Medarbetarskap inom hälso- och sjukvården

Titel

Employees’ conceptions of coworkership in a Swedish health care organization

Författare

Caroline Bergman, Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet. Jesper Löve, Göteborgs universitet. Annemarie Hultberg, Institutet för stressmedicin. Katrin Skagert, Högskolan i Borås.

Bakgrund

I många organisationer i Sverige är begreppet medarbetarskap väletablerat och används ofta som en normativ och toppstyrd kommunikationsstrategi, t.ex. i policydokument. I tidigare forskning har det framkommit att uppfattningar av vad medarbetarskap innebär kan variera mellan olika nivåer inom samma organisation men även mellan olika organisationer. Oftast är det normativa tolkningar utifrån ett ledarskapsperspektiv som förekommer och som handlar om hur ett ”gott medarbetarskap” ska utvecklas. Kunskap om vad medarbetarskap betyder och innebär för anställda är relativt outforskat, särskilt inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka och beskriva uppfattningar av medarbetarskap bland medarbetare med olika professioner i en hälso- och sjukvårdsorganisation.

Metod

Tolv fokusgruppsintervjuer genomfördes med 68 medarbetare med olika professioner (29 sjuksköterskor, 21 undersköterskor, 8 medicinska sekreterare, 2 arbetsterapeuter, 3 sjukgymnaster och 5 läkare). Medarbetare som hade samma profession men som kom från olika enheter placerades i samma fokusgrupp. Fenomenografi användes för att identifiera olika uppfattningar i hur medarbetare med olika professioner uppfattade fenomenet medarbetarskap.

Resultat

Medarbetarna uppfattade medarbetarskap som en kollektiv process som inkluderade främst kollegor. Chefen var inte direkt inkluderad i denna kollektiva process, men däremot indirekt genom att ha en stödjande roll. Följande fem kategorier framkom i analysprocessen och representerar medarbetarnas olika uppfattningar av medarbetarskap: Grupptillhörighet och att sträva mot ett gemensamt mål, samarbete över professionella och organisatoriska gränser, arbetslivserfarenhet och tillit till varandras kompetenser, socialt klimat och känsla av gemenskap, delaktighet och inflytande.

Slutsats

Medarbetarna uppfattade medarbetarskapet som en kollektiv process, vilket kan relateras till team och teamklimat som är vanliga fenomen i professionstunga organisationer. Det fanns uppenbara skillnader i uppfattningar mellan professionerna avseende intressekonflikter, grupptillhörighet och möjlighet till inflytande. De här uppfattningarna skulle kunna ses som hinder för en utveckling av medarbetarskapet över gränser, både horisontellt mellan professioner men även vertikalt mellan olika nivåer inom organisationen. Baserat på medarbetarnas uppfattningar så verkar ett välfungerande kommunikationsklimat vara en viktig förutsättning för ett utvecklat medarbetarskap, i synnerhet avseende att främjande tillit, möjlighet för att komma till tals och bidra till bättre samarbete mellan kollegor med olika professionella roller, samt deras relationer med chefen och organisationen i sin helhet. 

Publicerat

Nordic Journal of Working Life Studies