Håll dig uppdaterad med den senaste evidensen - Publicerad forskning från FoU primär och nära vård

Publicerad:

Implementering av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) i den svenska primärvården, förstföderskors upplevelser, långvariga effekter av senapsgasexponering, främre korsbandsskador och utvärdering av en modell av sjuksköterskeledd hypertonimottagning. Detta är ämnen du kan läsa mer om i det senaste urvalet av publicerade vetenskapliga artiklar under december 2023 och första kvartalet 2024.

Publikationer i urval

Patients with oral lichen planus display lower levels of salivary acidic glycoproteins than individuals without oral mucosal disease.

Docent Hülya Cevic-Aras, övertandläkare, Speciallistkliniken för Orofacial Medicin Trollhättan, FoU-ledare Folktandvården FoU Fyrbodal, et al.

Clinical Oral december 2023.

Dental care professionals' awareness of oral dryness and its clinical management: a questionnaire-based study

Docent Hülya Cevic-Aras, övertandläkare, Specilalistkliniken för Orofacial Medicin Trollhättan, FoU-ledare Folktandvården FoU Fyrbodal, et al.

BMC oral Health december 2023

The validity and reliability study of the first-time fathers questionnaire in Turkish

Docent Åsa Premberg, FoU primär och nära vård Göteborg och södra Bohuslän, et al.

Heliyon Online december 2023

Fäders deltagande under förlossningen påverkar i hög grad moderns förlossningsupplevelse samt faderskapet. Eftersom fäder traditionellt inte har fått närvara vid förlossningar på turkiska offentliga sjukhus, vilket nu håller på att förändras, finns det brist på forskning inom detta område. För att åtgärda detta behov behövs en enkät som undersöker turkiska fäders upplevelser av förlossning. Studien syftar till att översätta, validera och anpassa den befintliga enkäten "First-Time Fathers' Questionnaire" till turkiskt språk och kultur. I den första fasen av studien översattes enkäten till turkiska.

Artikeln visar att den översatta och validerade versionen av FTFQ kan därmed ses som ett giltigt och pålitligt instrument för att utvärdera förstagångsfäders förlossningsupplevelser i turkisk kultur.

The influence of organizational models on the implementation of internet-based cognitive behavior therapy in primary care: A mixed methods study using the RE-AIM framework

Elisabet Gervind, leg psykolog, FoUUI primär och nära vård, et al.

Internet interventions mars 2024

En ny forskningsstudie granskade implementeringen av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) i den svenska primärvården vid 104 vårdcentraler med olika organisationsmodeller. Resultaten visade att två implementeringsmetoder användes: en koncentrerad och en decentraliserad. Intervjuer och utvärderingsinstrument med cirka 50 behandlare, 16 ledare och 2000 patienter har använts för att jämföra de två organisationsformerna. Den koncentrerade modellen visade sig ha fler fördelar, med högre efterlevnad av protokoll och ökad användning av kvalitetsregister. Studien understryker vikten av att beakta organisatoriska strukturer och stödstrukturer för att effektivt integrera iKBT i primärvården, vilket kan förbättra behandling av mental ohälsa.

Facing a new life-The healthy transition to motherhood: What individual and environmental factors are needed? A phenomenological-hermeneutic study

Helena Lorén, doktorand, distriktssköterska Närhälsan Dalsjöfors vårdcentral, et al.

Midwifery mars 2024

Studien belyser upplevelserna hos förstföderskor under övergången till föräldraskap i en svensk kontext. Genom en kvalitativ metod med intervjuer har vi identifierat fyra nyckelteman som klargör faserna i denna betydelsefulla livsförändring.

Sårbarheten som förstagångsmödrar uttrycker understryker det oumbärliga stödet från familj, partner och professionella. Det önskade utfallet efter övergången till föräldraskap är en självsäker och mogen mamma, där en trygg grund framstår som den främsta främjande faktorn i denna process.

Respiratory function after 30+ years following sulfur mustard exposure in survivors in Sweden

Faraidoun Moradi, med. dr., specialist i allmänmedicin, Närhälsan Sannegården vårdcentral, Jourcentralen Grimmered, et al.

Frontiers in Medicine mars 2024

Senapsgas påverkar flera organ, men främst lungorna, både på kort och lång sikt. Vi behöver mer kunskap för att kunna förbättra behandlingen av kliniska patienter och vara beredda på att hantera nya incidenter. Det övergripande syftet med studien var att karakterisera långsiktiga, kroniska lungkomplikationer, särskilt avseende små luftvägar, bland exponerade personer i Sverige.

Perceptions of facilitators, barriers and solutions when preparing to implement a home visiting program in Sweden: a mixed-methods study

Julie Showich Lundgren, psy. dr., leg. psykolog och utvecklingsledare, Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa, et al.

