbete? Om detta handlade forskningsstudien ArbetsKraft, vars resultat nu har publicerats i en vetenskaplig artikel.

ArbetsKraft


Arbetsmiljön för de som arbetar med gravida, födande samt nyfödda barn (COPE Staff)

I den här nationella multicenterstudien kartläggs arbetsmiljön för de som arbetar med gravida och födande samt med deras nyfödda barn under och efter pandemin.

COPE Staff


Arbetsmiljön inom vården under covid-19-pandemin

Det finns ett flertal studier som beskriver de ansträngda arbetsförhållanden som många medarbetare inom hälso- och sjukvården har upplevt under pandemin. Men för att säkrare kunna säga hur pandemin har påverkat deras arbetsmiljö, behövs en jämförelse med hur den såg ut tidigare. En sådan jämförelse gjordes i den här studien. Dessutom undersöktes vilka faktorer som kan kopplas till en försämrad arbetsmiljö.

Arbetsmiljön inom vården under covid-19-pandemin


Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken (HAP)

Genom detta projekt vill vi öka kunskapen om hur arbetsgivarnas förebyggande arbetsmiljöarbete kan organiseras och genomföras för att säkerställa hållbara arbetsförhållanden för deras medarbetare.

Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken (HAP)


Chef i offentlig sektor (CHEFiOS)

ISM har sedan länge samarbetat i forskningsprojekt om chefer och deras förutsättningar att utöva ledarskap inom offentlig sektor. CHEFiOS-projektet, som pågick 2008-2014, är ett exempel på detta. Två av ISMs forskare, Lisa Björk och Linda Corin,  har disputerat inom CHEFiOS projektet.

CHEFiOS


Hälsofrämjande i praktiken (HIP)

Ett hälsofrämjande arbete bör bedrivas som process snarare än projekt, med ett brett ägandeskap, en tydlig struktur och en väl fungerande kommunikation. Det visar denna studie av hälsofrämjande i praktiken.

HIP-projektet


Insatser på flera nivåer för sänkt sjukfrånvaro

Att genomföra komplexa interventioner på organisatorisk nivå har sina utmaningar. Det handlar bland annat om om att säkerställa delaktighet, en effektiv kommunikation och tillräckligt med resurser.

Insatser på flera nivåer för sänkt sjukfrånvaro


Kartläggning av arbetsmiljö, stress och hälsa (KART-studien)

KART står för Kartläggning av arbetsmiljö, stress och hälsa och datainsamlingen pågick 2004-2010. När KART-studien startade hade långtidssjukskrivningarna ökat sedan slutet av 1990-talet och den psykiska ohälsan svarade för en allt större andel av denna. Idag känns frågan lika angelägen, då problemen kvarstår i form av ohälsa och hög sjukfrånvaro.

KART-studien


Läkares engagemang i patientnära processer

Fredrik Bååthes forskningsområde har rört läkares engagemang i utvecklings- och förbättringsarbete av vårdens patientnära processer. En del av hans forskning har skett inom det interaktiva forskningsprojektet, TvärKraft, mellan ett Svenskt sjukhus och en tvärvetenskaplig forskargrupp. Forskarna har utbildningsbakgrund inom medicin och omvårdnad (läkare och sjuksköterska), psykologi, industriell ekonomi med ledarskap, samt företagsekonomi. Praktiska erfarenheter från vård, akademi och chefskap (såväl vård som industri) kombineras med vetenskaplig metodik och aktuell teori.

Läkares engagemang i patientnära processer


Nya samarbetsformer mellan chefer, företagshälsovård, HR (FHV NySam)

Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, Företagshälsovård (FHV) och HR och hitta nya arbetssätt för att i större utsträckning arbeta förebyggande och hälsofrämjande och med insatser på organisationsnivå.

FHV NySam


Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor (ORFiOS)

Detta projekt bygger vidare på CHEFiOS, som handlade om chefer förutsättningar. Nu vill vi fokusera på hur hela kedjan hänger ihop - från de organisatoriska strukturerna, via förutsättningar för chefer, deras arbetsmiljö och ledarskap, till medarbetares arbetsmiljö, motivation, vilja att stanna, hälsa och sjukfrånvaro. Både kommuner och landsting i olika delar av landet ingår. 


Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor (ORFiOS)


Strategisk samverkan i offentlig sektor (StratSAM)

Sedan 2017 har Västra Götalandsregionen årligen avsatt 15 miljoner för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron bland regionens anställda. Den största delen av denna satsning är den så kallade Arbetsmiljösatsningen (AMS) som står för 12 miljoner av detta arbete. I detta projekt bedrevs följeforskning på denna satsning, där syftet bland annat var att bidra med kunskap som leder till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete.

Strategisk samverkan i offentlig sektor (StratSAM)


Hur kan vi motverka framtida arbetskraftsbrist inom vårdsektorn? (POSH)

Hälso- och sjukvården är ingenting utan sin personal – bara tomma byggnader och utrustning. I det här projektet undersöks orsakerna bakom den höga personalomsättningen inom hälso- och sjukvården och hur problemet med att säkra kompetensförsörjningen hanteras i organisationer.

Hur kan vi motverka framtida arbetskraftsbrist inom vårdsektorn? - Analyser av faktorer relaterade till hög personalomsättning och hur organisationer arbetar med att säkra kompetensförsörjningen (POSH)


Samverkansprojekt där ISM deltar

Chefer som agerar

Genom forskningsprojektet Chefer som Agerar, där vi samverkan med Göteborgs universitet studeras hur chefer stöttar medarbetare med psykiska besvär som utmattning, ångest och depression, och framförallt, chefers egna förutsättningar för det arbetet.

Chefer som agerar (gu.se)