Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljösatsningen - att arbeta proaktivt med ett organisatoriskt fokus

2017 avsatte Västra Götalandsregionen 15 miljoner kronor för en satsning för att få ned sjukskrivningstalen och för att genomföra ett förebyggande arbete med sjukskrivningarna. 2018 förstärktes satsningen med ytterligare 15 miljoner kronor och har så också gjorts för 2019.

De som är i allra störst behov av hjälp har minst utrymme att arbeta med frågan. Har man stora problem med att hinna med det dagliga arbetet i verksamheten kan det kännas oöverstigligt att genomföra analyser och formulera ansökningar. Detta var vår utgångpunkt när vi utformade upplägget i den uppsökande verksamheten. För att nå de verksamheter, enheter, chefer och medarbetare som hade störst behov av stöd och insatser använde vi oss av ett proaktivt arbetssätt med ett organisatoriskt fokus.

ISM har medverkat i två delar av projektet

Direktansökan
En del med direktansökan där förvaltningarna själva kunde söka medel för arbetsmiljösatsningar, detta för förvaltningar/bolag som redan hade sin analys klar och visste vilka åtgärder de ville genomföra.

Uppsökande verksamhet
I den andra delen, uppsökande verksamheten har vi utifrån tidigare kunskap och forskning exempelvis Chefios och FHV Nysamprojektet FHV Nysam och Chefios valt ett arbetssätt där vi i dialog med chefer, HR och FHV lagt ett pussel av den aktuella arbetsplatsen och dess villkor, för att hitta orsaker på en mer organisatorisk nivå snarare än hos den enskilde medarbetaren. Detta är viktiga erfarenheter från tidigare forskningsprojekt där ISM varit involverad.

ISM genomförde våren 2017 systematiska analyser av personalstatistik på samtliga förvaltningar inom VGR i syfte att identifiera förvaltningar och verksamheter med stort behov av stöd. Detta för att ingen skulle hamna under radarn och för att säkerställa att vi nådde ut till de som bäst behövde stöd.

Utifrån dessa analyser har ISM sökt upp aktuella förvaltningar och verksamheter, fört en dialog och tillsammans med förvaltningarna och FHV försökt ringa in vilka orsaker som ligger bakom de höga sjukskrivningstalen och i nästa steg vilka åtgärder som kan behövas för att komma till rätta med det som är grundorsakerna till problemen.

I filmen nedan berättar några personer från deltagande verksamheter om sina upplevelser av att delta i den uppsökande verksamheten.

Projektet har bland annat innefattat

  • Systematiska analyser av Västra Götalandsregionens verksamheter utifrån sjukfrånvaro och personalstatistik
  • Kartläggning, analys, insatser och åtgärder i åtta verksamheter under två års tid
  • Handlingsplaner för fortsatt arbete 2019
  • Metodutveckling
  • Processutvärdering
  • Kunskapsspridning

Från praktik till forskning

Delar av projektet kommer att utvärderas via en forskningsstudie (StratSam) med medel från AFA. Läs mer om StratSam här.

Kontakt

Utvecklingsledare hälsofrämjande arbetsplatser Marica Heimdahl
marica.heimdahl@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-08-07 16:44