Förkortad version av Burnout Assessment Tool (BAT)

Titel

Shortening of the Burnout Assessment Tool (BAT)—from 23 to 12 items using content and Rasch analysis

Författare

Emina Hadžibajramović, Wilmar Schaufeli & Hans De Witte

Bakgrund

Utbrändhet är ett tillstånd kopplat till långvarig stressbelastning och kan beskrivas som en arbetsrelaterad mental utmattning. Utbrändhet påverkar både individ och arbetsgivare negativt på många olika plan. Därför är det viktigt att kunna mäta nivåer av utbrändhet på ett tillförlitligt och validerat sätt.

The Burnout Assessment Tool (BAT) är ett nyutvecklat instrument för självskattning av utbrändhet. Instrumentet består av 23 påståenden som besvaras på en femgradig skala som går från aldrig till alltid. Påståenden är indelade i fyra olika delskalor som mäter primära symptom för utbrändhet. Tidigare studier visar att instrumentet fungerar väl och att de fyra delskalorna kan kombineras ihop för att mäta graden av utbrändhet.

Den ursprungliga versionen av BAT bestående av 23 frågor kan användas i flera olika kontexter, exempelvis medarbetarenkäter. För att möjliggöra för lättare inkludering av BAT i befintliga enkäter skulle instrumentet gynnas av att förkortas. Syftet med denna studie var att först utveckla en kortare version av BAT bestående av 12 påståenden och därefter utvärdera dess psykometriska egenskaper (construct validity). Studien undersökte även om de fyra delskalorna går att kombinera i ett samlat utbrändhetsmått samt om det finns skillnader i användning av skalan avseende kön, ålder eller land (Holland och Belgien).

Metod

Instrumentet kortades ner till 12 påståenden (BAT12) genom att kombinera kvantitativ (Rasch analys) och kvalitativ metodik (sk subject-matter-analys och expertbedömningar) på dataset bestående av representativa urval från arbetande populationer i Nederländerna och Belgien. Psykometriska egenskaper av BAT12 utvärderades sedan men hjälp av Rasch-analys.

Resultat

Genom en stegvis process eliminerades delar av BAT23 för att skapa BAT12. Processen ledde till ett en kortare version av BAT -BAT12 som uppfyller de mätkriterier som ställts enligt Raschmodellen och som krävs för att ett instrument ska fungera väl i praktiken. el. De fyra delskalorna i BAT12 kan kombineras till ett samlat utbrändhetsmått. Det fanns inga skillnader i användning av skalan vad gäller kön, ålder eller länder emellan (Holland och Belgien).

Slutsats

BAT12 är ett tidseffektivt alternativ till BAT23 och fungerar väl oberoende av användarens ålder, kön eller vilket land verktyget används i.

Publicerat

BMC Public Health