Vardagliga aktiviteter

Studien handlar om vardagliga aktiviteter, upplevd stress och stressrelaterad psykisk ohälsa.

Titel

Occupations, perceived stress, and stress-related disorders among women and men in the public sector in Sweden.

Författare

Carita Håkansson, Hälsohögskolan i Jönköping och Gunnar Ahlborg Jr, Institutet för stressmedicin, Göteborg.

Syfte och metod

Studien syftade till att i tvärsnittsdata från en enkätundersökning bland hälso- och sjukvårdsanställda (n=3481) undersöka samband mellan vardagliga aktiviteter, upplevd stress och stress-relaterad psykisk ohälsa.

Resultat

Det fanns en tydlig samvariation mellan att rapportera obalans mellan olika aktiviteter i vardagen och såväl stressupplevelse som stress-relaterad ohälsa bland både kvinnor och män.

Slutsats

Resultatet indikerar att upplevelse av sådan obalans kan utgöra en riskfaktor för utveckling av stress-relaterad psykisk ohälsa.

Publicerat

Scand J Occup Therapy, 2016