Arbete och sjukfrånvaro

Varningssignaler och effektiva insatser för att göra jobbet! Detta är en kortfattad och mycket användbar forskningsöversikt från Uppdrag psykisk hälsa, SKL, som nu har uppdaterats (2021). Den finns även som affisch.

SKR har inom uppdrag psykisk hälsa tagit fram en väldigt summerande och bra sammanställning av forskningen kring arbete och sjukfrånvaro, varningssignaler och effektiva insatser för att göra jobbet. 

Friskfaktorer

För de flesta av oss är det positivt och hälsofrämjande att vara på jobbet. Rätt utformat är arbetet en friskfaktor i våra liv, men det finns också riskfaktorer som kan öka risken för ohälsa och sjukskrivning. Några exempel på faktorer och förhållanden i arbetet som kan ha en förebyggande och främjande effekt på den psykiska hälsan och välbefinnande:

 • Socialt stöd och bra socialt klimat
 • Bra ledarskap och närvarande chef
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Erkännande och feedback
 • Anställningstrygghet

Riskfaktorer

Några exempel på arbetsmiljöfaktorer som kan öka risken för psykisk ohälsa, sjukskrivning, och förtidspension: 

 • Fysiskt och mentalt krävande arbete
 • Otrygg anställning
 • Höga krav och låg kontroll i arbetet
 • Mobbning, trakasserier och kränkningar samt konflikter
 • Bristande socialt stöd
 • Fördomar om psykisk ohälsa

Tecken att vara uppmärksam på

I sammanställningen ges rikligt med exempel på tecken att vara uppmärksam på och åtgärder att vidta, vare sig det gäller de allra flesta medarbetare, som inte är i risk för sjukskrivning, för personer i risk och de som redan är sjukskrivna.

När allt rullar på

De flesta har tre eller färre tillfällen med korttidsfrånvaro på ett år. Man jobbar på som vanligt. Här ges exempel på tecken att vara uppmärksam på och insatser att göra för att främja hälsa och snabbt agera om förhållandena ändras.

 • På individnivå kan det vara mycket övertidsarbete, trötthet och minskat engagemang
 • På organisationsnivå frånvaro av rutiner och brister i SAM
 • Exempel på åtgärder på organisationsnivå är chefsutbildning, anpassa krav och resurser genom prioritering, variera arbetsuppgifter/arbetssätt, ändra bemanning och/eller tillföra kunskap och ge möjlighet till återhämtning

Personer i risk för sjukskrivning

Medarbetare med fler än tre tillfällen av korttidsfrånvaro under 12 månader har högre risk att bli långtidssjukskrivna. Även här ges exempel på tecken att vara uppmärksam och verksamma åtgärder.

 • På individnivå kan det vara att man upplever hög fysisk och/eller psykisk arbetsbelastning eller tecken på psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, dålig självkänsla, brist på initiativ och sömnproblem
 • Tecken på organisationsnivå kan vara tillbud och felbehandlingar, försämrat arbetsresultat och hög personalomsättning
 • Åtgärder föreslås både på individ, organisations- och samhällsnivå
 • Exempel på åtgärder på organisationsnivå kan vara att införa rutiner för tidigt stöd och dialog med de anställda, se till att medarbetarna känner sig sedda och betydelsefulla för arbetet samt att underlätta samarbete med företagshälsovård  och hälso- och sjukvård i detta arbete

Sjukskriven (kort- och långtid)

Sjukskrivning påverkas av olika faktorer som ofta samverkar. Det kräver tydlighet och samarbete, men också arbetsgivaren är involverad i processen.

 • Tecken på individnivå kan vara muskuloskeletala besvär, värk och smärta, låg motivation, inställning och tro på återgång i arbetet eller tecken på psykisk ohälsa
 • På organisationsnivå kan man märka att det brister i kommunikation med den anställde under frånvaron eller olika barriärer mot arbetsåtergång såsom låg support från arbetsplats och kollegor eller bristande kunskap och negativa attityder till psykisk ohälsa
 • Exempel på åtgärder på individnivå är anpassning av arbetsuppgifter, gradvis återgång i arbete och regelbundet stöd och handledning
 • Åtgärder på organisationsnivå är att arbetsgivaren är involverad i processen, att man inför rutiner kring sjukfrånvarohantering och anpassar arbetsuppgifter och arbetsplatsen

Ladda ned material och läs mer här

Forskningsöversikt: Arbete och sjukfrånvaro, 2021

Övriga länkar

Psykisk arbetsmiljöbelastning ur arbetsmiljöperspektiv, digitala föreläsningar

ISM-rapport 21 Hälsa på arbetsplatsen

Stress/Till arbetsgivaren

ISM:s forskning kring psykisk ohälsa och arbetsplatsen

ISM:s forskning/Arbetsliv