FoU-anslag från FoU primär och nära vård Södra Älvsborg

Anställda inom Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag för forsknings- och utvecklingsprojekt. Här nedan återfinner du de medel som närmast är riktade till anställda i området för Södra Älvsborg från FoU primär och nära vård Södra Älvsborg.

 

Forskarstöd för anställda inom primärvården, Södra Älvsborg

Inom primärvården bedrivs många projekt. För att möjliggöra det kan primärvårdsanställda i området Södra Älvsborg ansöka om medel för forskningsarbetstid. Medlen benämns Forskarstöd. Dessa medel är riktade som Doktorandmedel och Post doc/handledarmedel.

Forskningsvecka

Det stöd som söks här avser att ge möjlighet till tjänstledighet i en vecka för att forma din projektidé till en projektplan, skriva en ansökan för forskningsanslag, och/eller skriva manuskript som planeras att skickas till en vetenskaplig tidskrift. Projektet förutsätts vara primärvårdsinriktad forskning med mål att publicera en vetenskaplig artikel.

Ansökningsperioden varierar från år till år. Vid frågor kontakta: tanja.fransson@vgregion.se 

Doktorandstöd inom primärvård inom geografiska området Södra Älvsborg

Behörighetskrav: 

  • Sökande ska vara antagen som doktorand vid universitetsinstitution
  • Sökanden ska kunna uppvisa intyg från huvudhandledaren på institutionen att forskarstudierna bedrivs aktivt. Med aktivt avses att studierna går framåt och att man inte är vilande doktorand.
  • Sökande bedöms ha en forskningsprofil som har relevans för primärvården.
  • Sökande ska ha fortlöpande kontakt med FoU primär och nära vård Södra Älvsborg.
  • Sökanden ska under sin forskningsarbetstid acceptera att vara handledare för 1-2 projekt.
  • Sökanden ska inneha en anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

Doktorandstödet kan sökas upp till 20% av heltid. Medel söks i konkurrens och handläggs av FoU primär och nära vård Södra Älvsborg. Doktorandstöd beviljas för maximalt ett år i taget, med möjlighet till förlängning om uppgjord individuell studieplan följs.

Bidraget ges huvudsakligen i form av arbetstid.

Doktorandstödet faktureras av respektive enhet som har en forskare som beviljats doktorandstöd. Ett beviljat doktorandstöd är en beräkning och motsvarar cirka den kostnad som motsvarar angiven andel av aktuell tjänst inom organisationen.

Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt (extern länk, researchweb.org). 


Forskarstöd för handledare/post doc. i primärvården inom det geografiska området Södra Älvsborg

Krav på vetenskapliga förkunskaper:

  • Sökande ska vara disputerad.
  • Sökande ska bedömas ha en ämnesprofil som har relevans för primärvården.

Andra behörighetskrav:

  • Sökande ska inneha anställning inom offentlig primärvård alternativt på enhet med avtal enligt vårdval i primärvård inom det geografiska området Södra Älvsborg.

Beskrivning av anslaget

Bidraget ges huvudsakligen i form av arbetstid, och FoU primär och nära vård Södra Älvsborg finansierar upp till 20% av lönen för att arbeta med vetenskaplig handledning.

Dispositionsrätt av ekonomiskt stöd beviljas i regel för en period av högst 36 månader.

Detta anslag har avgränsade ansökningsperioder. Ansökan görs elektroniskt (extern länk, researchweb.org). 


Anslag och medel

Du som är anställd inom primär och nära vård eller folktandvård i Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag/bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt. Du hittar länkar till lokala FoU-rådet, andra regionala anslagsgivare samt nationella anslagsgivare i urval här (vgregion.se).