Migrering av data

Inför övergången till den nya vårdinformationsmiljön behöver viss information föras över från bland annat journalsystem och patientadministrativa system till Millennium. Här är några vanliga frågor och svar om migrering av data.

Vad händer med den information som finns i systemen idag?

Viss information kommer att migreras men det mesta är kvar i de gamla systemen, främst de journalsystem som används idag. Den information som migreras gäller framförallt framåtriktad information så som bokningar och väntelistor.


Hur kan man nå informationen i de gamla systemen?

För uppföljning och kliniska beslut behövs tillgång till historisk information. Den behöver vara tillgänglig för medarbetarna på ett smidigt sätt. Varje huvudman har eget ansvar för hur denna information görs tillgänglig för medarbetarna. För VGR gäller att systemen är tillgängliga för läsning av informationen under minst ett år efter start av Millennium och kommer efter hand att flyttas till ett mellanarkiv.


Varför förs inte överkänslighetsinformation över?

Det beror framförallt på att informationen kommer från flera olika system. De beskriver informationen på olika sätt och utifrån olika standarder. Överkänslighetsinformation uppdateras inte mellan de olika systemen och verksamheterna när den ändras, tas bort efter utredning eller när ny information läggs till. Det går inte att maskinellt avgöra vilken information som är rätt och kombinera dessa med bevarad patientsäkerhet.

Överkänslighetsinformation så som allergier, smitta, överkänslighet, särskild behandling eller terapi och vårdbegränsningar behöver därför inhämtas och registreras vid första vårdkontakt i Millennium och på samma sätt som nu uppdateras vid varje vårdkontakt.


Varför förs inte journalanteckningar över?

Journalanteckningar är i dagsläget skrivna i fritext. I de olika systemen som vården använder nu finns det en viss struktur men den är olika för olika system och olika verksamheter i samma system. En sådan fritextinformation kommer inte att kunna hanteras på det sätt som Millennium behöver för att ta emot informationen.

En ytterligare begränsning av möjligheten att flytta över informationen ligger i att journalanteckningarna är beroende av den organisation som fanns vid tillfället de skrevs. Det är inte möjligt att i Millennium beskriva alla historiska versioner av olika vårdgivares organisation.


Vad händer med barnhälsovårdens information?

Planen är att försöka flytta över mätvärden och vaccinationer i basprogrammet. För att hantera detta kommer informationen att hämtas från journalsystemet för den vårdenhet där barnet är inskrivet och registreras på samma vårdenhet i Millennium.


Hur blir det med läkemedel, ordinationer och recept?

Läkemedelsordinationerna kan inte migreras maskinellt. De är inte konsekvent uppdaterade i samtliga system och kan avvika mellan systemen. Det går därför inte att kombinera dem till en gemensam lista på ett patientsäkert sätt.


Vad händer med laboratorieinformation?

Nya labbsvar finns i Millennium och de gamla läses i de gamla systemen.