Forskare inom forskningsplattformen

Här på sidan presenterar vi de forskare och projektledare som är aktiva inom forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa.

Maria Niklasson Larsson

Docent, leg. sjukgymnast, regionområdeschef FoUUI primär och nära vård

Mer om Maria Larsson

Maria har ett fokus på forskning om vårdmodeller, upplevelser och effekt av behandling för muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård. 

Maria disputerade år 2009 med avhandlingen:”Attitudes of responsibility for musculoskeletal disorders - Instrument development, distribution and association to background factors in a general population, relationship to outcome of physiotherapy treatment and patients’ narrated views.pdf” 

Maria är docent och adjungerad lektor i fysioterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon är leg sjukgymnast, specialist i primär- hälso och sjukvård. 

Maria arbetar som Regionområdeschef för forskning, utveckling och utbildning primärvård i Regionhälsan. 

Hon handleder kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 


Lena Nordeman

Docent, leg. sjukgymnast, FoU-chef FoU primär och nära vård Södra Älvsborg

Telefonnummer

Kontor: 010 - 435 94 12

Mer om Lena Nordeman

Lenas forskningsintresse är direkt access till fysioterapi i primärvården, bedömning, behandling och prognos vid muskuloskeletal smärta, kvinnohälsa, samt e-hälsa. 

Lena disputerade år 2011 med avhandlingen: Low back pain and widespread pain in primary health care: Early access to physical therapy, treatment and prognostic factors (i GUPEA). 

Lena är docent i fysioterapi och adjungerad universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Lena är också FoU-chef FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Hon handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 


Susanne Beischer

Med. dr, leg. fysioterapeut

Mer om Susanne Beischer

Susannes forskning karaktäriseras av bland annat utvärdering av digitala respektive fysioterapeutledda vårdmodeller för patienter med höft- och knäledsartros, skador i underben och fot hos truppgymnaster samt återgång till fysisk aktivitet efter förvärvad fotledsinstabilitet. Vid sidan av forskningen är hon även involverad i ett innovationsprojekt som syftar till att utveckla digitala strukturerade arbetssätt för fysioterapeutisk bedömning i primärvården.

Susanne disputerade år 2019 med avhandlingen Patience you must have, my young athlete. Rehabilitation specific outcomes after anterior cruciate ligament reconstruction (gupea.gu.se) och fram till 2023 fortsatte hon bedriva forskning i Projekt Korsband genom postdoktorala medel från Lokala FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän.

Susanne är medicine doktor och arbetar som gästlärare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Hon är även legitimerad fysioterapeut och har en tjänst som forskande fysioterapeut på Sportrehab Frölunda.

Personkort för Susanne Beischer på projektdatabasen FoU i VGR

Projekt med Susanne Beischer som handledare på projektdatabasen FoU i VGR

Projekt med Susanne Beischer som projektledare på projektdatabasen FoU i VGR


Madeleine Bellfjord

MSc, leg. fysioterapeut

Mer om Madeleine Bellfjord

Madeleines stora intresseområden är inom rehabilitering smärta och psykisk ohälsa.

Madeleine slutförde sin magisterexamen med en D-uppsats, 30 poäng, år 2009 med titeln ”Akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering vid Irritable Bowel Syndrome hos kvinnor – en randomiserad kontrollerad studie.

År 2015 blev Madeleine färdigutbildad terapeut och lärare inom MediYoga och har sedan dess byggt upp verksamheten inom Närhälsan Gibraltar Rehab mottagning. Madeleine forskar sedan 2016 på effekter och upplevelser av MediYoga behandling i grupp och individuellt.

Madeleine har lång klinisk erfarenhet inom rehabilitering i primärvård och har under flera år arbetat i multimodalt team med inriktning för personer med långvarig smärta. Hon arbetar idag på Närhälsan Gibraltar rehabmottagning.


Anna Bergenheim

Med. dr, leg. sjukgymnast, FoU-strateg

Mer om Anna Bergenheim

Annas huvudsakliga forskningsområde är effekten av fysisk träning vid långvarig generaliserad smärta och sambandet mellan stress och smärta.

