Arbetsmiljö, ledarskap och patientsäkerhet i ett nytt närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN)

Hälso- och sjukvården i Sverige genomgår omfattande förändringar för att på ett effektivt sätt kunna möta det framtida vårdbehovet hos en växande befolkning. I slutet av 2023 invigdes det nya Högsbo närsjukhuset i Västra Götalandsregionen som har i uppdrag att bedriva öppen specialistvård som stöd till primärvård och kommunal hälso- och sjukvård.

Det nya sjukhuset skiljer sig från de traditionella sjukhusformerna i lokalutformning och arbetssätt. Gemensamma mottagningsrum ersätter tidigare specialiserade och enhetsspecifika avdelningar. Dessutom separeras patienter och personal i olika delar av sjukhuset och möts endast i mottagningsrummen. Medarbetarna förväntas följa ett aktivitetsbaserat arbetssätt, där administrativt arbete och digitala vårdbesök utförs vid olika platser istället för fasta arbetsplatser.

Tidigare forskning visar att välfungerande arbetsrum och arbetssätt främjar välbefinnande, kvalitet och produktivitet. Även om det finns gedigen kunskap om arbetsmiljökonsekvenser av olika kontorstyper, är kunskapen om aktivitetsbaserade miljöer fortfarande begränsad. Dessutom saknas det kunskap om aktivitetsbaserat arbetssätt inom vården som karakteriseras av gemensamma och neutrala mottagningsrum och administrativa arbetsplatser. I ett pågående forskningsprojekt på ISM undersöker vi arbetsmiljökonsekvenserna av Aktivitetsbaserat kontor i Regionens Hus och har tagit fram en kunskapssammanställning med praktiska råd om dessa kontorstyper. I detta följeforskningsprojekt fokuserar vi aktivitetsbaserade arbetssätt inom vården.

Syfte

Följeforskningsprojektet ALPIN har som övergripande syfte att öka kunskapen om hur arbetsmiljöförhållanden påverkas av övergången från en traditionell sjukhusmiljö till nya lokaler utformade för aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta kommer åstadkommas med två frågeställningar:

  1. Vilka förändringar medförs av en övergång till aktivitetsbaserade arbetssätt och lokaler inom ett sjukhus med specialist öppenvårdsverksamheter, gällande fysisk och psykosocial arbetsmiljö, upplevd prestation och vårdkvalitet samt arbetsrelaterad stress?
  2. Hur upplevs förändringsprocessen av chefer och medarbetare gällande acceptans, deltagande, förväntningar och förberedelser?

Genomförande

För att uppnå projektets syfte genomför vi enkätundersökningar före och efter flytten till Högsbo närsjukhus. Enkäten kommer att innehålla frågor om medarbetare och chefers upplevelser av olika dimensioner av arbetet, såsom fysisk och psykosocial arbetsmiljö, upplevd prestation, vårdkvalitet och arbetsrelaterad stress och hälsa. Denna information kommer att kompletteras med befintliga data från VGR:s medarbetarenkäter. Enkätsvaren kommer att användas för att jämföra medarbetares arbetsförhållanden före och efter flytten till nya sjukhuset. Som ett tillägg till enkätdata, kommer vi att genomföra djupintervjuer med medarbetare och chefer för att få en djupare förståelse av de potentiella förändringarna i arbetsmiljön.

Förväntat resultat

Genom detta följeforskningsprojekt vill vi öka denna kunskap om hur aktivitetsbaserade arbetsplatser inom vården påverkar fysisk och psykosocial arbetsmiljö samt upplevd prestation, vårdkvalitet och arbetsrelaterad stress hos medarbetare och chefer.

Fakta om projektet

Namn

Arbetsmiljö, Ledarskap och Patientsäkerhet I ett nytt Närsjukhus med flexibelt arbetssätt (ALPIN)

Deltagare

Maral Babapour Chafi (ISM), Lisa Björk (ISM), Linda Corin (ISM), Melina Forooraghi, Ingibjörg Jonsdottir, Henrik Eklund (ISM), Sandra Pettersson (ISM), Isabelle Dahlqvist (ISM), Helle Wijk (Göteborgs Universitet/Chalmers)


Maral Babapour Chafi

Forskningsledare