Barnhälsovård för barnläkare med specialist–BVC

Fortbildningsprogrammet vänder sig till barnläkarspecialister som arbetar eller kommer att arbeta med Specialist–BVC. Programmet är sammanhållet och löper under 1 år med totalt 5–6 utbildningsdagar.

Fortbildningsprogrammet, som är en sammanhållen ettårig utbildning, syftar till att du skall utveckla den kompetens som krävs för att kunna fungera som barnläkarspecialist på en specialist-BVC-mottagning, vid en specialist- BVC konsultation och i ett småbarnsteam.

Övergripande målbeskrivning

Efter avslutad utbildning ska du kunna:

 • Bedriva barnhälsovård och göra allmänpediatriska bedömningar, identifiera behov av insatser och initiera stödåtgärder, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet inom ramen för specialist-
  BVC
 • Förstå, värdera och tillämpa metoder som syftar till att främja hälsa och förebygga ohälsa hos barn inom ramen för BVC och specialist-BVC
 • Stödja utveckling och teamarbete inom BHV-verksamheten genom samverkan med BHVsjuksköterska, BVC- läkare, psykolog och småbarnsteam
 • Samarbeta med primärvård, BUM, dietist, logoped, förskola, elevhälsa, BUP, barnhabiliteringen, annan specialiserad vård och andra relevanta aktörer
 • Vägleda och stödja medarbetare på BVC till ett adekvat och självständigt arbete
 • Bedriva barnhälsovård enligt barnkonventionens ledande principer (Artikel 1–3, 6 och 12)
 • Möta och stödja barn och familjer utifrån ett socialt, kulturellt och etiskt perspektiv i en tid av samhällsförändring
 • Stödja och informera barnet och vårdnadshavare/familj utgående från ett hälsofrämjande förhållningssätt, så att de blir delaktiga och får egen makt över sin situation
 • Samarbeta med myndigheter såsom socialtjänst, polis och smittskydd
 • Främja en hållbar lärandemiljö i barnhälsovårdens arbete utifrån ett vetenskapligt, pedagogiskt och etiskt förhållningssätt
 • Definiera den egna kompetensen och upprätta en egen fortbildningsplan för att uppdatera, fördjupa och bredda din specifika allmänpediatriska kompetens avseende tillstånd, problem och situationer som kan förekomma på en specialist-BVC mottagning

Kursinnehåll

Exempel på fördjupningsområden under programmet är: Socialpediatrik; ”En vanlig dag på specialist– BVC”; ”Normal – avvikande psykomotorisk utveckling”; Språkutveckling, Teamträning; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Intellektuell funktionsnedsättning; Syndrom; Vaccinationer; Normal – avvikande tillväxt; Barnpsykiatriska frågeställningar; Barnhälsovårdens –verktyg och metoder, "Barnortopedi och skallavvikelser”; ”Barnläkare som kunskapsbärare och lärare på BVC”; ”Livslångt lärande”.

Lärandestrategi

Alla moment innefattar förberedande litteraturstudier, aktivt deltagande i falldiskussioner och utvärdering av lärandet. För godkänd utbildning krävs närvaro och godkänd utvärdering av lärandet. Utbildningsbevis kommer att utfärdas.

Tidsram

Utbildningen löper under ett år med 5–6 utbildningstillfällen.

 • Våren 2024 1 dag – Socialpediatrik torsdagen den 23 maj
 • Hösten 2024 3 dagar
 • Våren 2025 1-2 dagar

Kursen kommer att genomföras vid 15 eller fler deltagare

Kostnad

Kursavgift 3500 kr per dag

Anmälan och intresseanmälan

Anmälan till utbildningen sker via verksamhetschefen eller direkt till
fortbildningsverksamhetens utbildningskoordinator efter verksamhetschefens godkännande.

Intresserade kollegor kan också göra en preliminär intresseanmälan genom fylla i:

Utbildningskoordinator: Tina Svensson: tina.svensson@vgregion.se

Förlängd anmälningstid till 5 mars 2024!

Kursansvariga

Ann Sofie Cavefors,
Barnhälsovårdsöverläkare

Carola Kullberg Lindh,
Biträdande studierektor

Helena Vallo Hult,
Utvecklingsledare

Daniel Holmgren,
Senior studierektor

Per Wekell,
Regional studierektor pediatrik