Anna disputerade år 2012 med avhandlingen: Fibromyalgia and chronic widespread pain - Dimensions of fatigue and effects of physiotherapy (gupea.ub.gu.se)

Anna är FoU-strateg på FoUUI-centrum primär och nära vård Fyrbodal samt adjungerad universitetslektor vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet. Hon är också alternerande ordförande/vice ordförande i Regionalt Processteam Smärta i Västra götalandsregionen och ordförande i Hälsoakademin Väst.

Anna handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning.


Susanne Bernhardsson

Docent, leg. sjukgymnast, FoU-strateg

Mer om Susanne Bernhardsson

Susannes forskningsområden inkluderar implementeringsforskning, muskuloskeletala och stressrelaterade besvär inom primärvård, fysisk aktivitet och sexuell hälsa.  

Susanne disputerade år 2015 med avhandlingen: Advancing evidence-based practice in primary care physiotherapy: guideline implementation, clinical practice, and patients’ preferences.pdf

Susanne är docent i fysioterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och specialistsjukgymnast i primär hälso- och sjukvård. Sedan 2017 är Susanne FoU-strateg vid FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Hon är också verksam vid HTA-centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt ansvarig forskare för studien IMPA - Implementation of physical activity on prescription for children with obesity.

Hon handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser samt doktorandprojekt. 


Lena Bornhöft

Fil. dr, sjukgymnast

Mer om Lena Bornhöft

Lenas forskning handlar om effekterna av att sortera patienter som söker primärvård för muskuloskeletala besvär direkt till sjukgymnast/fysioterapeut för initial bedömning och behandling.  

Hennes forskningsintresse riktas även mot preventiva åtgärder gällande livsstilsrelaterade ohälsotillstånd.  

Lena disputerade år 2019 på Göteborgs universitet med avhandlingen: Direct triaging to physiotherapist in primary care – development and evaluation of a triage model.pdf

Lena är legitimerad sjukgymnast och hon är kliniskt verksam inom primärvårdsrehabilitering i Göteborg med placering på en vårdcentral med fokus på bedömning och behandling av nydebuterade muskuloskeletala besvär. 

Hon har medel för postdoktorala studier från FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän och handleder ST-läkarprojekt.  


Annika Ekhammar

Doktorand, leg. sjukgymnast

Mer om Annika Ekhammar

Annikas intresseområden är behandlingsmetoder och behandlingsmodeller inom smärta och stressrelaterade besvär samt psykisk ohälsa.  

Annika är projektkoordinator och doktorand i PREVSAM- studien. Övriga studier i avhandlingen handlar om förändring i arbetsförmåga och patienternas upplevelse av förändring relaterat till multimodal rehabilitering. 

Annika är yogalärare, mindfulnessinstruktör och instruktör i fri rörelsedans. Hon medverkar i forskning om fri rörelsedans som sjukgymnastisk behandling vid långvarig smärta. 

Annika har lång klinisk erfarenhet inom primärvård och arbetade under flera år med multimodal rehabilitering vid långvarig smärta. Annika är kliniskt verksam på Närhälsan Eriksberg rehabmottagning och inom psykosociala teamet på vårdcentral.  

Huvudhandledare: Maria Larsson. Biträdande handledare: Kristina Holmgren, Susanne Bernhardsson, Jörgen Thorn. 


Anna Grimby Ekman

Professor, universitetslektor, statistiker

Mer om Anna Grimby Ekman

Annas huvudsakliga forskningsområden är inom långvarig och generaliserad smärta, samt metodutmaning inom smärtforskningen.  

Anna disputerade år 2010 med avhandlingen: Epidemiological aspects of musculoskeletal pain in the upper body. Analyzing common and recurrent binary outcomes.

Anna är professor i epidemiologi och universitetslektor i hälsovetenskaplig statistik vid Hälsometri, Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Anna leder forskargruppen Arbetsförmåga och Ergonomi - Smärta och Muskuloskeletala besvär.  

Hon handleder läkarstudenters examensarbeten inriktade på smärtområdet och doktorandprojekt. 


