Migrering av data

Vårdpersonal framför datorskärm

När hälso- och sjukvården går över till Millennium börjar ett nytt sätt att dokumentera och hantera information. Inför övergången till den nya vårdinformationsmiljön behöver viss information föras över från bland annat journalsystem och patientadministrativa system till Millennium.

Denna överföring av data kommer att göras dels genom en maskinell, automatiserad migrering av information, dels genom manuell överföring som utförs av medarbetare i vården. Den största mängden information i Millennium kommer medarbetare att mata in i samband med det fortsatta vårdarbetet. Som vid tidigare byten av system blir det ett tyngre arbete den första tiden, men på lång sikt kommer det att bli ett kvalitetssäkrat, strukturerat och sökbart innehåll.

Flera faktorer påverkar om maskinell migrering går att genomföra:

 • Informationen i de befintliga systemen behöver vara strukturerad
 • Millennium behöver kunna ta emot och använda informationen på avsett sätt
 • Informationen behöver vara möjlig att kombinera från flera system till Millennium
 • Den maskinella migreringen måste kunna testas så att informationen som förts över är korrekt
 • Arbetet att förbereda informationen inför maskinell migrering behöver vara rimlig, alltså mindre än att manuellt föra över samma information

Information som kommer att migreras maskinellt

 • Patientinformation (personuppgifter hämtas från folkbokföringen)
 • Väntelistor för öppen- och slutenvård
 • Remisser och tidbokningar i öppenvård
 • Mätvärden och vaccinationer i barnhälsovårdsprogrammet           

Exempel på information som inte kommer att migreras maskinellt

 • Ordinationer och förskrivning av läkemedel. Orsaken är att det inte går att kombinera läkemedelsordinationer från läkemedelslistor i flera olika journalsystem
 • Uppmärksamhetsinformation. Orsaken är att det inte går att avgöra vilken uppgift som är korrekt om informationen saknas eller på annat sätt skiljer sig i de olika journalsystemen

Dessa två är exempel på information som kommer att behöva matas in manuellt efter hand. Särskilda rutiner kommer att tas fram för att säkerställa patientsäkerheten vid driftstarterna av Millennium.

Tillgång till information som inte förs över till Millennium

För uppföljning och kliniska beslut behövs tillgång till historisk information. Den information som inte förs över kommer att kunna läsas i de gamla systemen och nås genom uthopp från Millennium.

Bakgrund och mer information

Förberedelserna för den maskinella migreringen görs av migreringsprojektet inom program Millennium i samarbete med implementeringsansvariga i de lokala införandeprojekten och programmets cut-over-samordnare. Cut-over är perioden för övergång från gamla system till Millenium och omfattar ett antal aktiviteter som ska göra att driftsättningen kan ske på ett effektivt och säkert sätt.

Migreringsprojektet genomförde under 2019 utredningar och riskanalyser tillsammans med en referensgrupp utsedd av implementeringsansvariga. Det är bland annat dessa som ligger till grund för migreringsstrategin. Arbetet har fortsatt och kompletterats under design- och konfigureringsarbetet av Millennium. Beslut om migrering tas inför varje etapp och presenteras i Strategi för datamigrering.

Frågor och svar

Under sidan Frågor och svar om den nya vårdinformationsmiljön finns svar på några vanliga frågor om vilka uppgifter som flyttas över till Millennium: Frågor och svar om migrering

Torbjörn Ekfeldt

Projektledare migrering