Psykosociala arbetsförhållanden

Om sambandet mellan psykosociala arbetsförhållanden, stress och utvecklingen av muskuloskeletal smärta

Titel

Longitudinal relations between psychosocial work environment, stress and the development of musculoskeletal pain

Författare

Pernilla Larsman, Agneta Lindegård, Gunnar Ahlborg jr, Institutet för Stressmedicin Göteborg

Bakgrund

Att exponeras för ogynnsamma psykosociala förhållanden på arbetsplatsen har i tidigare forskning ansetts vara en viktig faktor bakom uppkomsten av ospecifik värk/smärta från muskulaturen. Främst genom att sådana förhållanden ansetts kunna leda till arbetsrelaterad stress som i sin tur skulle kunna leda till symtom från muskulaturen. Dock är det få tidigare studier som följt exponerade personer longitudinellt, det vill säga över tid.

Syfte

Syftet med undersökningen var att testa denna hypotes i en longitudinell studie.

Metod

En kohort av anställda i Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan följdes via enkäter vartannat år 2004-2008 avseende eventuella samband mellan krav och kontroll i arbetet (Karasek och Teorells modell), upplevd stress och muskuloskeletal värk/smärta.

Resultat

Exponering för höga krav visade samband med arbetsrelaterad stress. Denna studie gav inte något stöd för hypotesen om att höga krav och låg kontroll skulle påverka upplevd muskuloskeletal smärta. Inte heller att sådan smärta skulle föregås av upplevd stress. En förklaring till detta kan vara att muskuloskeletal smärta inte delades upp i olika lokalisationer. Ytterligare forskning riktad mot att undersöka psykosociala faktorers inverkan på muskuloskeletal smärta i till exempel nacke/skuldra är därför nödvändig.

Slutsats

Studien kunde inte bekräfta hypotesen om samband mellan höga krav i kombination med låg kontroll respektive stressupplevelse och muskuloskeletal smärta. Resultaten indikerade dock vikten av preventiva åtgärder i syfte att minska exponeringen för ogynnsam psykosocial arbetsmiljö för att förhindra uppkomsten av stressrelaterad ohälsa.

Publicerat

Stress & Health, 2011