Psykisk ohälsa och arbetsplatsen

Sjukskrivning och återgång till arbete studeras i flera studier vid ISM. Inom ramen för långtidsuppföljningar av patienter med utmattningssyndrom studeras återgång till arbete. Två behandlingsstudier har också genomförs där sjukskrivning har utvärderas.

Pågående forskningsprojekt

PRIMA - Primärvård för arbetsåtergång

Det krävs åtgärder på arbetsplatsen för en lyckad rehabilitering. Detta är utgångspunkten i PRIMA-projektet, Primärvård för arbetsåtergång.

PRIMA-projektet

Behandling och återgång i arbete

Vi har genomfört en randomiserad kontrollerad studie inom ramen för Försäkringskassans REHSAM program (Rehabilitering och Samordning). Det sammanfattande resultatet från hela REHSAM-programmet pekar i samma riktning som tidigare kunskapsöversikter och stärker slutsatsen att rehabiliteringsinsatser och interventioner även bör omfatta arbetsplatsen.

Behandling och återgång i arbete

Slutrapport REHSAM programmet 

Samarbete

Ansvariga för denna studie har varit forskare vid Enheten för Socialmedicin och epidemiologi vid Göteborgs Universitet, i samarbete med oss och Uni Research Health, knutet till Universitetet i Bergen, Norge.

Bedömning av arbetsförmåga och sjukskrivning hos patienter med depressions- och ångestsjukdom, 2018

Arbetsförmåga, 2015

Publicerat

Arbetsförmåga och arbetsrelaterad stress, 2020

PRIMA-protokollet, 2018

Arbetsåtergång, 2015

Studien belyser hur förmågan att arbeta påverkas vid depressions- och ångestsjukdom, vilket kan bidra till bättre anpassad rehabilitering och bättre förutsättningar vid återgång i arbete.

Sjukskrivning, 2015

Psykiskt välbefinnande och arbetsförmåga framstod som bestämningsfaktorer för framtida sjukfrånvaro. Screening inom sjukvården kan underlätta tidig upptäckt av personer i behov av insatser för att förhindra framtida sjukfrånvaro.

 Självskattad psykisk ohälsa, 2013

Självskattad psykisk ohälsa samt lågt välbefinnande och arbetsförmåga ökade sannolikheten för långvariga svårigheter med att komma tillbaks till arbetet.  Studiens resultat stödjer vikten av att identifiera personer med låg psykiskt välbefinnande som ett sätt att främja arbetsåtergång.

Kontakt

Fil.Dr. Lisa Björk lisa.m.bjork@vgregion.se