Chefers omsättning

En prospektiv studie av chefers omsättning och hälsa i en hälso- och sjukvårdsorganisation

Titel

A prospective study of managers' turnover and health in a healthcare organization.

Författare

Katrin Skagert, Högskolan Borås, Lotta Dellve, Göteborgs universitet och Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

Individuella chefers egen hållbarhet, både i chefsrollen och rörande den egna hälsan, kan vara påverkad av såväl arbetsförhållanden som individuella resurser att hantera dessa.

Syfte

Syftet med studien var att undersöka chefers omsättning och hälsa i en större hälso- och sjukvårdsorganisation samt identifiera viktiga individuella och arbetsrelaterade faktorer som kan stödja att man är kvar som chef med bibehållen hälsa.

Metod

Ur en longitudinell enkätstudie av ett slumpmässigt urval av anställda inom en större hälso- och sjukvårdsorganisation, den s.k. KART-studien, valdes de med chefsansvar 2004 ut. Vid uppföljningarna 2006 0ch 2008 undersöktes dels om de fortfarande var chefer, dels om de hade en balanserad närvaro (dvs. inte varit sjukskrivna mer än 7 dagar samt inte gått till jobbet fast man borde ha stannat hemma pga. sjukdom mer en någon gång) och inte visade tecken på utmattning. Detta ställdes sedan i relation till arbetsrelaterade faktorer och individuella resurser.

Resultat

Vid sista uppföljningen 2008 uppgav fyrtio procent av dem som var chefer 2004 att de inte längre var det. Bland dem som var kvar som chefer var det vanligare att man upplevt en hög kontroll i sitt arbete vid baslinjemätningen 2004. Det fanns även en tendens bland dessa att man inte hade daglig patientkontakt. Femtiotvå procent av dem hade en balanserade närvaro och andelen utan tecken på utmattning hade ökat bland dem som fortfarande var chefer. Det vara vanligare bland dem utan tecken på utmattning att man vid baslinjemätningen 2004 hade energi kvar för hushållsarbete efter jobbet samt att man kände sig utvilad när man vaknade på morgonen.

Slutsats

Omsättning av chefer tycks vara hög och påverkas av arbetsrelaterade faktorer medan hållbar hälsa verkar mer relaterad till individuella resurser. Hälso- och sjukvårdsorganisationer bör inte enbart fokusera på hur man kan stärka chefers individuella utveckling utan även organisatoriska förutsättningar för att utöva ledarskap, för att försäkra sig om att det är de mest dugliga cheferna som stannar kvar och inte slutar.

Publicerat

Journal of Nursing Management, 2011