Lönar sig arbetsmiljöinsatser?

Publicerad:
En hand som ritar kurvor på ett papper. En miniräknare intill.

Det lönar sig att satsa på arbetsmiljön förutsatt att insatser görs på organisatorisk nivå. Det visar en ny studie av Jonathan Severin, doktorand på ISM.

Kostnadsintäktsanalys av organisatoriska arbetsmiljöinsatser

År 2017 påbörjades en arbetsmiljösatsning i Västra Götalandsregionen med syfte att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron bland regionens anställda (läs mer om Arbetsmiljösatsningen). En hälsoekonomisk utvärdering av satsningens två första år visade att insatser var lönsamma genom en minskad produktionsförlust, i de fall processtöd erbjöds, trots högre interventionskostnader, jämfört med när chefer tillsammans med HR designade och implementerade insatser utan processtöd.

För att organisatoriska arbetsplatsinterventioner ska vara lönsamma är det alltså viktigt att designa åtgärderna så att dessa är anpassade till arbetsplatsens utmaningar och kontext, och arbetsgivare bör inte befara höga initiala interventionskostnader, ifall interventionerna anpassas till arbetsplatsens utmaningar.

Studien är en del av StratSAM-projektet på ISM, med syfte att bidra med kunskap till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbetsmiljöarbete, som i sin tur kan leda till en förbättrad arbetsmiljö och sänkt sjukfrånvaro inom arbetslivet. 

Förutom Jonathan Severin är Mikael Svensson (professor, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet) och Magnus Åkerström (forskare ISM) medförfattare till artikeln "Cost–Benefit Evaluation of an Organizational-Level Intervention Program for Decreasing Sickness Absence among Public Sector Employees in Sweden", som nyligen publicerades i International Journal of Environmental Research and Public Health (svensk sammanfattning)

Nominering till bästa poster

I den internationella konferensen European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) 2022 skickades över 1600 bidrag in, där denna studie var en av sju nomineringar till bästa poster inom kategorin vetenskap. Tyvärr ställdes konferensen in på grund av Covid-19, vilket gjorde att ingen vinnare utsågs.

Doktorandprojekt med inriktning på ett lönsamt och hållbart arbetsliv

Jonathan är doktorand på ISM sedan hösten 2021, och hans doktorandprojekt handlar om arbetsmiljöinterventioner på organisatorisk nivå, med fokus på hur val av insats går till, kostnadseffektivitet och faktorer som främjar implementeringen av interventionerna. Det övergripande syftet med avhandlingen är att utifrån både kvantitativa och kvalitativa data som samlas in från interventioner som genomförs på en organisatorisk nivå, samt från chefer, HR och företagshälsovård som planerar och tar beslut om denna typ av åtgärder, få en ökad kunskap om hur den arbetsrelaterade psykiska ohälsan kan förebyggas i praktiken. På sikt kan denna kunskap således komma arbetsgivare och andra beslutsfattare tillgodo när det gäller att minska den psykiska ohälsa och ge en ökad kunskap om hur resurser för detta bör allokeras.

Hans doktorandstudier ingår i forskningsprojektet MAP - Metodik för att bedriva ett kostnadseffektivt förebyggande arbetsmiljöarbete i praktiken, som vill ta fram kunskap om hur det praktiska arbetsmiljöarbetet bedrivs inom organisationer idag och vilka hindrande och främjande faktorer som finns för att arbeta på en organisatorisk nivå. I projektet vill man även undersöka hur analyser av arbetsmiljön (HR analytics) kan användas i praktiken, för att förbättra möjligheten för organisationer att ta beslut kring anpassade insatser på organisatorisk nivå. Syftet med projektet är alltså att bidra med praktiskt tillämpbar kunskap för att arbetsgivare, tillsammans med sina stödfunktioner, ska kunna lyfta sitt arbetsmiljöarbete från individ- till organisatorisk nivå och bedriva ett kostnadseffektivt arbetsmiljöarbete som uppnår de målsättningar och förväntningar som finns.

Jonathan Severin