Maria Eriksson

Fil. dr, leg. psykolog

Mer om Maria Eriksson

Maria Erikssons intresseområden är primärvårdspsykologi, prevention av metabola sjukdomar och hjärtkärlsjukdom, samt långvarig smärta.

Maria disputerade 2022 inom området psykisk hälsa och metabola sjukdomar med avhandlingstiteln Health Locus of Control, depressive symptoms, and insulin resistance. Implications for treatment and prevention in general population and primary care (gupea.se).

Maria Eriksson är legitimerad psykolog vid Närhälsan Hisingen Smärtmottagning, FoU-ledare vid FoU Fyrbodal, och doktor i allmänmedicin, affilierad till Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet.

Personkort för Maria Eriksson på på projektdatabasen FoU i VGR
Projekt med Maria Eriksson som handledare på projektdatabasen FoU i VGR
Projekt med Maria Eriksson som projektledare på projektdatabasen FoU i VGR


Margareta Hellgren

Docent, specialist i allmänmedicin

Mer om Margareta Hellgren

Margaretas huvudsakliga forskningsområde är kardiovaskulär prevention, där hon har fokuserat på prediabetes och diabetesprevention.  

Hennes avhandling “DIAVIP - Diabetes Prevention in Primary Care - Implications for Physical Activity (i GUPEA)” från år 2014 baserades dels på DIAVIP (DIAbetes preVention In Primary care), en studie i diabetespreventivt arbete i klinisk verklighet, en kontrollerad randomiserad studie med syfte att omsätta de internationellt tongivande resultaten från Diabetes prevention project och Diabetes prevention study i klinisk verklighet med fokus på fysisk aktivitet. Dels baserades avhandlingen på data från Skaraborgsprojektet där en slumpmässigt utvald population, 2816 individer, undersöktes 2002–2005. Av dessa har sedan 1327 individer följts upp efter 10 år. 

Margareta Hellgren är specialist i allmänmedicin och arbetar på Skaraborgsinstitutet i Skövde. Margareta är också knuten till FoUU-centrum Skaraborg, Närhälsan i Skövde och Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. 

Margareta handleder ST-läkarprojekt och doktorander.  


Chan-Mei Ho-Henriksson

Doktorand, leg. sjukgymnast

Mer om Chan-Mei Ho-Henriksson

Chan-Mei forskar om effektivare primärvårdsprocesser för patienter med begynnande knäledsartros. 

Utöver avhandlingsprojektet är Chan-Mei medarbetare i andra forskningsprojekt som undersöker fysioterapeut som bedömare inom slutenvård för patienter med höft- och knäledsartros samt forskningsprojekt om patienter med långvarig smärta.  

Chan-Mei har en lång klinisk erfarenhet inom primärvård och arbetar som sjukgymnast och enhetschef på Närhälsan Lidköping Rehabiliteringscenter med patienter med besvär i rörelse- och stödorganen, psykisk ohälsa, samt med barn med övervikt/fetma, motoriska svårigheter och neuropsykiatriska diagnoser. 

Chan-Mei är doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.  

Huvudhandledare: Lena Nordeman. Biträdande handledare: Carina Thorstensson. 


Kristina Holmgren

Professor, leg. arbetsterapeut

Mer om Kristina Holmgren

Kristinas huvudsakliga forskningsområden är sjukfrånvaro och återgång till arbete. 

Kristinas forskning innefattar bland annat; tidig identifiering av personer som riskerar sjukskrivning på grund av arbetsrelaterad stress; sambanden mellan kombinationen av arbetsengagemang och arbetsklimat, och hälsa, sjukfrånvaro och arbetsåtergång; folkhälsovetenskapliga frågor som risk och friskfaktorer i relation till arbetshälsa; utveckling av frågeformulär – Work Stress Questionnaire och attityder och perspektiv till förtroendet för försäkringskassan. 

Kristina är projektansvarig för TIDAS-projektet som är en del i vårdforskningsprogrammet New Ways vid Institutionen för Medicin, enheten för Socialmedicin och epidemiologi. 

Kristina är professor i arbetsterapi vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Hon arbetar även som FoU-ledare vid FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. 

