Publicerad forskning från FoU primär och nära vård tredje kvartalet 2023

Publicerad:

Våra forskare och projektledare publicerar kontinuerligt resultat från sina projekt som publikationer i vetenskapliga tidskrifter och som konferensbidrag i form av posterpresentationer. Under tredje kvartalet 2023 publicerades till exempel en studie som beskriver ett för omställningen till god och nära vård viktigt arbete med ”levande lab”; en hälsoinnovation som innebär en möjlighet för samarbeten och gemensamt lärande mellan näringslivet, hälso- och sjukvården och akademi. Andra publikationer handlade bland annat om behandlingsmetoder riktade mot komplex PTSD, fysiska sjukdomar hos barn och ungdomar med psykiatriska diagnoser och smärthantering vid episodisk migrän.

Publikationer

Linnea Nissling, doktorand, leg. psykolog, Närhälsan område v7, Ebba-teamet internetKBT

Effectiveness of and processes related to internet-delivered acceptance and commitment therapy for adolescents with anxiety disorders: a randomized controlled trial (pubmed.gov)

Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome 2 juni 2023

Internetbaserad Acceptance and Commitment Therapy (iACT) kan öka ungdomars tillgång till vård samt skapa flexibilitet i när och hur de tar del av behandlingen. Denna studie syftade till att undersöka effekten av av internetbaserad ACT för ungdomar med ångestsyndrom. Studien utforskade också verksamma processer som kan antas ha betydelse för resultatet av behandlingen - psykologisk flexibilitet samt allians mellan patienten och terapeuten. Studien är en randomiserad kontrollerad studie (RCT) som genomfördes under år 2020 och jämförde en 10-veckors interventionsgrupp med en kontrollgrupp i form av en väntelista. De 52 deltagarna, i åldrarna 15 till 19, rekryterades över hela Sverige. Resultaten visar att behandlingen hade effekt på ungdomarnas skattade livskvalitet, psykologiska flexibilitet och diagnosförekomst efter behandling. Förändringar i psykologisk flexibilitet var förknippat med förändringar i ångestsymtom. Alliansen bedömdes som hög av både ungdomarna och behandlarna, men hade inget signifikant samband med behandlingsutfallet. Framtida forskning bör undersöka behandlingen utifrån ett större urval av deltagare och utvärdera behandlingen i kliniska sammanhang.

 

Marie Persson, doktorand, leg. psykolog, Närhälsan Ulricehamns vårdcentral

Conceptualising migraine attacks from a biopsychosocial model using qualitative and functional behavioural analysis (pubmed.gov)

Scandinavian Journal of Primary Health Care 6 juli 2023

Syftet med denna studie var att utforska upplevelsen och hanteringen av smärta hos personer med episodisk migrän i en kvalitativ studie med 8 forskningspersoner i Västra Götalandsregionen.

 

Marcus Praetorius Björk, fil. dr, tf. FoU-chef, FoU primär och nära vård Göteborg och södra Bohuslän

Health care utilization in children and adolescents with psychiatric disorders (pubmed.gov)

Huvudförfattare: Sara Agnafors

Acta Psychiatrica Scandinavia 7 juli 2023

Allt fler unga människor drabbas av psykiska sjukdomar och behovet av vårdtjänster ökar i takt med det. Samtidigt är det vanligt med samtidiga fysiska sjukdomar hos barn och ungdomar med psykiatriska diagnoser. Det finns brist på studier om vårdanvändning hos barn och ungdomar, och hypotesen var att barn och ungdomar med psykiatriska diagnoser använder mer primärvård och specialiserad somatisk vård jämfört med barn utan sådana diagnoser. Studien visade att psykiatriska diagnoser är kopplade till ökad användning av primärvård, specialiserad somatisk öppenvård och sjukhusvård för somatiska sjukdomar. Resultaten understryker vikten av att vara medveten om samtidiga sjukdomar och att erbjuda enkel tillgång till relevant vård för patienter och vårdgivare. Resultaten pekar också på behovet av att ompröva nuvarande vårdsystem med tydligare uppdelning mellan medicinska discipliner och vårdnivåer.

 

Anton Landgren, med. dr, ST-läkare, Capio vårdcentral Angered

Serum IL-23 significantly decreased in obese patients with psoriatic arthritis six months after a structured weight loss intervention (pubmed.gov)

Arthritis research and therapy 27 juli 2023

Artikeln är ett resultat av en studie som visade att viktminskning var associerad med minskade nivåer av leptin och cytokiner, särskilt IL-23. Dessa fynd kan delvis förklara den antiinflammatoriska effekten av viktminskning vid psoriasisartrit.

