Informationsutbyte mellan vårdgivare

Alla 49 kommuner i Västra Götaland är delaktiga i den gemensamma vårdinformationsmiljön genom funktionalitet för informationsutbyte mellan vårdgivare. Här finns övergripande frågor och svar om hur Millennium fungerar ur detta samverkansperspektiv.

Vad kommer medarbetare i VGR att kunna se av kommunernas journaler (via NPÖ)?

Det beror på hur många av kommunerna som väljer att producera journalinformation till NPÖ från sina respektive journalsystem.


Vilken funktionalitet finns för skolhälsovård?

Elevhälsans medicinska insats, EMI, kommer att kunna skicka remisser i Millennium samt överföra information från barnhälsovården till EMI – både via sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation samt via utdrag att föra in i sitt primära journalsystem.

Skolhälsovården i sin helhet kommer kunna ta del av designen som innefattar samverkan vid SIP, samverkan vid in- och utskrivning samt samverkan i öppenvård (som inte bara innefattar det som går under begreppet öppenvård utan all slags samverkan som inte är SIP eller samverkan vid in- och utskrivning).


Vilken information delas med barnhälsovården?

Förutom att delta i de olika samverkansprocesserna som beskrivs ovan kan skolhälsovården också dela information vid meddelandecenter i de ärenden där det finns anledning att göra det. De producerar inte till NPÖ vilket gör att regionen inte kan nå deras information via sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.


Vad kan olika roller i kommunerna läsa i Millenniums journalinnehåll?

De användare som fullför sin skyldighet att föra journal enligt PDL kommer att kunna ta del av sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation. I kommunen kommer det att vara skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog, skollogoped samt från kommunal primärvård: sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, farmaceut, undersköterska.