Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt arbete med miljö och social hållbarhet

Hållbar utveckling ska utgöra ramen för allt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Västra Götalandsregionens mål för miljö och social hållbarhet samlar våra ambitioner, utmaningar och prioriteringar utifrån de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Arbetet med miljö och social hållbarhet ska bidra till att utveckla och förbättra Västra Götalandsregionens huvuduppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Vår vision är att skapa Det goda livet för varje människa på en välmående planet. Genom att främja en god och jämlik hälsa, respektera mänskliga rättigheter, hushålla med jordens resurser, begränsa klimatförändringarna och främja biologisk mångfald så skapar vi en hållbar utveckling för invånare och aktörer i Västra Götaland, nationellt och globalt.

Miljö

En välmående planet är en grundförutsättning för att skapa ett gott liv. Det handlar om att säkerställa en god miljö för oss som bor och lever här, och i resten av världen. Idag hotar klimatförändringarna att påverka människor och natur genom fler extrema väderhändelser i Sverige och globalt. Den biologiska mångfalden minskar i en allt snabbare takt än tidigare och genom vår konsumtion utarmar vi flera av jordens resurser och gifter sprids till människa, djur och natur. Vi i Västra Götalandsregionen arbetar för att utföra vårt uppdrag inom ramen för de planetära gränserna och vill på så sätt skapa förutsättningar för ett gott liv på en välmående planet.

De tre övergripande miljömålen är att:

  • Våra produkt- och materialflöden är resurseffektiva och giftfria
  • Våra direkta växthusgasutsläpp har minskat med 85 % och de indirekta växthusgasutsläppen har minskat med 50 %
  • Vi nyttjar ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden

Ett långsiktigt mål är att VGR har netto noll-utsläpp av växthusgaser år 2045. I syfte att stärka ett effektivt och systematiskt målarbete ska verksamheternas miljöledningssystem följa standarden ISO 14001.

Här kan du läsa mer om de beslutade målen för miljö: Miljömål 2030 (beslutade av Regionfullmäktige 13 april 2021) samt Underlag till Miljömål 2030.

Läs mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med miljö här.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget.

De tre övergripande målen för social hållbarhet är:

  • God hälsa och välbefinnande
  • Jämlikhet och lika rättigheter
  • Tillit, trygghet och delaktighet

Här kan du läsa mer om de beslutade målen för social hållbarhet: Mål för social hållbarhet 2030 (beslutade av Regionfullmäktige 13 april 2021)

Läs mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med social hållbarhet här.

Hållbar utveckling och Agenda 2030

En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Hållbar utveckling innehåller tre dimensioner – den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs vid FN:s toppmöte 2015 och ska leda hela världen mot en hållbar och rättvis framtid. Genom de 17 globala målen har världens länder åtagit sig att fram till 2030; avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Målen är universella, integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling.
Det övergripande syftet med Agenda 2030 är att inom planetens gränser skapa en hållbar, inkluderande och rättvis utveckling för alla, där ”ingen ska lämnas utanför”.

Läs mer om Västra Götalandsregionens arbete med Agenda 2030 här.

Lars Berko

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Anna Jacobson

Enhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-06-10 09:56