Hon handleder ST-läkarprojekt, kandidatuppsatser, magister- och masteruppsatser samt doktorandprojekt. 


Sofia Juhlin

Doktorand, leg. sjukgymnast

Mer om Sofia Juhlin

Sofia forskar om långvarig generaliserad smärta och Fibromyalgi med fokus på långtidsuppföljning av symtom och arbetsförmåga samt undersökning av effekt för e-hälsa support hos denna patientgrupp.

Hon arbetar kliniskt vid Närhälsan Uddevalla rehabmottagning med ett blandat patientklientel med besvär inom rörelse- och stödorganen.

Sofia är doktorand vid Göteborgs Universitet, Sahlgrenska akademin, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi.

Huvudhandledare: Anna Bergenheim. Biträdande handledare: Kaisa Mannerkorpi. 


Elvira Lange

Med. dr, leg. fysioterapeut, FoU-strateg

Mer om Elvira Lange

Elviras huvudsakliga forskningsområde är fysioterapi med fokus på digitala vårdmöten och hållbar utveckling.

Hon disputerade år 2019 med avhandlingen Exercise in older adults with rheumatoid arthritis - a person-centred approach (gupea.se)

Elvira Lange arbetar som FoU-strateg vid FoU primär och Nära vård Göteborg och Södra Bohuslän, samt som leg. fysioterapeut vid Närhälsan Eriksberg rehabmottagning.

Elvira bedriver forskning inom fysioterapi vid digitala vårdmöten och har ett särskilt intresse för forskning om Hållbar utveckling i sjukvården. Hennes forskning har under flera år finansierats med medel från FoU primär och Nära vård Göteborg och Södra Bohuslän, samt via anslag från lokala FoU-rådet Göteborg och Södra Bohuslän

Personkort för Elvira Lange på projektdatabasen FoU i VGR

Projekt med Elvira Lange som handledare på projektdatabasen FoU i VGR

Projekt Elvira Lange som projektledare på projektdatabasen FoU i VGR


Anette Larsson

Med. dr, leg. fysioterapeut

Mer om Anette Larsson

Anettes huvudsakliga forskningsområde är långvarig och generaliserad smärta och effekter av fysisk aktivitet på symptom och fysisk kapacitet.  

Anette disputerade år 2018 med avhandlingen: Muscle strength and resistance exercise in women with fibromyalgia-a person centred approach" (i GUPEA).

Anette är adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicin och anknuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Hon arbetar kliniskt på Närhälsan Herrljunga rehabmottagning och har lång erfarenhet av arbete i primärvård. Hon är också FoU-handledare vid FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Hon handleder ST-läkarprojekt, doktorandprojekt samt projekt utanför utbildning. 


Marie Persson

Doktorand, leg. psykolog/leg. psykoterapeut

Mer om Marie Persson

Marie forskar inom området långvarig smärta och migrän. Hennes avhandlingsarbete fokuserar på om det går att förhindra att episodisk migrän utvecklas till kronisk migrän inom primärvård. 

Marie Persson är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi. Hon arbetar kliniskt på Närhälsan i Ulricehamn, Närhälsan Online och en digital psykologimottagning EBBA teamet (digital psykologimottagning), Närhälsan Södra Älvsborg. 

Marie är doktorand vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet. Hon har doktorandstöd av FoUU-centrum Södra Älvsborg. 

Huvudhandledare: Gun Rembeck. Biträdande handledare: Sandra Weineland och Ronny Gunnarsson. 


Karin Samsson

Med. dr, leg. fysioterapeut

Mer om Karin Samsson

Karins forskning handlar om att undersöka effektivitet på patient- och processrelaterade utfall med en ny vårdmodell; fysioterapeut-ledd ortopedisk triage för patienter med muskuloskeletala problem.  

Karin disputerade år 2016 med avhandlingen: Physiotherapist-led orthopaedic triage - assessment and management of musculoskeletal disorders in primary care. (i GUPEA)

Karin är legitimerad fysioterapeut och är klinisk specialist inom Primär hälso- och sjukvård samt Ortopedisk manuell terapi. Hon har en lång klinisk erfarenhet inom primärvård. Hon arbetar kliniskt på Ortho Center Göteborg med patienter med ortopediska och muskuloskeletala problem. 

