Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Studie om stress och utmattning

Är du mellan 18-74 år och har sökt vård för stressrelaterade besvär de senaste fem åren? Då kan du hjälpa oss föra forskningen framåt.

Stressrelaterad utmattning till följd av en långvarig stressbelastning är ett stort problem i Sverige och innebär stort lidande för drabbade individer samt stora samhällskostnader. Med denna studie hoppas vi kunna bidra med ny kunskap om vilka faktorer som behöver uppmärksammas när man söker vård för stressrelaterad ohälsa. 

Vad ska jag göra för att delta?

Deltagande innebär att du fyller i en webbenkäten vid ett tillfälle. Enkäten omfattar bakgrundsfrågor, frågor om din yrkesbakgrund och hur du upplever din arbetssituation samt frågor om din hälsa, psykiskt välbefinnande och stress. Tidsåtgången för ifyllandet av är beräknad till ca 20 minuter. Det går inte att spara enkäten och fortsätta vid senare tillfälle, alla frågor måste besvaras vid samma tillfälle. Medverkan i studien är helt frivillig och du kan när som helst välja att avbryta att fylla i enkäten.

Klicka här för att komma till enkäten

Informationsbrev till studiedeltagare

Studiens syfte

Syftet med denna enkätundersökning är att ta reda på hur olika besvär och symtom hänger ihop med stress och utmattning. Kunskapen kan ge ett bredare underlag för att kunna sätta rätt diagnos samt planera och individanpassa behandlingsinsatser. Detta projekt är del i ett större forskningsprojekt som har som övergripande syfte att öka kunskapen kring utredning och behandling av personer med stressrelaterad utmattning.

Hur påverkas jag av att medverka i studien?

Projektet innebär inte några direkta fördelar eller risker för dig, men dina svar bidrar till att vi skapar en bättre bild över hur stressrelaterad utmattning ser ut i Sverige. Enkäten innehåller frågor om hälsa och tidigare erfarenheter som kan upplevas som känsliga, men dina svar är anonyma. Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan före eller under din ifyllandet av enkäten utan att ange orsak.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och enkätsvar från deltagare i studien. Inga personuppgifter kommer att sparas och data kommer således inte att kunna kopplats till en enskild individ. Data kommer att behandlas och förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem. Datamaterialet sparas i 10 år för att garantera möjligheten till eftergranskning. Du kan vända dig till ansvariga för studien (se kontaktinfo här nedan) eller till dataskyddsombud, koncernkontoret.dso@vgregion.se, om du har frågor kring hantering av datamaterialet.

Vid frågor, kontakta:
Professor Ingibjörg Jonsdottir
ism.forskning@vgregion.se
Tel 070-305 28 91

 

Mer information

Resultaten av projektet kommer huvudsakligen att publiceras som artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Svenska sammanfattningar av studiens huvudsakliga resultat kommer att finnas tillgängliga på ISM:s webbplats www.vgregion.se/stressmedicin.

Ingen ersättning utgår för att besvara enkäten.

Forskningshuvudman för projektet är Västra Götalandsregionen. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av Etikprövningsmyndigheten, diarienummer för prövningen hos Etikprövningsmyndigheten är 2022-07190-01

Ansvarig för projektet på ISM är:

Ingibjörg Jonsdottir, projektledare

Professor, verksamhetchef

Institutet för stressmedicin ism.forskning@vgregion.se

070-3052891

Senast uppdaterad: 2023-05-30 14:03