Självskattad psykisk ohälsa

Självskattad psykisk ohälsa samt lågt välbefinnande och arbetsförmåga ökade sannolikheten för långvariga svårigheter med att komma tillbaks till arbetet.  Studiens resultat stödjer vikten av att identifiera personer med låg psykiskt välbefinnande som ett sätt att främja arbetsåtergång.

Titel

Self-assessed mental health problems and work capacity as determinants of
return to work: a prospective general population-based study of individuals
with all-cause sickness absence

Författare

Monica Bertilsson, Göteborgs universitet, Marjan Vaez, Karolinska institutet, Magda Waern, Göteborgs universitet, Gunnar Ahlborg, Institutet för stressmedicin Göteborg och Gunnel Hensing, Göteborgs universitet.

Publicerat

BMC Psychiatry, 2013