Vidareutveckling av Burnout Assessment Tool samt validering i svensk kontext (BAT-SWE)

Burnout Assessment Tool (BAT) är ett nytt instrument för att mäta utbrändhet framtagen av forskare i Belgien, baserad på en uppdaterad definition av utbrändhet och förankrad för användning globalt. Instrumentet är fritt tillgängligt för arbetsgivare och forskare och har redan använts i över 30 länder världen över. Genom detta projekt vill vi säkerställa tillgången till detta instrument för användning i svensk kontext (BAT-SWE).

Bakgrund

Vid framtagning av BAT bildades även ett internationellt konsortium med forskare från 26 länder, där Sverige representeras av två forskare från ISM, Emina Hadzibajramovic och Kristina Glise. Mer information om instrumentet och konsortium finns på den internationella hemsidan. Inom ramen för det internationella samarbetet har det skapats möjligheter att mäta förekomst av utbrändhet och jämföra Sverige med andra länder. Det ges också möjligheter att jämföra olika yrken och åldrar avseende förekomsten av utbrändhet. Denna information kan sedan nyttjas för att förstå problemets omfattning och bakomliggande orsaker samt hur stressrelaterad ohälsa kan förebyggas.

Det unika med BAT är att det bygger på en gedigen teoretisk bas, uppdaterad definition av utbrändhet och har förankrats för användning globalt. Validering är en kontinuerlig process och instrumentets användbarhet i nya kontext eller nya grupper behöver utvärderas. Hittills publicerade studier i många olika länder visar att BAT har goda psykometriska egenskaper. Samtliga publikationer finns på den internationella BAT-hemsidan. Med detta projekt vill vi tillgängliggöra BAT för användning i svensk kontext.

Se Emina berätta om BAT-SWEprojektet

 

 


Om projektet

För att både möjliggöra att valida och reliabla resultat erhålls vid användning av BAT i Sverige samt säkerställa maximal nytta och användarbarhet bland de som väljer att använda verktyget kommer vi i detta projekt att utvärdera BAT i svensk kontext och samt utveckla förkortade versioner av instrumentet för de fall som originalversionen är för omfattande för att inkludera i sitt ordinarie arbetsmiljöarbete samt validera dessa.

Dessutom kommer svenska referensvärden att tas fram för att möjliggöra jämförelser med den svenska yrkesarbetande befolkningen samt kliniska gränsvärden för utbrändhet för att möjliggöra för tidig identifiering av varningssignaler för stressrelaterad ohälsa. Projektet genomförs i samarbete med professorer Wilmar Schaufeli i Holland och Hans De Witte i Belgien som har utvecklat BAT, samt med flera forskare i Sverige.

Syfte

Syftet med detta projekt är att:

  1. vidareutveckla BAT som instrument
  2. kvalitetssäkra BAT för användning i praktiken genom att utvärdera valideringsaspekter i olika yrkesgrupper och i den arbetande populationen nationellt, både i Sverige och internationellt
  3. kartlägga utbrändhetsnivåer i Sverige, både på nationell och yrkesspecifik nivå samt ta fram relevanta referensvärden.

Genomförande

Projektets frågeställningar kommer besvaras genom enkätundersökningar riktade till olika yrkeskohorter och patienter och där BAT ingår. Datainsamling sker i samarbete med andra forskare i Sverige och internationellt.

Resultat

  1. I samarbete med Wilmar Schaufeli och Hans De Witte, har vi tagit fram två nya versioner av BAT, den kortare (BAT12) och den ultra-korta version (BAT4)  Därmed är det ursprungliga planen att ta fram tre versionen av instrumentet (lång, kort och ultrakort) fullföljd. Frågeformuläret finns på verktyget officiella webbsida: https://burnoutassessmenttool.be/start_eng/

  2. Valideringsstudien på originalspråket (holländska, data från Holland och Belgien användes), som gjordes med hjälp av Rasch-analys, visar att BAT uppfyller kraven för ett välfungerande mätinstrument och att frågorna i BAT kan summeras till ett utbrändhetsmått. I denna, liksom i flera andra studier på BAT, konstaterades att utbrändhet ses som ett syndrom bestående av fyra delskalor. Samma resultat visades i första utvärderingsstudie i BAT i svensk kontext, som gjordes med Rasch analys på ett representativt urval av svenska barnmorskor.

    Utvärdering av olika valideringsaspekter är en kontinuerlig process och några av de pågående aktiviteterna i projektet innefattar användning av BAT i svensk arbetande population och i olika yrkesgrupper, samt jämförelse av BAT med andra instrument.
  3. Sammanställning av nationella referensvärden för BAT som visar genomsnittliga nivåer av utbrändhet i svensk arbetande population samt i olika yrkesgrupper är under bearbetning.

Tillämpning

Alla versioner finns fritt tillgängliga för användning. För frågor och funderingar kring instrument är du välkommen att ta kontakt med Emina.

Publikationer

The ultra-short version of the Burnout Assessment Tool (BAT4)–development, validation, and measurement invariance across countries, age and gender, 2024 (Svensk sammanfattning)

Burnout among midwives—the factorial structure of the burnout assessment tool and an assessment of burnout levels in a Swedish national sample, 2022

Förkortad version av Burnout Assessment Tool (BAT), 2022

Validering av Burnout Assessment Tool (BAT), 2020

Fakta om projektet

Projektnamn
Validering av Burnout Assessment Tool i svensk kontext (BAT-SWE)

Forskningsområde
Arbetsliv

Projektmedlemmar
Emina Hadžibajramović (Projektledare) och Magnus Åkerström (Forskare)

Kontaktperson
Emina Hadžibajramović