 

Christina Blomdahl, fil. dr, FoU strateg, FoU primär och nära vård Södra Älvsborg

Is it safe enough? A pilot feasibility study of an 8-day intensive treatment for severe PTSD (pubmed.gov)

Huvudförfattare: Hannes Gahnfelt

Frontiers in Psychiatry 20 juli 2023

Behandlingsmetoder riktade mot komplex PTSD, samt tidigare behandlingsresistent PTSD, har påvisat god effekt. I en pilotstudie på SÄS har elva patienter genomfört ett åtta dagar långt intensivbehandlingsprogram (ITP, intensive treatment program) mot svår PTSD. Metoden är utvecklad i Nederländerna, och testas nu med svenska förutsättningar på SÄS.

Av de elva patienter som genomförde studien minskade symptomen på PTSD hos samtliga, och vid uppföljning tre månader efter behandlingen uppfyllde ingen av forskningspersonerna längre kriterierna för PTSD. Inga biverkningar inträffade och inga förhöjda suicidavsikter rapporterades.

 

Tobias Andersson, med. dr, specialistläkare i allmänmedicin, FoU primär och nära vård Skaraborg

The effect of statins on mortality and cardiovascular disease in primary care hypertensive patients without other cardiovascular disease or diabetes (pubmed.gov)

European Journal of Preventive Cardiology 27 juni 2023

Det är välkänt att blodfettssänkande statinbehandling minskar risken för död och hjärtkärlkomplikationer hos patienter med ischemisk hjärtsjukdom eller typ 2 diabetes. Få studier har dock utifrån ett primärvårdsperspektiv undersökt nyttan av statiner hos patienter med högt blodtryck (hypertoni) utan annan hjärtkärlsjukdom eller diabetes. Syftet med denna svenska observationsstudie utgående från QregPV – Västra Götalandsregionens kvalitetsregister för primärvård, var att studera effekten av blodfettssänkande statinbehandling avseende risken för hjärtkärlsjukdom och död hos individer med högt blodtryck utan annan hjärtkärlsjukdom eller diabetes.

 

Sarah Samuelson, doktorand, distriktssköterska, Närhälsan Färgelanda vårdcentral

Learning in living lab collaboration in primary care – a qualitative study (pubmed.gov)

Journal of Workplace Learning 1 augusti 2023

För att möta framtidens behov av vård genomgår den svenska hälso- och sjukvården en omställning till god och nära vård, där primärvården har en framträdande roll. Innovationer och nya arbetssätt är en viktig del av denna omställning, men framgångsrika hälsoinnovationer är beroende av framgångsrika samarbeten och gemensamt lärande mellan näringslivet, hälso- och sjukvården och akademi. I ett levande lab kan företag utveckla, testa och utvärdera innovationer tillsammans med slutanvändarna i verklig miljö, det vill säga, i den miljö där innovationen ska användas. Levande labbet i denna studie finns på en vårdcentral på västkusten och är integrerat i den kliniska verksamheten, vilket innebär att vårdpersonalen utöver sina kliniska är arbetsuppgifter involveras i att utveckla, testa och utvärdera ny teknik på vårdcentralen. I studien samverkar entreprenörer, vårdpersonal och äldre kring att skapa en film om fallprevention som kan visas i väntrum såväl som online i patienternas hem och studien syftar till att utforska hur lärande utvecklas i denna samverkan.

 

Anton Landgren, med. dr, ST-läkare, Capio vårdcentral Angered

Health-related quality of life by gout severity in women and men with gout in primary care: results from a questionnaire study in Western Sweden (pubmed.gov)

Scandinavian journal of rheumatology 27 september 2023

I en enkätstudie till giktpatienter identifierade på 12 vårdcentraler i Västra Götaland fann vi att ”giktsvårighetsgrad”, definierad som antal giktattacker (0, 1–2, ≥ 3) senaste året, var ett större antal attacker förenat med en försämrad hälsorelaterad livskvalitet.

Konferens

Linnea Nissling, doktorand och docent Sandra Weineland presenterade våren 2023 en poster med titeln ”Internet-delivered ACT for adolescents with anxiety disorders” vid SweSRII: The 12th Swedish Congress on Internet Interventions i Uppsala.

 

Här får du ta del av de senaste årens vetenskapliga publikationer och avhandlingar från medarbetare inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen: Avhandlingar och publikationer år 2021 - 2023