Egenmonitorering

En man egenmonitorerar sin syremättnad i hemmet.

Egenmonitorering är en e-tjänst som från och med första september 2023 ingår i Vård och hälsa. Egenmonitorering innebär att patienten själv mäter och registrerar värden, ofta med stöd av digital teknik. Det handlar om objektiva värden såsom blodtryck och vikt, men även subjektiva självskattningar såsom mående-dagbok och smärtskattning. Data blir tillgänglig för både patienten och vårdgivaren som kan följa om värdena avviker från det normala.

Syftet med egenmonitorering är att stärka patientens egenvård, kontroll över sin egen hälsa och upplevelse av trygghet. Det ska också leda till bättre användning av hälso-och sjukvårdens resurser och möjlighet att upptäcka försämringsperioder i ett tidigt skede samt undvika onödiga vårdbesök och slutenvårdsinläggningar.

Pilotprojekt

Mellan 2019-2023 har ett regionalt pilotprojekt inom egenmonitorering genomförts med syfte att samla lärdomar och erfarenheter inför fortsatt utveckling av egenmonitorering. Projektet har genomförts både i specialist- och primärvård i fem förvaltningar och inkluderade cirka 800 patienter. Främst hjärtsvikts- och hypertonipatienter men även andra patientgrupper. Uppföljningar visar på mycket hög patientnöjdhet.

Lokala initiativ

I VGR finns även många lokala initiativ inom olika verksamhetsområden, till exempel inom specialistmödravård, KOL, Cystisk fibros. Inom områden som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom och diabetes typ I används redan egenmonitorering i bred utsträckning.

Utveckling och införande

Arbetet med att utveckla och införa egenmonitorering bredare i Västra Götalandsregionen pågår. Målet är att kunna tillgängliggöra en generell monitoreringstjänst som kan användas för olika diagnoser och i olika verksamheter. Lärdomar i pågående projekt utgör viktigt underlag i utvecklingen av kommande egenmonitoreringstjänst.

Victoria Mohlén

Huvudprojektledare

Johan Olsson

It-projektledare

Erica Sandberg

Projektägare

Telefonnummer

Kontor: 031 - 342 21 59

Egenmonitorering funktionsbrevlåda