Utlysning av medel för alkoholforskning

Publicerad:

Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Sista ansökningsdag 15 september.

Satsningen på forskning är en del av rådets uppdrag att informera om
alkoholens skadeverkningar.

Ansökan

Ansök via Systembolagets Alkoholforskningsråds hemsida - Utlysning av medel för alkoholforskning (can.se)

Ansökningsperioden pågår 15 maj-15 september årligen.

Systembolagets Alkoholforskningsråd ser gärna sökande vid mindre högskolor
och universitet för att uppnå en geografisk spridning bland sökande och vill
uppmuntra flervetenskapliga och interdisciplinära initiativ.

Fria forskningsmedel

6 miljoner kronor utlyses för fria projektmedel till forskning inom tre
områden:

  • Forskning om vad som förebygger alkoholskador, missbruk och
    beroende samt ökar kunskapen om vård- och behandlingsmetoder.
  • Forskning om effekter av policy/lag/marknadsförändringar på alkoholkonsumtion och dryckesmönster.
  • Forskning om alkoholkonsumtionens och dryckesmönstrens hälso-,
    sociala och ekonomiska effekter på både individ-, grupp- och
    samhällsnivå.

Juniora forskningsmedel

2 miljoner kronor till juniora forskare, det vill säga fram till tre år efter
disputationsdatumet. Medel utlyses inom samma områden som Fria
forskningsmedel.

Fokusområden

2 miljoner kronor utlyses inom av Systembolaget identifierade fokusområden:

Sambanden mellan alkoholkonsumtion och folksjukdomar

I det här fokusområdet är vi intresserade av ansökningar från
projekt som studerar sambanden mellan alkoholkonsumtion och
folksjukdomar i allmänhet och alkoholkonsumtion och cancer i
synnerhet. Vi är särskilt intresserade av forskning kring insatser
som syftar till att förebygga alkoholorsakade folksjukdomar. Som
exempel kan nämnas effekter av kommunikationsinsatser som
information i mötet mellan vårdgivare och patient, information vid
inköps- och/eller konsumtionstillfälle och även insatser riktade till
en bredare allmänhet.

Anskaffning av alkohol och tillgångsbegränsande åtgärder

I det här fokusområdet är vi intresserade av ansökningar från
projekt som studerar huruvida olika sätt att skaffa alkohol påverkar
konsumtionen och vilken effekt olika typer av tillgångsbegränsande
åtgärder för alkohol har. Vi är särskilt intresserade av studier om
vilken roll sociala medier har för ungas och unga vuxnas tillgång till
alkohol och om användningen av sociala medier som källa exempelvis påverkar konsumtionsmönster och skador.

Vidare är vi intresserade av studier på effekten av kommunernas tillgångsbegränsande insatser, eventuella geografiska skillnader i utbud/mängd insatser och därmed skillnad i effekt på konsumtion och skador.