Kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer

Området kroniska sjukdomar med kardiovaskulär risk är omfattande och berör stora grupper av patienter. Här ingår till exempel patienter med högt blodtryck, diabetes, KOL och fetma och de flesta av dessa sköts inom primärvården.

Området är forskningsintensivt med flera aktiva grupper och enskilda forskare från primär och nära vår i VGR. Plattformen samlar forskare med olika professioner, från predoktorand till professor. Förutom arbetet inom plattformen samarbetar forskarna även med andra forskargrupper, både regionalt, nationellt och internationellt.

Forskningen innefattar bland annat kohortstudier, registerforskning, interventioner och projekt med kvalitativ ansats.

Forskningsplattformens engelska namn

Research group for chronic diseases with risk of cardiovascular complications.

Forskningsplattformsledare RECASC

Kristina Bengtsson Bengtsson Boström

Professor, docent i allmänmedicin och FoU-strateg

Mer om Kristina Bengtsson Boström

Adjungerad professor i allmänmedicin, Göteborgs universitet, docent i allmänmedicin Lunds universitet. 

Kristina fokuserar främst på studier av riskfaktorer för kardiovaskulär sjuklighet såsom hypertoni, diabetes, blodfettrubbningar och fetma inkluderande både molekylärbiologi och epidemiologi, men också interventioner, registerforskning och studier med kvalitativ metod. Även studier av calciumomsättning och sjukskrivning m fl. allmänmedicinska områden. Hon arbetar kliniskt och med forskning och undervisning. Huvudhandledare för en doktorand och bihandledare för tre doktorander.

Medlem i Svenska läkaresällskapets forskningsdelegation


Per Hjerpe

Med. dr, specialist i allmänmedicin och FoU-chef FoU primär och nära vård Skaraborg

Telefonnummer

Mer om Per Hjerpe

Per Hjerpe är specialist i allmänmedicin och arbetar kliniskt på Närhälsan Norrmalm vårdcentral i Skövde. Han är medicine doktor, chef på FoU-centrum Skaraborg och affilierad till allmänmedicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs universitet.

Per deltar i flera forskningsprojekt, bland annat inom hypertoni och diabetesområdet och är registerhållare för primärvårdens regionala kvalitetsregister QregPv där fokus är på stora folksjukdomar såsom hypertoni och ischemisk hjärtsjukdom. Han är huvudhandledare åt en och bihandledare åt tre doktorander.


Sex händer samlade på varandra

Forskare inom plattformen

Här finns kontaktuppgifter och information om forskare inom forsknings- plattformen för kroniska sjukdomar med risk för hjärtkärlkomplikationer.