Organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor (ORFiOS)

Logga för orfios

Detta projekt bygger vidare på CHEFiOS, som handlade om chefers förutsättningar. Nu vill vi fokusera på hur hela kedjan hänger ihop - från de organisatoriska strukturerna, via förutsättningar för chefer, deras arbetsmiljö och ledarskap, till medarbetares arbetsmiljö, motivation, vilja att stanna, hälsa och sjukfrånvaro.

Projektnamn

ORFiOS, organisatoriska förutsättningar i offentlig sektor

Projektbeskrivning

Det finns idag kunskap om hur de organisatoriska förutsättningarna i en offentlig verksamhet bidrar till chefers möjligheter att fullfölja sitt uppdrag. Det finns också en hel del kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för medarbetare. I projektet fokuserar vi på hur hela kedjan hänger ihop – från de organisatoriska strukturerna, via cheferna till medarbetarna.

Syfte

Syftet med det föreslagna projektet är att undersöka hur organisatoriska förutsättningar är relaterade till chefers arbetsvillkor och deras ledarskap, samt hur detta i sin tur är relaterat till medarbetarnas arbetsmiljö, motivation, vilja att stanna, hälsa och sjukfrånvaro. 

Genomförande

Tidigare data från cirka 700 medarbetare och 70 chefer i en kommunal utbildningsförvaltning i Stockholms län, insamlade 2017 och 2018, kommer att kompletteras med ny data från ett antal kommuner och landsting/regioner, t.ex. Västra Götalandsregionen. Sammantaget finns möjlighet att samla in data från mer än 10 000 medarbetare och 1000 chefer. Avsikten är också att samla in dessa data longitudinellt (två mättillfällen).

Data samlas in med enkäter och de delas ut till medarbetare och chefer. Varje medarbetare och chef är knuten till en organisatorisk enhet som möjliggör att vi kan analysera data med flernivåanalys samt länka organisatoriska förutsättningar till utfall på medarbetarnivå. 

Avsikten är också att samla in data om organisatoriska förutsättningar som chefstäthet, geografisk spridning, utbildningsnivåer, andel heltid/deltid mm genom intervjuer med HR i de deltagande organisationerna. På arbetsplatsnivå är syftet att också addera sjukdata från register i de deltagande organisationerna.

Förväntat resultat

Projektet förväntas bidra med ökad kunskap om hur arbetsmiljön och dess konsekvenser för anställda i en organisation formas i samspel med organisatoriska förutsättningar och chefers ledarskap. Studien är unik genom dess stora mängd offentliga arbetsplatser, med data från både chefer och medarbetare, samt från flera nivåer. 

På så sätt kan projektet ge kunskap om betydelsen av organisatoriska förutsättningar på chefers och medarbetares arbetsmiljö i olika verksamheter och likaså vilka faktorer som är särskilt viktiga för det goda arbetet. Sådan kunskap är viktig för att skapa hälsosamma och attraktiva arbeten i offentlig sektor. 

Fakta om projektet

Finansiering
AFA

Projektperiod
3 år

Forskningsområde
Arbetsliv

Projektmedlemmar
Erik Berntson och Annika Härenstam, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet samt Lisa Björk och Linda Corin, Institutet för stressmedicin. 

Kontaktperson

Erik Berntson

Linda Corin

Publicerat i ORFiOS

Christian Scharf & Erik Berntson (2023) Managerial prerequisites – typical work situations for public sector managers and their relationship with well-being and leadership, Nordic Psychology, DOI: 10.1080/19012276.2023.2271173

Rebecca FälténErik Berntson & Claudia Bernhard-Oettel (2024) How are organisational conditions related to illegitimate tasks among managers and their subordinates in the public sector? A Swedish study, Work & Stress, DOI: 10.1080/02678373.2024.2309627