Arbetsförmåga

Forskning avseende arbetsförmåga görs primärt i samverkan med andra forskargrupper. Denna studie belyser hur förmågan att arbeta påverkas vid depressions- och ångestsjukdom, vilket kan bidra till bättre anpassad rehabilitering och bättre förutsättningar vid återgång i arbete.

Titel

Health care professional's experience-based understanding of individuals' capacity to work while depressed and anxious.

Författare

Monica Bertilsson och Jesper Löve, Göteborgs universitet, Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Göteborg och Gunnel Hensing, Göteborgs universitet.

Syfte

Studiens syfte var att utforska och beskriva vårdpersonals erfarenhetsbaserade förståelse av förmågan att arbeta hos patienter med depression och/eller ångestsjukdom. Detta gjordes genom 4 fokusgruppsintervjuer med totalt 21 personer representerande olika vårdprofessioner inom psykiatri, primärvård och företagshälsovård. Data analyserades med innehållsanalys.

Resultat

Fyra kategorier identifierades från intervjuerna: 1) En reducerad och förändrad förmåga att arbeta, såsom svårigheter att klara olika krav i det dagliga arbetet, att kontrollera sina känslor och hantera ångestattacker; 2) Att inte kunna släppa arbetet – "the show must go on" – hålla uppe en fasad; 3) En krackelerande tillvaro utanför arbetet – att patienterna inte orkade med hemarbete och sociala aktiviteter på fritiden; 4) Att inte leva upp till arbetsplatsens förväntningar, t.ex. att inte delta i sociala aktiviteter, att dra sig undan och vara lättirriterad.

Slutsats

Studien bidrar därigenom till ökad förståelse av hur förmågan att arbeta påverkas vid depressions- och ångestsjukdom, vilket kan bidra till bättre anpassad rehabilitering och bättre förutsättningar vid återgång i arbete.

Publicerat

Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 2015