Närvaro, hälsa och prestationsförmåga

Här studerades olika mått som ingen sjukfrånvaro, sjuknärvaro och balanserad närvaro.

Titel

Work attendance among health care workers: prevalence, incentives and consequences for health and performance.

Författare

Lotta Dellve, Göteborgs universitet, Emina Hadžibajramović och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Bakgrund

I en longitudinell studie av hälso- och sjukvårdspersonal (n=2624) studerades olika mått på närvaro på arbetsplatsen och dessas relation närvarokrav och närvaroincitament samt till hälsa och prestationsförmåga vid tvåårsuppföljning.

Metod

Tre närvaromått användes: Två års oavbruten närvaro (ingen sjukfrånvaro); sjuknärvaro vid minst två tillfällen senaste året; högst 7 dagars sjukfrånvaro och högst ett tillfälle av sjuknärvaro senaste året (balanserad närvaro).

Resultat

Balanserad närvaro var positivt relaterad till närvaroincitament medan sjuknärvaro visade samband med närvarokrav. Balanserad närvaro var associerat med bibehållen hälsa och prestationsförmåga efter två år medan sjuknärvaro visade samband med nedsatt hälsa, utbrändhet, sjukfrånvaro och minskad prestationsförmåga.

Publicerat

J Adv Nurs, 2011