Jonathan Severin

Person som sitter ner

Doktorand, Folkhälsovetare med inriktning hälsoekonomi

Tel: 0730-67 43 78
jonathan.severin@vgregion.se

Forskningsområde / forskningsintresse

Mitt huvudintresse är hälsoekonomi inom arbetsmiljöforskning. Eftersom en ogynnsam arbetsmiljö kan leda till arbetsrelaterad ohälsa, vilket i förlängningen påverkar folkhälsan negativt, är det viktigt att öka kunskapen om hur arbetsplatsinterventioner kan förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Samtidigt är ekonomiska resurser begränsade, vilket gör att beslutsfattare måste prioritera insatser som är effektiva och använda resurser där de gör mest nytta. Genom min forskning vill jag ge en ökad kunskap kring kostnadseffektivitet för dessa insatser.

Pågående forskningsstudier

Jag är doktorand på Institutet för Stressmedicin sedan hösten 2021, med affiliering på avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Instutitionen för medicin på Göteborgs universitet. Mina doktorandstudier handlar om arbetsmiljöinterventioner på organisatorisk nivå, och fokuserar på hur val av insats går till, kostnadseffektivitet och faktorer som främjar implementeringen av interventionerna. Det övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån både kvantitativa och kvalitativa data som samlas in från interventioner som genomförs på en organisatorisk nivå, samt från chefer, HR och företagshälsovård som planerar och tar beslut om denna typ av åtgärder, få en ökad kunskap om hur den arbetsrelaterade psykiska ohälsan kan förebyggas i praktiken. På sikt kan denna kunskap således komma arbetsgivare och andra beslutsfattare tillgodo när det gäller att minska den psykiska ohälsa och ge en ökad kunskap om hur resurser för detta bör allokeras.

Mina doktorandstudier ingår i forskningsprojektet HAP - Att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken, där det övergripande syftet är att öka kunskapen om hur arbetsgivarnas förebyggande arbetsmiljöarbete kan organiseras och genomföras för att säkerställa hållbara arbetsförhållanden för deras medarbetare. Projektet förväntas bidra med kunskap gällande arbetsgivares förutsättningar, i form av kunskap, arbetssätt och tillgång till stöd, samt incitament och motivation, när det gäller att skapa hållbara arbetsförhållanden i praktiken. Denna kunskap kan sedan nyttjas för att vidareutveckla arbetsgivares förebyggande och främjande arbetsmiljöarbete och därmed öka deras förutsättningar för att minska olyckor, ohälsa samt för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare inom välfärdsyrkena. 

Tidigare var jag delaktig i forskningsprojektet StratSAM – Strategisk samverkan i offentlig sektor, med det övergripande syftet att bidra med kunskap som leder till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete. I projektet utvärderades delar av en arbetsmiljösatsning, där Västra Götalandsregionen sedan 2017 har avsatt 15 miljoner årligen för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron för sina anställda. Min del handlade om att utvärdera processen, effekter som arbetsmiljö och sjukskrivning samt interventionernas kostnadseffektivitet.

Lönar sig arbetsmiljöinsatser?

Publicerat

Akerstrom, M., Severin, J., Miech, E.J. et al. Reducing sickness absence among public-sector healthcare employees: the difference-making roles of managerial and employee participation. Int Arch Occup Environ Health (2024). https://doi.org/10.1007/s00420-024-02048-0

Dahlqvist, I., Ståhl, C., Severin, J. Åkerström, M. Shifting from an individual to an organizational perspective in work environment management – a process evaluation of a six-year intervention program within the Swedish public sector.  BMC Public Health 23, 1108 (2023).
Sammanfattning på svenska 

Severin J, Svensson M, Akerstrom M.
Cost–Benefit Evaluation of an Organizational-Level Intervention Program for Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2022

Wikström, E., Severin, J., Jonsdottir, I.H. and Akerstrom, M. 
Process facilitators shifting between the support and expert roles in a complex work environment intervention in the Swedish healthcare sector
Journal of Health Organization and Management, 2022

Akerstrom M, Severin J, Imberg H, Jonsdottir I.H, Björk L, Corin L
Methodological approach for measuring the effects of organisational-level interventions on employee withdrawal behaviour
Int Arch Occup Environ Health, 2021

Severin J, Björk L, Corin L, Jonsdottir I.H. Akerstrom M
Process Evaluation of an Operational-Level Job Stress Intervention Aimed at Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden
IJERPH, 2021

Akerstrom M, Corin L, Severin J, Jonsdottir I.H. Björk L
Can Working Conditions and Employees’ Mental Health Be Improved via Job Stress Interventions Designed and Implemented by Line Managers and Human Resources on an Operational Level?
IJERPH, 2021

Åkerström M, Severin J
Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder. En analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region.
Socialmedicinsk Tidskrift, 2020