Kognitiva funktioner vid UMS

Söker du vård? Kontakta din vårdcentral

ISM bedriver inte längre någon patientverksamhet. I första hand rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral vid symptom på utmattningssyndrom.

Du kan enkelt komma i kontakt med vården och de flesta mottagningar genom  att logga in i Vårdguidens e-tjänster.

Ring 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp av en sjuksköterska att bedöma symptom eller hjälp med var du kan söka vård.

Sök hjälp i tid. Ju tidigare du får stöd desto snabbare brukar det gå att bli bra igen.


Om kognitiva nedsättningar - Intervju med psykolog Susanne Ellbin

Minnes och koncentrationsstörningar (kognitiva nedsättningar) är mycket betydande vid utmattningssyndrom. Inte sällan blir symtomen långvariga och kan ge personen svårigheter att klara sitt aktuella arbetet. Det är viktigt att undersöka vilka funktioner som är påverkade så att man lättare kan hitta lämpliga arbetsuppgifter att starta med.

Publicerad forskning om kognitiva funktioner vid UMS

Utmattning kan ha negativa effekter under lång tid i form av kognitiva problem och trötthet. Det gör det extra angeläget att fokusera på förebyggande åtgärder mot stressrelaterad ohälsa. Detta är några av slutsatserna i en uppföljning av kognitiva besvär hos patienter 7-12 år efter behandling för utmattningssyndrom (UMS).

Kognitiva besvär - en långtidsuppföljning vid UMS, 2021

Syftet med denna studie var att undersöka kognitiv funktion och hjärnaktivering hos patienter med UMS och jämföra resultaten med friska kontroller. Patienter med UMS visade avvikande hjärnaktivering redan från början, med lägre aktivitet i pannlobsbarken när de genomförde komplexa uppgifter jämfört med friska kontroller, men högre aktivering när de genomförde uppgifter som krävde att man arbetade med högre tempo. Hjärnaktiviteten påverkades däremot inte av den 2,5 h långa testperioden. Patienterna rapporterade genomgående mer trötthet än de friska och presterade sämre på test som mäter mental kontroll.

Kognitiv funktion och hjärnaktivitet, 2020

Forskare från olika länder och vetenskapsområden går ihop och lyfter kognitiv medicin som ett nytt forskningsfält. På grund av en åldrande befolkning, ökade kompetenskrav i ett snabbt föränderligt samhälle och negativa livsstilsfaktorer har symptom relaterade till hjärnans kognitiva förmågor blivit allt mer framträdande och bidrar till utvecklingen av kognitiva nedsättningar. Nu vill forskarna öka kunskapen inom området. Läs mer i nya översikten.

Cognitive medicine – a new approach in health care science, 2018

Ett enklare instrument för att undersöka kognitivt status behövs och har efterfrågats av primärvård och företagshälsovård. I denna studie testade vi ett enkelt screeninginstrument och fann att det fångade samma nedsättningar som visats i tidigare studier med mer omfattande neuropsykologiska testinstrument.

Enkelt test för screening av kognitiv funktion, 2017

Patienter med tidigare UMS har fortfarande kognitiva nedsättningar tre år efter att de blev sjuka i utmattning. Patienterna har sämre minne, uppmärksamhet och är långsammare när det gäller att bearbeta information. Hälften av patienterna uppgav också att de fortfarande hade psykiska problem.

Fortfarande inte kognitivt återställd efter tre år, 2017

Patienter med UMS anstränger sig för att upprätthålla förmågan att prestera i kognitivt krävande uppgifter, men det kostar betydligt mer energi än hos friska individer. Förmågan påverkas inte av störande bakgrundsljud, men kostar mer i mental energi.

Kognitiv nedsättning undersöks vid störande ljud, 2017

Patienter med utmattningssyndrom har en försämrad förmåga att tänka snabbt och bibehålla uppmärksamhet. Komplexa exekutiva funktioner där både snabbhet och uppmärksamhet krävs är avsevärt försämrade.

Kognitiv nedsättning, 2013

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se