PRIMA

Hur ska den som drabbats av arbetsrelaterad psykisk ohälsa kunna komma tillbaks i arbetet? I PRIMA-projektet (Primärvård för arbetsåtergång) testas ett nytt arbetssätt, där rehabkoordinatorerna är viktiga nyckelspelare inom primärvården. Projektet finansierades av FORTE. Datainsamlingen pågick 2016-2018 och analys av sjukskrivningsdata pågår. Tre publikationer är planerade i projektet: ett forskningsprotokoll (publicerad), en processutvärdering (i reviewprocess) och en effektutvärdering (i analysfas).

Lathund för arbetsåtergång

Inom ramen för PRIMA-studien har en lathund tagits fram för arbetsgivarens planering för arbetsåtergång. Arbetssättet är delvis utvecklat under det mångåriga arbetet med att behandla patienter med stressrelaterad ohälsa som bedrivits vid Institutet för stressmedicin (ISM). Lathunden finns även som pdf och får spridas fritt där källorna anges.

Exempel på råd är

 • Börja med enkla definierade arbetsuppgifter, väl avgränsade i tid och omfattning. Initialt kan det vara helt andra arbetsuppgifter än de ordinarie
 • En sak i sänder utan tidspress
 • Aldrig dator och mobil samtidigt
 • Lugn miljö, gärna avskild arbetsplats, helst möjligheter att stänga dörren, patienterna störs av höga ljud och för mycket intryck
 • Möjlighet att kunna avbryta arbetet för vila
 • Överblickbara arbetsuppgifter, t e x genom veckoplanering
 • Långsamt ökande aktivitet på alla plan, inkluderande såväl arbetstidens omfattning som komplexiteten på arbetsuppgifterna
 • Regelbunden avstämning med arbetsledaren
 • Stödperson i arbetslaget som kan påminna om att hålla tider och ta paus
 • Följ upp med flera avstämningsmöten
 • I särskilt svåra fall och vid konflikter, kan samordningsinsatser med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen vara av värde. Patienten arbetstränar då på annan arbetsplats än den ordinarie, och är tjänstledig från sitt vanliga arbete. Efter en tids arbetsträning kan återgång till den gamla arbetsplatsen övervägas, alt att söka nytt arbete

PRIMA Vägledning inför arbetsåtergång

Om interventionen

Ett forskningsprotokoll beskriver mer ingående det upplägg man valt, i detta fall en randomiserad kontrollerad studie som prövar ett nytt arbetssätt i primärvården.

Det nya sättet att arbeta handlar i stor utsträckning om att läkare och rehabiliteringskoordinatorer samarbetar, för att i ett tidigt skede involvera arbetsgivaren i rehabiliteringen av sjukskrivna patienter.  Som stöd för det nya arbetssättet genomgick läkare och rehabiliteringskoordinatorer utbildning och förseddes med arbetssätt och verktyg för tidig arbetsgivarkontakt. I kontrollgruppen pågick verksamheten som vanligt.

Sjukskrivningsgraden bland patienter som behandlats vid vårdcentraler som infört arbetssättet, kommer att jämföras med patienter som fått behandling på vårdcentraler med ordinarie vård. En processtudie som undersöker primärvårdens förutsättningar för att involvera arbetsgivare kommer att komplettera effektstudien.

Föreliggande studie kan förhoppningsvis bidra med kunskap om hur primärvården kan organiseras för att underlätta arbetsgivarens involvering tidigt i ett sjukfall och reducera tiden för återgång i arbete hos patienter med arbetsrelaterad stress.

Publicerat

PRIMA-protokollet, 2018

Kontakt

Fil.Dr. Lisa Björk lisa.m.bjork@vgregion.se