Förklaringsmodeller till stressrelaterad utmattning

En grupp människor lägger tillsammans ett pussel
Fotograf: Getty Images

Psykisk ohälsa, inklusive stressrelaterad utmattning, har blivit en av de största utmaningarna för både arbetsgivare och i vården. Med detta projekt vill vi skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning (UMS) genom att systematiskt identifiera orsaksfaktorer och biologiska mekanismer samt faktorer som påverkar tillfrisknandet och återgång till arbete hos patienter med UMS.

Projektnamn

Utveckling av förklaringsmodeller till orsak och vidmakthållande av stressrelaterad utmattning (ORK-studien)

Bakgrund

Psykisk ohälsa, inklusive stressrelaterad utmattning (UMS), har blivit en av de största utmaningarna för både arbetsgivare och i vården. På samhällsnivå är den psykiska ohälsan ett enormt problem då den, förutom att den leder till direkta kostnader i form av utgifter i socialförsäkringssystemet och i sjukvården, även leder till stora produktionsbortfall på arbetsplatserna.  Stressrelaterad utmattning har visat sig vara långvarig! Den måste förebyggas och vi måste förstå vilka mekanismer som ligger bakom att det tar så lång tid för vissa att tillfriskna.

Projektbeskrivning

Projektidén är att systematiskt identifiera orsaksfaktorer inklusive sårbarhetsfaktorer och biologiska mekanismer samt faktorer som påverkar tillfrisknandet och återgång till arbete hos patienter med UMS. Detta följs sedan upp av ett omfattande arbete med att verifiera dessa faktorer hos olika kohorter av patienter med utmattning.

Syfte

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att skapa en heltäckande bild av stressrelaterad utmattning. Dels för att kunna förklara orsakerna till stressrelaterad utmattning samt för att kunna identifiera vilka faktorer som predicerar tillfrisknande.

Genomförande

Studien kommer att göras i två steg där första steget innebär en sammanställning av befintliga insamlade data (symptomskattningar, arbetsrelaterade faktorer, sociologiska faktorer, psykologiska faktorer och biologiska markörer). Denna samlade information kommer sedan att användas för att jämföra patienter med friska individer samt för att jämföra patienter som blir återställda med de som fortfarande är utmattade efter flera år. I steg två kommer den information som har framkommit att  testats i större grupper av patienter i syfte att verifiera att det fynd som vi har gjort generellt gäller för patienter med utmattning.

Förväntat resultat

Övergripande målsättning med detta forskningsprojekt är att bidra med kunskap som på sikt kan leda till bättre omhändertagande och mer effektiv behandling av patienter med UMS i primärvården. Det ultimata målet är att kunskapen även ska kunna användas för att förebygga utmattning.

Publicerat

Stressfaktorers betydelse vid långvariga symptom på UMS, 2022

Aktuella länkar

ISM presenterar pågående forskning om stressrelaterad utmattning

Forskningsmedel ska komplettera bilden av utmattningssyndrom 

Behandling UMS i primärvården (TED)

Fakta om projektet

Projektnamn

Utveckling av förklaringsmodeller till orsak och vidmakthållande av stressrelaterad utmattning (ORK-studien)

Finansiering

AFA

Projektperiod

4 år (2020-2023)

Forskningsområde

Stressrelaterad ohälsa

Projektmedlemmar

Ingibjörg Jonsdottir, Caroline Hansson,  Susanne Ellbin, Agneta Lindegård, Kristina Glise, Lilian Wiegner, Gunnar Ahlborg Karin Pokorny, Anja Beno, Anna Sjörs Dahlman, Emina Hadzibajramovic, Sandra Pettersson, Katarina Aili.

Externa projektmedlemmar

Henrik Zetterberg, Kaj Blennow, Gunnel Hensing, Oskar Ragnarsson

Kontaktperson

Caroline Hansson

Ingibjörg Jonsdottir