Utmattningssyndrom och personlighetsdrag

Tvångsmässiga personlighetsdrag som till exempel perfektionism och överdriven hängivenhet i arbetet, kan vara bidragande faktorer till ”utbrändhet”, enligt tidigare studier. Det kan även vara faktorer som hindrar tillfrisknandet från utmattningssyndrom. Vi undersökte förekomsten av självskattade symtom på personlighetsdrag bland kvinnliga patienter med utmattningssyndrom. Resultatet visade att självskattade tvångsmässiga symtom var vanliga bland kvinnliga patienter med utmattningssyndrom och hade ett samband med symtom på utbrändhet och depression.

Detta är en sammanfattning av en artikel som har publicerats i tidskriften Journal of Clinical Psychology.

Titel

Is the road to burnout paved with perfectionism? The prevalence of obsessive‐compulsive personality disorder in a clinical longitudinal sample of female patients with stress‐related exhaustion.

Författare

Per Reinhardt, Susanne Ellbin, Anders Carlander, Emina Hadzibajramovic, Ingibjörg H. Jonsdottir, Ann-Sofie Lindqvist Bagge.

Bakgrund

Utmattningssyndrom kan i vissa falla vara en långvarig, en tredjedel av patienterna har fortfarande symtom på utmattning så långt som 7 år efter insjuknandet. Det är därför av största vikt att förstå de faktorer som bidrar till de långvariga symptomen. Tvångsmässiga drag, där bland annat perfektionism och inflexibilitet ingår, har visat sig både bidra till insjuknandet och hindra tillfrisknandet vid flera olika psykiska sjukdomstillstånd.  Vi har undersökt om detta även gäller vid utmattningssyndrom.

Syfte

Studien hade två syften:

  1. Beskriva förekomsten av självskattade symtom på tvångsmässiga personlighetsdrag samt andra personlighetsdrag hos kvinnliga patienter med utmattningssyndrom.
  2. Jämföra om och hur förekomsten av tvångsmässiga symtom är relaterad till utvecklingen av symtom på utbrändhet, depression, och ångest över en 7-årig period hos dessa patienter.

Metod

I studien ingick 84 kvinnliga patienter som behandlats på Institutet för Stressmedicin för utmattningssyndrom. Patienterna fyllde i självskattningsformulär angående symtom på personlighetsdrag vid nybesöket. Symtom på utbrändhet, depression och ångest mättes vid flera tidpunkter under en 7-årsperiod.

Resultat

Av de undersökta patienterna uppgav 40% symtom på tvångsmässigt personlighetsdrag, vilket innebar att detta var den vanligaste personlighetsdraget, följt av symtom på borderline och undvikande personlighetsdrag.

Det fanns ett signifikant samband mellan symtom på tvångsmässigt personlighetsdrag och graden av utbrändhet och depression.

Studien visade också att de patienter som haft långvariga symtom på utmattning innan de sökt hjälp (över 1 år), och dessutom skattat symtom på tvångsmässigt personlighetsdrag hade betydligt mer långvariga symtom på utbrändhet.

Slutsatser

Studien visar ett samband mellan symtom på tvångsmässigt personlighetsdrag och högre nivåer av utbrändhet och depression, både vid insjuknandet och efter 7 år.

Kombinationen av långvariga symtom innan man sökt hjälp och symtom på tvångsmässiga personlighetsdrag visade en märkbar förlängd tid till tillfrisknande. Även andra symtom på personlighetsstörningar var höga denna patientgrupp. Det kan därför vara viktigt att identifiera symtom på personlighetsdrag hos denna patientgrupp eftersom dessa drag både kan bidra till insjuknandet och vara ett hinder för tillfrisknande.

Publicerat

J Clin Psychol. 2023 Oct 22