Exponering

Effekter av prismatiska glasögon inklusive korrektionsglas, på huvud och nackvinklar, upplevd ansträngning och komfort vid tandvårdsarbete i munhålan – en randomiserad kontrollerad intervention.

Titel

Effects of optometric correction including prismatic lenses on head and neck kinematics, perceived exertion and comfort during dental work in the oral cavity – A randomised controlled intervention.

Författare

Agneta Lindegård, Institutet för stressmedicin Göteborg, Magdalena Gustafsson, Hälsan & Arbetslivet, Göteborg, Gert-Åke Hansson, AMM Lund.

Bakgrund

Tandvårdspersonal har en hög förekomst av muskuloskeletala besvär. Arbete i munhålan medför en kraftig framåtböjning av huvudet och nacken.

Syfte

Målsättning: Att mäta effekten av prismatiska glasögon inklusive korrektionsglas på huvud och nackvinklar, upplevd ansträngning och komfort, vid arbete i munhålan.

Metod

45 personer deltog i studien. Efter en basal ergonomisk utbildning genomfördes baslinje-mätningar av huvud och nackvinklar med inklinometri på samtliga deltagare. Upplevd ansträngning och komfort skattades av deltagarna. En interventionsgrupp (n=25) valdes slumpmässigt bland deltagarna och erhöll prismatiska glasögon, som vid behov även inkluderade korrektionsglas, och jämfördes med kontrollgruppen (n=20). Prismatiska glasögon är uppbyggda som bifokala glasögon, med den skillnaden att nedre delen av glasen är ersatta av prisman som böjer strålgången neråt; för de aktuella glasögonen med 5°. Efter interventionen genomfördes uppföljningsmätningar på båda grupperna.

Resultat

Vid uppföljningen var det en minskad framåtböjning för huvudet i både interventionsgruppen (8,7°) och kontrollgruppen (3,6°). För nacken var minskningen 8,2° i interventionsgruppen och 3,3° i kontrollgruppen. Skillnaden mellan interventions- och kontrollgruppen, dvs. effekten av interventionen, var statistiskt signifikant för både huvudet (5,1°; p=0,009) och nacken (4,9°; p=0,045). Interventionen hade ingen påvisbar effekt på upplevd ansträngning och komfort.

Slutsats

Den minskningen av framåtböjningen i huvud och nacken som erhölls med de prismatiska glasögonen minskar troligtvis risken för besvär i nacken hos tandvårdspersonal. Effekten av de prismatiska linserna kunde inte skiljas från effekten av korrektionsglasen. Den möjliga effekten av ergonomisk utbildning utvärderades inte.

Forskningsnytta

Det positiva resultatet av utvärderingen har medfört att Folktandvården i Västra Götaland har beslutat att satsa 7,8 miljoner för att kunna erbjuda alla tandläkare, tandhygienister och ortodontiassistenter prismatiska glasögon.

Publicerat

Applied Ergonomics, 2012