Ekonomiska stöd att söka från FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän

FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän stärker kunskapsutvecklingen inom primär och nära vård genom att erbjuda ekonomiskt stöd för magister/masterstudier, pre-doktorander, doktorander och nyligen disputerade medarbetare. Här hittar du information om de medel du kan söka.

Ansökningsperiod för ekonomiskt stöd år 2025, FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän: 1 - 31 oktober 2024

Ansökningar görs digitalt via nedan länkar.

Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier (MAS)

Stödet är avsett att användas till lön och avses främst användas för ett avgränsat projekt (masterarbete). Medel beviljas för ett år och till ett belopp på högst 100 000 kr. Graden av stöd kan variera.

Ekonomiskt stöd för magister/masterstudier, information och ansökan

Rapportformulär, Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för magister/masterstudier

 


Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier (PRED)

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön under en period då studierna som ska ingå i avhandlingen planeras och individuell studieplan upprättas. Stöd upp till 100 000 kr kan beviljas. Medel beviljas för ett år och kan sökas en gång. Graden av stöd kan variera.

Ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier - information och ansökan

Rapportformulär - Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för pre-doktorandstudier


Ekonomiskt stöd för doktorandstudier (DOS)

Det ekonomiska stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick. Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under doktorandtiden men beräknas motsvara 15-20% arbetstid.

Ekonomiskt stöd för doktorandstudier - information och ansökan

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för doktorandstudier - rapportformulär


Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå (POD)

Medel beviljas för ett år i taget. Graden av stöd kan variera under den postdoktorala tiden, men motsvarar 15-20% av arbetstiden. Stödet är i första hand avsett att användas till lön men kan även användas för kostnader som uppstår i samband med forskningen, t.ex. enkätutskick.

Ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå - information och ansökan

Fortsättningsansökan ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för forskare på postdoktoral nivå - rapportformulär


Ekonomiska stöd utan fast ansökningsperiod

Du kan under året ansöka om ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan samt för att skriva och/eller publicera en vetenskaplig artikel.

Ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller anslagsansökan

Detta stöd avser att ge dig som vill starta upp ett projekt en möjlighet till tjänstledighet under någon veckas tid för att skriva en forskningsplan och/eller en ansökan om forskningsanslag.

Ekonomiskt stöd för att skriva en forskningsplan och/eller en anslagsansökan -information och ansökan

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för att skriva forskningsplan och/eller en anslagsansökan


Ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

Detta stöd avser att ge dig som redan har ett insamlat forskningsmaterial en möjlighet till ekonomiskt stöd för tjänstledighet under några veckors tid för att skriva en vetenskaplig artikel. Ekonomiskt stöd kan även ges till publiceringskostnader och språkgranskning

Ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

Rapportering av beviljat ekonomiskt stöd för att skriva eller publicera en vetenskaplig artikel

OBS! Rabatter

Innan du skickar in ansökan, undersök om du har möjlighet att söka om rabatterad publiceringskostnad.

Publicering i open access-tidskrifter medför ibland en författaravgift. Läs mer om detta och om de rabatter anställda i VGR kan få.

Publicera - E-biblioteket VGR (vgregion.se)

Forskare vid Göteborgs universitet har möjlighet att få rabatt på hela eller delar av publiceringsavgiften genom universitetsbibliotekets avtal med ett antal förlag.

Göteborgs universitets sida om rabatter på publiceringsavgifter


Speciellt ekonomiskt stöd för doktorandstudier

Det ekonomiska stödet söks av doktorander som är i slutfasen av sitt avhandlingsarbete och är i behov av sammanhängande tid att t.ex. skriva sin kappa/ramberättelse. Stödet är främst avsett att användas till lön. Graden av stöd kan variera och prioriteras enligt kvarvarande tid till disputation.

Speciellt ekonomiskt stöd för doktorandstudier


OBS: För alla beviljade ekonomiska stöd från FoU primär och nära vård Göteborg och Södra Bohuslän gäller att projekten ska registreras i projektdatabasen FoU i VGR, Västra Götalandsregionens projektdatabas.

Projektdatabasen FoU i VGR (researchweb.org)

Du ska också registrera alla dina eventuellt beviljade medel under fliken "Anslag" i ditt CV i Projektdatabasen FoU i VGR.

Anslag och medel

Du som är anställd inom primär och nära vård eller folktandvård i Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag/bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt. Du hittar länkar till lokala FoU-rådet, andra regionala anslagsgivare samt nationella anslagsgivare i urval här (vgregion.se).

Coachning

Vi erbjuder dig som är medarbetare inom primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän och som planerar att ansöka om regionala och lokala FoU-medel hjälp med coachning i ansökningsprocessen. Kontakta oss angående detta senast en månad innan ansökningsperiodens början.

E-post: fou.primar.nara.vard.gsb@vgregion.se