Karin har medel för postdoktorala studier från FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän och är anknuten till Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. 

Hon handleder ST-läkarprojekt. 


Anke Samulowitz

Med. dr, sjukgymnast, psykolog och regionutvecklare

Mer om Anke Samulovitz

Anke forskar om hur genus och psykosociala aspekter påverkar upplevelse, bemötande och behandling av långvarig smärta.

Anke disputerade 2023 med avhandlingen ”Pain, gender norms and psychosocial resources. A critical appraisal of taken for granted ideas on men and women with pain (gupea.gu.se)”.

Anke är anknuten forskare till avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Institutionen för medicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hon är sjukgymnast och psykolog, arbetar som regionutvecklare på Kunskapscentrum för jämlik vård, Regionhälsan, Västra Götalandsregionen.

Personkort för Anke Samulovitz på projektdatabasen FoU i VGR

Projekt med Anke Samulovitz som handledare på projektdatabasen FoU i VGR

Projekt Anke Samulovitz som projektledare på projektdatabasen FoU i VGR

 


Yvonne Severinsson

Doktorand, leg. sjukgymnast

Mer om Yvonne Severinsson

Yvonnes intresseområden är rehabilitering inom långvarig smärta och psykisk ohälsa. 

Yvonne är legitimerad fysioterapeut med specialistkompetens i Smärta och smärtrehabilitering. Hon arbetar som fysioterapeut i Regionhälsan Multimodala rehabteamet (MMR2), Göteborg. En dag i veckan tjänstgör hon som rehabiliteringskoordinator på Närhälsan Älvängen vårdcentral.

Yvonne är doktorand vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.  Forskningsområdet har fokus på whiplashrelaterade besvär och multimodal rehabilitering.

Huvudhandledare: Lina Bunketorp Käll. Biträdande handledare: Maria Larsson

Personkort för Yvonne Severinsson på projektdatabasen FoU i VGR


Olof Thoreson

Med. dr, specialist i allmänmedicin

Mer om Olof Thoreson

Olofs forskningsintresse kretsar kring muskuloskeletal och ryggcentrerad forskning med bland annat experimentella, kliniska och översiktsprojekt.  

Olof disputerade år 2016 med avhandlingen: On the effect of repetitive loading on the spine of young elite athletes. Clinical and experimental studies (i GUPEA)

Olof är specialist i allmänmedicin och är förutom kliniskt verksam på Wästerläkarna Vårdcentral Hängpilsgatan också FoU-handledare på FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. Han har sin akademiska tillhörighet vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet och är med i styrgruppen för Swespine, svenska ryggkirurgiska operationsregistret, kvalitetsregister certifieringsnivå 1.  

Olof har medel för postdoktorala studier från FoUU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän. 

Han handleder examensarbeten på läkarprogrammet, ST-läkarprojekt samt doktorandprojekt.  


Sabine Vesting

Med. dr, leg fysioterapeut

Mer om Sabine Vesting

Sabines forskningsområde är inriktat på rehabilitering av muskuloskeletala problem som kan uppstå under och efter graviditeten så som bäckensmärta, vaginal smärta/tyngdkänsla och urinläckage.

År 2023 disputerade Sabine med avhandlingen The AfterBabyBodyStudy: Muscular changes, exercising, and activity limitations and their associations with pelvic girdle pain and urinary incontinence in the postpartum period (gupea.se) 

Sabine är medicine doktor, arbetar som gästlärare vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och som legitimerad fysioterapeut på Närhälsan Gibraltar rehabmottagning. Hon befinner sig för närvarande i pågående specialistutbildning inom ämnet obstetrik, gynekologi och urologi.

Personkort för Sabine Vesting på projektdatabasen FoU i VGR 

Projekt med Sabine Vesting som handledare på projektdatabasen FoU i VGR

Projekt Sabine Vesting som projektledare på projektdatabasen FoU i VGR