Frontiers in Health Services mars 2024

Syftet med denna studie var att beskriva tvärsektoriella arbetsgruppers uppfattningar om facilitatorer, hinder och lösningar relaterade till drivkrafter för implementering i förberedelsefasen för att införa ett evidensbaserat program för hembesök hos föräldrar med små barn.

Awareness of somatisation disorder among Swedish physicians at emergency departments: a cross-sectional survey

Carina Iloson, doktorand, överläkare, Masthuggets Gynekologi- och Obstetrikmottagning, et al.

BMC Psychiatry mars 2024

Denna studie syftade till att undersöka medvetenhet om somatisering bland läkare som arbetar på akutmottagningar i Västsverige, och att utforska skillnader mellan kön, specialitet och arbetserfarenhet.

Sex differences in cytokines and adipokines in obese patients with PsA and controls undergoing a weight loss intervention

Anton Landgren, med. dr., ST-läkare, Capio Vårdcentral Angered, et al.

RMD Open mars 2024

I denna post hoc-analys av en tidigare publicerad studie jämförde vi cytokin- och adipokinnivåer hos kvinnor och män med psoriasisartrit (PsA) vid baslinjen (BL) och 6 månader (M6) efter en viktminskningsintervention

Better Safe Than Sorry? A Systematic Review with Meta-analysis on Time to Return to Sport After ACL Reconstruction as a Risk Factor for Second ACL Injury

Ramana Piussi, doktorand, fysioterapeut, Sportrehab, et al.

JOSPT mars 2024

Syftet med projektet är att, genom en systematisk översikt av litteraturen, analysera tid till återgång till idrott som en potentiell riskfaktor för en andra ACL* skada efter en ACL rekonstruktion. 

*Främre korsband

Improving cardiovascular control in a hypertensive population in primary care. Results from a staff training intervention.

Docent Susanne Andersson, FoU strateg och innovationsledare, FoUUI primär och nära vård, et al.

Scandinavian Journal of Primary Health Care Mars 2024

Syftet med studien var att utvärdera en modell av sjuksköterskeledd hypertonimottagning där uppgiftsväxling ingick. Studien genomfördes i Västra Götaland. Interventionen bestod av en utbildning riktad till teamet på vårdcentralen som handlade om läkemedelsval, teambaserad vård. teknik vid blodtrycksmätning och användandet av standardiserade protokoll. Resultatet visade att fler uppnådde behandlingsmålen när det gällde blodfetter. Det kunde inte ses när det gällde behandlingsmålen för blodtryck, Antalet läkemedel ökade inte men däremot förändrades valen av läkemedel.

The protective effects of Swedish COVID-19 pandemic strategies on adolescents’ mental health: a longitudinal cohort study

Josefine Lilja, fil. dr., specialistpsykolog klinisk psykologi, Närhälsan, et al.

Scandinavian Journal of Public Health Mars 2024

Syftet med denna studie var att undersöka en grupp svenska åttondeklassares psykiska hälsa och upplevelser under COVID-19-pandemin. 157 åttondeklassare rekryterades under hösten 2020, och de svarade på en enkät angående depressionssymptom och frågor om deras psykosociala hälsa i relation till COVID-19-pandemin, tillsammans med en uppföljningsbedömning under våren 2021.

Resultatet visade att deltagarnas depressiva symptom inte ökade väsentligt under COVID-19-pandemin. Nivån av depressiva symptom år 2020 var signifikant relaterad till deltagarnas uppfattningar om pandemin år 2020 och våren 2021. Deltagare med högre depressionspoäng rapporterade sämre upplevelser av pandemin. Den stabila nivån av depressiva symptom bland denna grupp av åttondeklassare tydde på att hålla skolor öppna under en nationell nedstängning kunde mildra vissa mentala hälsokonsekvenser. Tonåringar i denna studie med högre självskattade depressiva symptom hade större sannolikhet att uppleva ökad depression efter 6 månader och hade sämre upplevelser under pandemin än andra. Detta tyder på att pandemin kanske inte omedelbart påverkade det mentala välbefinnandet, men att de som är i riskzonen kan påverkas över tid.

A feeling of not being alone - Patients with COPD experiences of a group-based self-management education with a digital website: A qualitative study

Docent Susanne Andersson, FoU strateg och innovationsledare, FoUUI primär och nära vård, et al.

Nursing Open mars 2024

Syftet var att beskriva patienters med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och deras erfarenhet av att delta i en gruppbaserad utbildning med en digital webbplats.

Intervjuer genomfördes och analyserades med hjälp av en fenomenologisk metod. Resultaten visade att en gruppbaserad utbildning och en digital webbplats med fokus på egenvård stödjer lärandet  hos personer med KOL. Att dela erfarenheter med andra i liknande situationer skapar trygghet och minskar känslan av att vara ensam.  KOL information på webbplatsen ger en möjlighet att kontinuerligt få kunskap utifrån behov. Genom  reflektioner i gruppen kan en fördjupad förståelse och kunskap uppnås om hur det är att leva med KOL.