Dialog och kommunikation

Här presenteras studier riktade mot chefer inom vård och omsorg, dels avseende deras förutsättningar för och hantering av dialog på arbetsplatsen, dels om chefers reaktioner då media fokuserar på dem som personer på ett negativt sätt.

Chefer i media

Projektet har handlat om chefer inom vård och omsorg samt deras reaktioner då media fokuserar på dem som personer på ett negativt sätt. En slutsats från denna studie är att fokus i högre grad än vad som tycks vanligt idag bör ligga på organisationens ansvar och däri även den interna kommunikationen.

Publicerat

Chefers hantering av media, 2017

Chefer i media, 2014

Att möta media, 2014

Läs och lyssna

Bättre mediamöte när cheferna får stöd från organisationen


Dialog på arbetsplatsen

Christina Grill har i sin forskning studerat förutsättningar för, och hantering av dialog på arbetsplatsen, samt har även velat beskriva och öka kunskapen om hur det kan förbättras inom sjukvården. Hon studerade bland annat en intervention med dialogträning, men har även studerat chefers kommunikation och hur de värderar dialog.

Publicerat

Dialogträning - effekter, 2016

Chefers dialog, 2015

Dialog avhandling, 2014

Health care managers learning by listening to subordinates' dialogue training, 2014

Chefers värdering av dialog, 2011

Övriga publikationer

ISM-rapport 11, Dialogträning på vårdarbetsplatser, 2011