Stort steg för vården i Västra Götaland när Millennium nu närmar sig

Uppdaterad:
Publicerad:
Ordet Millennium mot bakgrund av en blå cirkel och tre små cirklar med symboler från vården.

För första gången är hälso- och sjukvården i Västra Götaland på väg att få ett gemensamt vårdinformationssystem, med enklare tillgång till den information som behövs för att ta hand om patienterna på bästa sätt. I november är det dags för den första driftstarten i införandet av Millennium. Fram tills dess pågår intensiva förberedelser i alla berörda verksamheter.

Tisdag 12 november 2024 – det är då hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), privata vårdgivare och kommunerna i Västra Götaland tar första steget på vägen mot en sammanhållen vårdinformationsmiljö till gagn för länets 1,7 miljoner invånare. Införandet sker i etapper och kommer att vara helt genomfört hösten 2026.  

- Millennium är ett jätteviktigt utvecklingsprojekt för oss, säger Karin Looström Muth som är hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i VGR. Vi får en modern struktur för att dela information. Det blir också lättare att komma vidare med att utveckla hälso- och sjukvården genom bättre tillgång till data. Millennium är en möjliggörare även på andra sätt, inte minst genom ökad delaktighet för patienterna. 

Enklare tillgång till information 

Med Millennium får VGR för första gången ett gemensamt arbetsverktyg för vården, för bland annat journaldokumentation. Informationen om patienterna blir därmed enklare att ta del av för alla som behöver den. Systemet är också ett stöd i arbetet genom inbyggda beslutsstöd och rekommendationer som baseras på gällande regionala riktlinjer.  

Arbetet med att göra Millennium till en svensk version anpassad till förutsättningarna för svensk hälso- och sjukvård har pågått i flera år, och många medarbetare har deltagit på olika sätt. Det leds organisatoriskt av program Millennium inom Koncernkontoret. Ju närmare det första införandet kommer desto mer intensiva har förberedelserna blivit i de verksamheter som ingår i första etappen, i den södra delen av Västra Götaland: VGR:s förvaltningar Södra Älvsborgs sjukhus, Närhälsan, Regionhälsan samt Regional laboratoriemedicin inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Dessutom ansluts kommunerna och privata vårdcentraler och rehabmottagningar i samma område till Millenniums funktionalitet för samverkan mellan vårdgivare, till exempel vid in- och utskrivning från slutenvården på sjukhus. 

Snabbare uppdatering av patientjournalen 

En stor förändring är att Millennium bygger på realtidsdokumentation. Det innebär att dokumentation i journalen sker i nära anslutning till vårdmötet så att alla inblandade runt en patient direkt ser vad som är gjort, vad som planeras och vilka åtgärder som är beslutade och som nästa person i vårdkedjan får till sig direkt. Det ger mindre dubbeldokumentation och ökar patientsäkerheten genom att viktig information finns på plats direkt. Även för patienten kommer denna information att synas direkt, genom 1177 Journalen. 

Det kan till exempel vara beslut om provtagningar, omvårdnadsinsatser, ytterligare behandling eller uppföljande återbesök – och allt blir registrerat digitalt istället för på papper, via fax eller muntlig information. Med nuvarande arbetssätt kan det ibland ta flera veckor eller månader innan informationen blir tillgänglig för patienterna och syns via e-tjänsterna i 1177. 

- När Millennium väl är infört kommer patienterna kunna vara delaktiga på en helt annan nivå, säger Boel Mörck, ordförande i programstyrgrupp Millennium. Med mer av gemensamma arbetssätt och riktlinjer kommer också vården att bli mer jämlik. Personligen känns det fantastiskt att vi äntligen närmar oss detta som varit en vision under många år.  

Mycket att få på plats inför driftstart 

Något av allt som behöver vara på plats inför driftstart är kliniska och administrativa processer i systemet, tekniska förutsättningar som integrationer till andra vårdsystem och uppkoppling till medicinteknisk utrustning. För program Millenniums del pågår nu i vår omfattande tester och annan kvalitetssäkring.

Utöver att testa ett stort antal patientflöden så görs också tester ur ett mer renodlat medarbetarperspektiv. I ett simuleringslabb på programkontoret i Mölndal är fokus på hur Millennium fungerar ”en dag på jobbet”.  Ett annat viktigt perspektiv är att få organisationen för support, förvaltning och fortsatt utveckling av Millennium på plats i tid inför den första driftstarten. 

- Nu börjar resan på allvar med att skapa en sammanhållen vård för invånarna i Västra Götaland, säger Annika Mortensen, programchef i program Millennium. Vi är många som nu arbetar intensivt för att skapa något riktigt bra tillsammans. Samtidigt är den första driftstarten i höst inte bara ett mål utan också startpunkten på en långsiktig utvecklingsresa.  

Införande som inte går obemärkt förbi

Alla berörda parter har egna implementeringsprojekt som ansvarar för att de lokala förberedelserna genomförs enligt en gemensam metod. Chefer har en viktig roll i förändringsarbetet och nu i vår pågår fördjupande arbete med att förstå och förbereda för det som blir annorlunda i det dagliga arbetet. Andra områden som kräver noggrann planering är schemaläggning av personalens utbildning i höst och tillfälliga rutiner för dokumentation i parallella system innan Millennium är helt infört. 

För patienterna kommer övergången till ett nytt system märkas på olika sätt. Dels kan ett besök i vården komma att ta lite längre tid än vanligt när allt är nytt för personalen, dels ska alla medarbetare få utbildning under månaderna före driftstarten i november. Det innebär att vårdproduktionen kommer att minska under en period. För att det ska bli så liten påverkan som möjligt under övergångsperioden är ambitionen att i möjligaste mån hjälpas åt att ta hand om patienterna och att förlägga planerad vård till före och efter den mest intensiva perioden. Akutmottagningarna kommer att vara igång som vanligt.  

Snabbversionen: detta får vi med Millennium

  • Ett gemensamt vårdinformationssystem med mer tillgänglig information för de som behöver den
  • Stöd i det dagliga arbetet genom bland annat inbyggda beslutsstöd och rekommendationer
  • Minskad dubbeldokumentation och ökad patientsäkerhet genom realtidsdokumentation
  • Enklare att utveckla hälso- och sjukvården genom bättre tillgång till data
  • Ökad delaktighet för patienter och mer jämlik vård utifrån gemensamma arbetssätt och riktlinjer
  • Bättre möjligheter till samverkan för VGR, kommunerna och privata vårdgivare i Västra Götaland