Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Burnout Assessment Tool

Burnout Assessment Tool (BAT) är ett nytt instrument för att mäta utbrändhet framtagen av forskare i Belgien, baserad på en uppdaterad definition av utbrändhet och förankrad för användning globalt. Instrumentet är fritt tillgängligt för arbetsgivare och forskare och har redan använts i över 30 länder världen över. Genom detta projekt vill vi säkerställa tillgången till detta instrument för användning i svensk kontext (BAT-SWE).

Bakgrund

Stressrelaterad utmattning/utbrändhet till följd av långvarig stressbelastning är ett stort samhällsproblem i Sverige och övriga världen. För att förebygga stressrelaterad ohälsa behöver vi mer kunskap om problemets omfattning och bakomliggande orsaker. I dagsläget saknas nationell statistik över förekomst av utbrändhet i den arbetande befolkningen i Sverige och det finns inga möjligheter att göra jämförelser mellan olika länder vilket minskar möjligheterna till samarbete kring att finna effektiva arbetssätt för att förebygga stressrelaterad utmattning/utbrändhet inom arbetslivet.

Inom ramen för ett internationellt samarbete har det skapats ett mätinstrument ”Burnout Assessment Tool – BAT” som gör det möjligt att mäta förekomst av utbrändhet och jämföra Sverige med andra länder. Det ges också möjligheter att jämföra olika yrken och åldrar avseende förekomsten av utbrändhet. Denna information kan sedan nyttjas för att förstå problemets omfattning och bakomliggande orsaker samt hur stressrelaterad ohälsa kan förebyggas.

Det unika med BAT är att det bygger på en gedigen teoretisk bas, uppdaterad definition av utbrändhet och har förankrats för användning globalt. Eftersom validering är en kontinuerlig process, instrumentets lämplighet för användning i nya kontext eller nya grupper kräver nya valideringar. Med detta projekt vill vi tillgängliggöra BAT-SWE för användning i svensk kontext.

Om projektet

Projektidén grundar sig i ett samarbete med professorer Wilmar Schaufeli och Hans De Witte i Belgien som har utvecklat BAT. Vid framtagning av BAT bildades även ett internationellt konsortium med forskare från 26 länder, där Sverige representeras av två forskare från ISM, Emina Hadzibajramovic och Kristina Glise.

Mer information om instrumentet och konsortium finns på den internationella hemsidan.

Syfte

Syftet med detta projekt är att kartlägga utbrändhetsnivåer i Sverige, både på nationell och yrkesspecifik nivå samt vilka faktorer inom arbetsmiljön som påverkar utbrändhet. Som en del i detta kommer BAT valideras för användning i Sverige, vilket tidigare inte gjorts. Resultatet kommer sedan att jämföras med andra länder.

Genomförande

Projektets frågeställningar kommer besvaras genom enkätundersökningar riktade till olika yrkeskohorter och patienter och där BAT-SWE ingår. Datainsamling sker i samarbete med andra forskare i Sverige och företag.

Resultat

Hittills publicerade studier i olika länder visar att BAT har goda psykometriska egenskaper.  Valideringsstudien på originalspråket (holländska, data från Holland och Belgien användes), som gjordes med hjälp av Rasch-analys, visar att BAT uppfyller kraven för ett välfungerande mätinstrument och att frågorna i BAT kan summeras till ett utbrändhetsmått. I denna, liksom i flera andra studier på BAT, konstaterades att utbrändhet ses som ett syndrom bestående av fyra delskalor.

Det har också utvecklats en kortare version av BAT - BAT12 med hjälp av kvalitativ och kvantitativ analys. Det kortare versionen har fördelen att den bibehåller innehållsvaliditet, har goda psykometriska egenskaper och är tidsbesparande jämfört med originalversionen.

Tillämpning

För närvarande finns det två versioner av instrumentet, en originalversion som består av 23 frågor (BAT23) samt en kortare version med 12 frågor (BAT12), som Emina Hadzibajramovic har tagit fram tillsammans med Wilmar Schaufeli och Hans De Witte (länk nedan). En ultrakort version BAT4 är också på gång där Emina kommer vara inblandad. Båda versioner finns fritt tillgängliga för användning. För frågor och funderingar kring instrument är du välkommen att ta kontakt med Emina.

Publikationer

Burnout among midwives—the factorial structure of the burnout assessment tool and an assessment of burnout levels in a Swedish national sample, 2022

Förkortad version av Burnout Assessment Tool (BAT), 2022

Validering av Burnout Assessment Tool (BAT), 2020

Projektnamn
Validering av Burnout Assessment Tool i svensk kontext (BAT-SWE)

Forskningsområde
Arbetsliv

Projektmedlemmar
Emina Hadžibajramović (Projektledare) och Magnus Åkerström (Forskare)

Kontaktperson
Emina Hadžibajramović

ISM deltog nyligen i ett internationellt konsortium kring Burnout Assessment Tool (BAT). På forskarmötet presenterade Emina Hadzibajramovic, ISM, resultatet från en studie där man använt BAT-instrumentet i svensk kontext för bland annat  barnmorskor.

ISM på forskarmöte i Belgien

Enkätundersökning (där BAT ingår) riktad till nationellt representativt urval för svensk arbetande befolkning är planerad inom de närmsta månaderna. Det kommer möjliggöra framtagning av svenska referensvärden för utbrändhet mätt med BAT, något som efterfrågas av både praktiker och forskare.

Hur kommer det sig att ni använder begreppet utbrändhet och inte utmattningssyndrom?

Utmattningssyndrom är en klinisk diagnos medan utbrändhet är en term som ursprungligen betecknar en psykologisk reaktion på negativa händelser i arbetslivet, dvs utbrändhet är igen diagnos.

Vad skillnaden är mellan BAT och KEDS-test?

BAT är ett självskattningsinstrument som mäter utbrändhet. Enligt teoretisk bakgrund som BAT bygger på, definieras utbrändhet som ett tillstånd som karaktäriseras av extrem trötthet, kognitiv nedsättning, nedsatt känsloreglering och känslomässig distansering. Dessa är alltså primära symptom för utbrändhet och ingår som delskalor i båda versioner av BAT. Skattningar på dessa symptom vägs tillsammans för att bilda en utbrändhetspoäng och ska indikera nivå av utbrändhet.

KEDS är ett självskattningstest för utmattningssyndrom med syftet att uppmärksamma på risksymptom. Så KEDS och BAT bygger på något olika teoretiska grunder. KEDS består av 9 delfrågor som uttrycker graden av obehag (från inget obehag till maximalt obehag). BAT mäter frekvens, dvs hur ofta du upplever olika påståenden (från aldrig till alltid).

Men BAT och KEDS mäter så klart vissa gemensamma aspekter av samma underliggande fenomen. I en kommande studie kommer vi att jämföra dessa två instrument.

Senast uppdaterad: 2022-11-09 08:35