Läkares engagemang

Denna artikel belyser några centrala aspekter för vad och hur en chef kan agera för att underlätta läkares engagemang. Detta i sin tur kan utmana läkarnas yrkesidentitet

Titel

Engaging physicians in organisational development work

Författare

Fredrik Bååthe, Institutet för stressmedicin Göteborg och Lars Erik Norbäck, Göteborgs universitet

Bakgrund

För att förbättra hälso-och sjukvården behöver chefer säkra läkares medverkan i organisatoriskt utvecklingsarbete. Läkare och chefer har olika grundläggande yrkesidentitet vilket är ett hinder för välfungerande kommunikation.

Syfte

Vårt syfte är att öka kunskapen om hur yrkesidentitet formas, upprätthålls och utvecklas, för att bättre förstå vad chefer kan göra för att transformera denna situation.

Metod

Via kvalitativ analys av 25 intervjuer med läkare från tre olika sjukhuskliniker beskrivs i en tidigare publicerad artikel hur läkarna själva uttrycker och uppfattar sitt engagemang för organisatoriskt utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvården (Lindgren, Bååthe, Dellve; Int J Health Plann Mgmt 2013;28; e138–e157). I aktuell artikel tar vi det empiriska resultatet ett steg vidare och tar hjälp av tre teoretiska perspektiv för att bättre förstå vad en yrkesidentitet är och hur den formas och upprätthålls.Vi försöker också förstå hur yrkesidentiteter kan omformas och vad som då är viktiga områden att ta hänsyn till för den som är chef/ledare inom hälso-och sjukvård.

Resultat

Om chefer vill att läkare ska engagera sig mer i organisatoriskt utvecklingsarbete skulle det underlätta om chefer bättre förstod vilka aspekter som är centrala inom ramen för en läkares yrkesidentitet. Att som chef lära sig att uppskatta läkares yrkesidentitet kan utmana den egna chefsidentiteten. Denna artikel belyser några centrala aspekter för vad och hur en chef kan agera för att underlätta läkares engagemang. Detta i sin tur kan utmana läkarnas yrkesidentitet.

Forskingsnytta

Studier visar på stor likhet vad gäller yrkesidentitet för läkare i västvärlden, trots olika nationella system och strukturer för hälso- och sjukvård. Utifrån detta så argumenterar vi för att artikelns resultat kan vara relevant även för hälso- och sjukvårdssystem utanför Sverige.

Slutsats

Studien visar på ett alternativt sätt att leda hälso- och sjukvård jämfört med det traditionella styr-och kontroll systemen. Alternativet är enkelt, men samtidigt komplext och utmanande för både chefer och läkare. Dock ser vi få andra hållbara alternativ för att vården ska kunna nå sitt nutida och framtida uppdrag än att utvecklas via ett nära samarbete mellan de som verkar inom vården och de som idag är satta att leda vården.

Artikeln ingår i ett interaktivt forskningsprojekt, TvärKraft, mellan ett Svenskt sjukhus och en tvärvetenskaplig forskargrupp. Forskarna har utbildningsbakgrund inom medicin och omvårdnad (läkare och sjuksköterska), psykologi, industriell ekonomi med ledarskap, samt företagsekonomi. Praktiska erfarenheter från vård, akademi och chefskap (såväl vård som industri) kombineras med vetenskaplig metodik och aktuell teori.

Publicerat

J Health Organ Manag, 2013