Anslag och medel

Du som är anställd inom primär och nära vård eller folktandvård i Västra Götalandsregionen har flera möjligheter att söka anslag/bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt. På denna sida listas en rad olika anslagsgivare och andra stödfunktioner för dig som söker FoU-medel, bidrag eller ekonomiska stöd.

Det finns flera anslagsgivare inom och utanför Västra Götalandsregionen som erbjuder bland annat projektmedel, forskningsanslag, ekonomiska stöd och innovationsmedel. Det finns även möjligt att söka stöd för magister/masterstudier, pre-doktorander, doktorander samt stöd till nyligen disputerade medarbetare. Hos några anslagsgivare kan du även söka bidrag för kostnader i samband med förberedelser, som etikprövning eller för att presentera resultat på en konferens.

Villkoren skiljer sig mellan olika anslagsgivare och målgrupperna kan variera men nedan listas ett antal anslagsgivare och andra resurser som vi anser är relevanta för dig inom primär och nära vård. 

Om du behöver stöd och hjälp i forskningsprocessen, har frågor kring bland annat anslag eller forskningsstöd kan du kontakta någon av nedan

Innovationsvägledning

Innovationsledarna inom regionområde FoUUI primär och nära vård stöttar hela vägen med coachning och vägledning inför och under ett innovationsprojekt. ​

Gothia Forums Grants Office

Gothia Forums sida för hjälp att hitta, ansöka och administrera externfinansiering samt erbjuder hjälp med att editera texter för vetenskaplig stringens. (gothiaforum.com)

Anslag från FoU primär och nära vård

De lokala FoU-råden

Lokala FoU-rådet Fyrbodal

Du som är anställd inom primärvård, folktandvård i Fyrbodal eller NU-sjukvården har möjlighet att söka anslag i FoU-rådet Fyrbodal för projekt inom forskning och utveckling (researchweb.org).

Lokala FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän

Som anställd inom primärvård och/eller folktandvård i Göteborg och Södra Bohuslän har du möjlighet att söka forskningsanslag i lokala FoU-rådet i Göteborg och Södra Bohuslän (researchweb.org).

Lokala FoU-rådet Södra Älvsborg

Rådet verkar för att ge förutsättningar för att forskning och utvecklingsarbete bedrivs inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna i Södra Älvsborg. (researchweb.org)

Lokala FoU-rådet Skaraborg

Lokala FoU-rådet i Skaraborg delar ut forskningsanslag till medarbetare inom Skaraborgs Sjukhus, primärvård och tandvård i Skaraborg. (researchweb.org)

Andra anslagsgivare

Forte

Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Forte är ett forskningsråd och en myndighet under Socialdepartementet. Varje år förmedlar Forte cirka 800 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi arbetar också med analys av forskningsbehov och kommunikation av forskning (www.forte.se).

Innovationsfonden VGR

För att ta tillvara på medarbetares och verksamheters innovativa idéer avsätter Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalandsregionen 20 miljoner kronor till utlysningen av Innovationsfonden. Pengarna ska hjälpa regionens verksamheter och medarbetare att utveckla, testa, utvärdera eller implementera nya innovativa produkter, processer, tjänster, organiseringar eller metoder inom hälso- och sjukvården (www.vgregion.se).

Skaraborgsinstitutet

Skaraborgsinstitutets forskningsmedel är främst avsedda för att i en stimulerande forskningsmiljö planera, reflektera, analysera och beskriva sitt forskningsprojekt (www.skaraborg-institute.se).

TUA-medel

Medlen avses stödja klinisk odontologisk forskning med betoning på den patientnära forskningen d.v.s. forskning som syftar till förbättrad diagnostik, terapi eller vård och som kommer att vara av betydelse för patienten eller befolkningen som helhet. Läs mer om TUA-medel här (www.researchweb.org).

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. På deras webbplats hittar du öppna och kommande utlysningar (www.vr.se).

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. På deras webbplats hittar du information om finansiärer och utlysningar för innovation och forskning (www.vinnova.se).