Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Hållbarhet – för varje människa och för vår planet

Västra Götalandsregionen (VGR) leds av visionen Det goda livet. Som en av landets största arbetsgivare kan vi tillsammans göra verklig skillnad i omställningen till en hållbar framtid. Det ska vi göra nu, i varje beslut och verksamhet. Våra mål är högt satta och kräver att vi gör allt vi kan – för varje människa och för vår planet.

Så bidrar VGR till Agenda 2030 

FN:s 17 globala mål i Agenda 2030 är de mest ambitiösa hållbarhetsmål som världen antagit. En grundläggande princip i agendan är att ingen ska lämnas utanför. Som samhällsaktör ska VGR vara en föregångare och agera för en hållbar utveckling i Sverige och världen. VGR:s hållbarhetsmål sätter ambitioner och prioriteringar för hållbarhetsarbetet fram till 2030 och gäller våra egna verksamheter.

Våra Hållbarhetsmål 2030

VGR:s hållbarhetsmål 2030 består av Mål för social hållbarhet och Miljömål 2030. Det finns framtaget ett gemensamt kommunikationsmaterial för hållbarhetsmålen i form av en kortversion och en powerpoint-presentation.

Mål för social hållbarhet 2030

 1. Vi främjar god hälsa och välbefinnande
  Hälsa och välbefinnande bland invånarna i Västra Götaland ska förbättras till år 2030.
 2. Vi arbetar för jämlikhet och lika rättigheter
  Orättfärdiga skillnader i såväl livsvillkor som mänskliga rättigheter för invånarna i Västra Götaland ska minska till år 2030.
 3. Vi skapar tillit, trygghet och delaktighet
  Tillit, trygghet och delaktighet bland invånarna i Västra Götaland ska öka till år 2030.

Miljömål 2030

 1. Vi arbetar resurseffektivt och giftfritt
  År 2030 är våra produkt- och materialflöden resurseffektiva och giftfria. 
 2. Vi ställer om till låg klimatpåverkan
  År 2030 har våra direkta växthusgasutsläpp minskat med 85 % och de indirekta har minskat med 50 %. År 2045 har vi netto noll-utsläpp av växthusgaser.
 3. Vi främjar biologisk mångfald och ekosystem
  År 2030 nyttjar vi ekosystemtjänster hållbart och främjar den biologiska mångfalden.

Hur går arbetet med hållbarhetsmålen?

Varje år görs en uppföljning av arbetet med hållbarhetsmålen som finns tillgänglig både som en rapport och som ett presentationsmaterial.

Ekologisk hållbarhet 

Vårt samhälle står idag inför flera stora miljöutmaningar. Klimatförändringarna påverkar människors hälsa och levnadsvillkor genom fler extrema väderhändelser i Sverige och globalt. Den biologiska mångfalden minskar i en allt snabbare takt. Genom vår konsumtion utarmar vi flera av jordens resurser och sprider gifter till människa, djur och natur. Syftet med VGR:s mål för ekologisk hållbarhet är att ta ansvar för hur vi brukar planetens resurser på ett hållbart sätt nu och i framtiden. 

Miljöledning 

Till 2025 ska VGR:s förvaltningar och bolag vara miljöcertifierade enligt ISO 14001, vissa kan i stället välja miljödiplomering.  

Läs mer om hur VGR arbetar med miljö inom sin organisation

Social hållbarhet  

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle, där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.  

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. 

VGR ska arbeta för att nå det nationella målet för folkhälsopolitiken som innebär att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.  

Mänskliga rättigheter och varje människas värdighet ska vara i centrum för VGR:s arbete och vår demokrati. Jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvar ska genomsyra all vår verksamhet och alla beslut. Ingen människa ska lämnas utanför. 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet innebär en ekonomi som är hållbar över tid och som stödjer möjligheterna att uppnå ekologisk och social hållbarhet. VGR ska ha en hållbar ekonomisk utveckling genom god ekonomisk hushållning, en långsiktig ekonomi i balans, ansvarsfulla investeringar och hållbara upphandlingar.

Genomförande och uppföljning av målen 

Hållbarhet ska vara med i varje beslut och i varje steg vi tar – tillsammans. Vi ska aktivt bidra till en hållbar utveckling i all vår verksamhet och i alla kontakter med patienter, besökare och invånare.  

God samverkan mellan det offentliga, privata och civila samhället är en förutsättning för att målen ska nås. Vi ska arbeta tillitsbaserat tillsammans med de vi finns till för utifrån principerna jämlikhet, delaktighet, transparens och ansvar.  

Hållbarhet ska tydligt integreras i förvaltningars och bolags ordinarie processer för budget, verksamhetsplanering och uppföljning för att säkerställa ekonomiska och personella resurser. Det kräver tydliga prioriteringar och kontinuerligt förändrings- och förbättringsarbete. 

Kontakt 

Koncernkontoret leder, utvecklar och samordnar VGR:s arbete med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen. Om du har frågor om det eller synpunkter på kommunikationsmaterialet – kontakta oss.

Viveca Reimers

Hållbarhetschef
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-08-01 06:52