Balans mellan arbete och fritid

Kvinnor upplever oftare konflikt mellan arbete och familj, d.v.s. att arbetets krav har en negativ påverkan på hem och familj. I KART-studien tittade man på hur män och kvinnor upplevde olika typer av aktiviteter i vardagslivet.

Kvinnor och mäns hemarbete

Kvinnor lägger allt mindre tid på hemarbete och män allt mer. Tiden som avsätts för olika aktiviteter varierar mellan olika faser i livet. Bland småbarnsföräldrar lägger kvinnorna ner avsevärt mer tid till obetalt arbete jämfört med männen. Kvinnor upplever oftare konflikt mellan arbete och familj, d.v.s. att arbetets krav har en negativ påverkan på hem och familj.

Meningsfulla och "lagom mycket" fritidsaktiviteter

I vardagslivet engagerar vi oss i olika aktiviteter såsom arbete, hem- och familjesysslor samt lustfyllda eller rekreativa fritidsaktiviteter. En delstudie inom KART-studien visade att för att kvinnor ska må bra behöver aktiviteterna i vardagslivet upplevas som meningsfulla. Det behöver även vara en variation mellan dem och det totala engagemanget i vardagslivets alla aktiviteter får inte vara större än resurserna (tid, ork samt andras stöd och hjälp).

Bland männen var det framförallt att uppleva låg stress på arbetet som ledde till balanserad arbetsnärvaro och god subjektiv hälsa. Det finns också ett samband mellan obalans mellan de olika aktiviteterna i vardagen och stressrelaterad ohälsa bland både kvinnor och män i offentlig sektor. Hög total arbetsbelastning samt bristande återhämtning leder till psykisk ohälsa bland både män och kvinnor. Medan det för kvinnornas upplevelse av psykisk ohälsa också har betydelse om de har ork kvar till fritidsaktiviteter efter arbetet.

Genus spelar roll

Slutsatsen kan alltså bli att det både finns genusrelaterade likheter och skillnader. Det är därför viktigt att både i förebyggande och rehabiliterande arbete, bland både kvinnor och män, fokusera på vardagslivets alla aktiviteter och då det gäller kvinnor lägga ett extra stort fokus på fritidsaktiviteter och andra aktiviteter som de upplever som meningsfulla.

Övriga länkar

Återhämtning, stresshantering och sömn

KART-studien - Arbetsmiljö, stress och hälsa bland anställda vid Västra Götaland

ISM-rapport 21 Kap 10 Livet är inte bara arbete