Äldre arbetskraft behövs i vården

Titel

Organizational hindrances to the retention of Older Healthcare workers

Författare

Robin Jonsson, Agneta Lindegård, Lisa Björk, Kerstin Nilsson

Bakgrund

Den svenska sjukvårdssektorn upplever för närvarande rekryteringssvårigheter i kombination med en ökande efterfrågan på sjukvårdstjänster. För att kunna behålla och utveckla välfärden i Sverige behöver vi ta vara på all tillgänglig kompetens. Studien har tittat på vilka organisatoriska hinder och möjligheter som finns inom hälso- och sjukvårdssektorn för att behålla den äldre arbetskraften. Målgruppen för vår studie har därför varit första linjens chefer med HR-partners inom hälso- och sjukvårdssektorn.

Metod

Datainsamling har skett via intervjuer med linjechefer och HR-partners (totalt n=18). Dessa har genomgått en intervention med forskarledda gruppdiskussioner. Syftet var att identifiera faktorer på organisationsnivå som låg i vägen för möjligheten att behålla den äldre arbetskraften.

Resultat

Resultaten indikerar att chefer och HR-partners hade positiva attityder gentemot äldre sjukvårdspersonal i allmänhet. Särskilt erkänns deras bidrag när det gäller kompetensöverföring baserat på lång erfarenhet och ”tyst kunskap”. Men studien visade också att det finns hinder på organisatorisk nivå för att rekrytera äldre arbetskraft. Hög arbetsbelastning hos linjechefer, frånvaro av åldershanteringsstrategier och en HR-politik som inte tar hänsyn till äldre arbetares individuella behov är några av dessa hinder.

Slutsats

För att behålla äldre sjukvårdspersonal och få den äldre arbetskraften att upprätthålla förmågor och motivation, måste hälso-och sjukvårdssektorns chefer och HR-personal vara mer proaktiva när det gäller att hantera dessa frågor. Vidare krävs också en formaliserad policy från arbetsgivarna för att underlätta för den äldre arbetskraften stanna längre i arbetslivet. På så vis skulle arbetsgivare kunna dra nytta av den potentiella arbetsreserv som äldre anställda utgör.

Publicerat

Nordic Journal of Working Life