Validering av Burnout Assessment Tool (BAT)

Titel

A Rasch analysis of the Burnout Assessment Tool (BAT)

Författare

Emina Hadžibajramović, Wilmar Shaufeli, Hans De Witte

Bakgrund

Utbrändhet är ett av de vanligaste tillstånden orsakade av långvarig stressbelastning och innebär stora konsekvenser på många olika plan. För den drabbade individen kan bördan av de kognitiva och somatiska symptomen vara både märkbar och långvarig. Kostnaderna för samhället, i form av sjukskrivningar är enorma och kunskapen avseende att förebygga och behandla på arbetsplatserna måste öka. Därför är det viktigt att kunna mäta förekomst av utbrändhet på ett kvalitetssäkrat sätt.

Även om Maslach Burnout Inventory (MBI) är instrumentet som har fått mest spridning inom forskningen, så har det många svagheter och har under åren blivit starkt ifrågasatt. Därav behovet av att skapa alternativt frågeformulär med en starkt konceptuell grund och bra psykometriska egenskaper. Denna utmaning har tagits av forskargrupp i Belgien under ledning av professorer av Wilmar Schaufeli och Hans De Witte samt Steffie Desart, Leuven, Belgien. Resultatet blev ett nytt instrument, nämligen Burnout Assessment Tool (BAT). Enligt BAT, beskrivs utbrändhet som ett arbetsrelaterat tillstånd av utmattning bland anställda och karakteriseras av extrem trötthet, minskad förmåga för känsloreglering, kognitiv nedsättning samt mental distansering.

Givet att BAT är ett nytt instrument behöver dess psykometriska egenskaper valideras vilket var målet med denna studie. Denna artikel avser validering av BAT i dess ursprungliga form dvs holländska språket. Syftet med denna studie var trefaldigt: att utvärdera BATs konstruktvaliditet, utvärdera ifall de fyra delskalorna kan kombineras i ett utbrändhetsmått samt ifall det finns skillnader i hur skalan används beroende på kön, ålder eller land (Holland och Belgien).  

Metod

BAT består av 23 påståenden som besvaras på en femgradig skala som går från aldrig till alltid. Påståenden är indelade i fyra delskalor: utmattning, känslomässig distansering, kognitiv nedsättning och nedsatt känsloreglering. Svaren sammanfattas i ett utbrändhetsmått och/eller de fyra deldimensionerna.

Validering av BAT har undersökts med hjälp av Rasch-analys. Datamaterialet i studien utgörs av ett representativt urval av arbetande populationer i Holland och Belgien, som samlades in under våren 2017 (1500 deltagare vardera). För valideringssyfte i denna studie drogs två slumpmässiga urval per 800 deltagare från de två länderna och analyserades två gånger för att få robusta resultat.

Resultat

Resultaten visar att BAT har bra psykometriska egenskaper och uppfyller mätkriterier enligt Rasch-modellen. De fyra delskalorna i BAT kan sammanfattas i ett totalt utbrändhetsmått och kan användas av arbetsplatser och organisationer och/eller för skattningar på individnivå. Det fanns inga skillnader vad gäller användning av skalan mellan äldre och yngre, kvinnor och män eller mellan länder.

Slutsats

BAT fungerar som det är tänkt dvs svaren kan sammanfattas i ett totalt utbrändhetsmått, samt i fyra delskalor för att få en mer differentierad bild. BAT kan användas av organisationer och företag för att skatta utbrändhetsnivå bland anställda och för att hitta individer som löper risk för utbrändhet.

Publicerat

PLOS ONE