Psykisk hälsa och ohälsa

Forskningsplattformen består av juniora och seniora forskare inom området psykisk hälsa med professioner såsom läkare, sjuksköterskor, dietister och psykologer. Forskning pågår inom områdena psykisk hälsa och ohälsa, beteendemedicin, hälsopsykologi, levnadsvanor, primärvårdspsykiatri, reproduktiv hälsa och pediatrik.

Plattformen verkar för att ta ansvar för att driva kunskapsutvecklingen, öka den kritiska massan av goda forskare och skapa tydligare samordning, struktur och samarbeten på alla nivåer; mellan universitet, region, lokalt och forskare. Vidare arbetar man för att säkra tillgång till evidensbaserade insatser i form av bedömningar och behandlingar för personer med psykisk ohälsa inom primärvården, samt att öka forskningskvaliteten genom att knyta samman kompetenser och professioner. Grundvärderingar har skapats av plattformarna själva och sammanfattas med FIND; Forskningsfrihet, In lyssnande, Nyfikenhet och Dela ömsesidiga intressen. Plattformen leds av Sandra Weineland, docent och legitimerad psykolog med specialistexamen i psykologisk behandling.

Forskningsplattformens engelska namn:

Research group for mental health problems, behavioural medicine and lifestyle habits

Sandra Weineland

Docent, specialistpsykolog

Mer om Sandra Weineland

Sandra Weinelands intresseområden är första linjens psykiatri, beteendemedicin, digital psykologi och implementering. Forskningen karaktäriseras av bland annat utveckling av behandlingsmodeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner. En röd tråd är att utforska verksamma mekanismer i behandlingar.

Sandra är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling/psykoterapi. Sandra disputerade år 2012 med avhandlingen: A Contextual Behavioral Approach for Obesity Surgery Patients.pdf Hon forskade därefter vid Linköpings universitet. Hon är nu verksam som vetenskaplig handledare inom FoUUi primärvård VGR, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Parallellt med arbete vid överviktsenhet, psykiatrin och primärvården, har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning. Under de senaste åren har Sandra utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen genom att skriva böcker för behandlare och patienter samt deltagit i rådsarbeten inom regionen.


Sex händer samlade på varandra

Forskare inom plattformen

Här hittar du kontaktinformation till, och mer information om medarbetare och forskare inom plattformen för psykisk hälsa och ohälsa.